Hotărârea nr. 338/2011

HOTĂRÂREA NR.338 privind aprobarea preţurilor pentru locuinţele ANL, situate în Sibiu, str. Bârsei 10A şi mandatarea SC URBANA SA privind actualizarea acestor preţuri la data vânzării (Revocată de HCL NR. 120/2012)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.338

privind aprobarea prețurilor pentru locuințele ANL, situate în Sibiu, str.Bârsei 10A și mandatarea SC URBANA SA privind actualizarea acestor prețuri la data vânzării.

Consiliu] Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011, Analizând raportul nr. 58667/2011 prezentat de Serviciul Patrimoniu privind aprobarea prețurilor pentru locuințele ANL, situate în Sibiu, str.Bârsei 10A și mandarea SC URBANA SA privind actualizarea acestor prețuri la data vânzării,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată, ale H.G.962/2001 privind aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a Legii 152/1998, Ordinul MDRT nr.906/2011 privind stabilirea valorii de înlocuire pe mp.pentru anul 2011 în vederea vânzării locuințelor pentru tineri, HCL 200/2011 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin grija ANL în baza Legii nr. 152/1998,

în temeiul art.36 alin (5), lit. (b) și ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I.- Se aprobă prețurile de vânzare pentru locuințele ANL situate în Sibiu,str.Bârsei 10A conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă actualizarea prețurilor stabilite în Anexa nr.l în ceea ce privește amortizarea calculată la data încheierii contractului de vânzare și cursul valutar de la data încheierii contractului de vânzare.

Art 3. -Se mandatează SC Urbana în vederea recalculării prețurilor cuprinse în Anexa nr.l la prezenta hotărâre în ceea ce privește amortizarea calculată la data încheierii contractului de vânzare și cursul valutar de la data încheierii contractului de vânzare.

Art. 4. - Primarul Municipiului Sibiu și directorul SC URBANA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrase!

nează


Secr iiar Nistor

)orin


Județul Sibiu

Anexa nr. / la H.C.L. 35^/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

....   —.„—_—————----1   —— -             _—____________________

flf|ra             a s“P^ță 5°^. Părți Suprafața Efectivacu .Valoarede Valoarea de Amortizare                 Preț de ’ Cotă       Preț        Preț

ttaj Ap              Faraparti _____ înlocuire/mp     vânzare     lei la data de Comision     vânzare . oarte     vânzare     vânzare

Preț vânzare locuință + teren

\.uhiuiic    piviiiia       pdiLI

COHT1                                                       ’                                        i rzsz'i r ■ r» ♦            □l A “7 *101 i                               1___

1. ...

rnmunp                                 _>au/.^uxx                 lumința ■ teren    ieren/mp     leren

'   -    ■     •’      "                                                                      v                     r -‘a. —»        —   ...   ......                            ...

ryr/MP         rvî

■■■■

Ullitate                      mP_______mp      mp      mP_______mp        (/mp          €           Lei         €          €      '"“mp

6

Bârsei 10A • Sc.A, El ■' 4j 108/76 {    131,33

25,05

23,75 i 183,13

448 i 82.042,24

26.346,91

556,95

. 76.326,12

87,94

61

5.364,34

81.690,46 6

_

_________________________________1___________________________________

__

Sc.B

E2

19

21

41,1 i     49,82

44,75 i     53,64

10,01

10,9

6,88 1      67,71

6,01 i      71,55

448

448

30.334,08

32.054,40

9.741,44

10.293,90

205,93

217,61

28.220,62

29.821,08

21,03

22,9

61

61

1.282,83

1.396.90

29.503,45 €

31.217 986

i

E2

_22_

41,1 I     49,82

10,01 j        7,4 j      68,23

448

30.567,04

9.816,25

207,51

28.437,35

21.03

61

------------------------------------------j----------------------------'---------------

1.282 83’  29 720 1R 6

£3

23

41,1 j 49,82

10,01

6,57 I        67,4

448

30.195,20

9.696,84

204,98

28.091,41

21.03 •        61

1.282,83

29.374,24 €

__

E3

24

62,56 1     71,29

15,23

6,62 .'       95,14 i           448

42.622,72

13.687,79

289,35

39.653,07 !     32,01

61

1.952,61

41.605,68 €

E3

25

44,75 i 53,64

10,9

6,57 1      72,11

448

32.305,28     10.374,47

219,31

30.054,48 î      22.9

61

1.396.90

31.451,38 €

__

E3

26

41,1 !     49,82

10,01

6,76 i      67,59

448

30.280,32

9.724,17

205,56     28.170,60

21,03

61 1     1.282.83

29.453,43 6

M

2/

41,1 i     48,55

10,01 i      6,43 1      64,99

448

29.115,52

9.350,11

197,65

27.086,96

21,03

6!

1.282,83

28.369,79 6

28

62,56 i     72,05

15,23

7,21 |      94,49

448

42.331,52 1    13.594,28

287,37

39.382,16

32,01

61

1.952,61

41.334,77 6

-----------------

! M

29

44,75 i 52,54

10,86

7,31 i      70,71

448

31.678,08 |    10.173,05

215,05

29.470,98

22,92

61

1.398,12

30.869,10 6

M

30

41,1 I     48,55

10,01

6,96 i      65,52

448

29.352,96

9.426,36

199,27

27.307,85

21,03

61

1.282,83

28.590,68 6

i !

1

i

.......

i Sc. C

P

31

44,27 i      56,6

10,78

6,43 |      73,81

448

33.066,88

10.619,04

224,48

30.763,01

24,73

61

1.508,53

32.271,546

P

32

44,75 !      56,6

10,9

6,89 i      74,39

448

33.326,72 !    10.702,49

226,24

31.004,75

25

61

1.525,00

32.529,756

P

33

44,75 1      56,6

10,9

7,38 ;      74,88

448

33.546,24

10.772,99

227,73

31.208,98

25

61

1.525,00

32.733,986

P

34

44,27 1      56,6

10,78

6,76 |      74,14

448

33.214,72

10.666,52

225,48

30.900,55

24,73

61

1.508,53

32.409,086

El

35

41,1 I     49,82

10,01

6,57 |        67,4

448

30.195,20 1     9.696,84

204,98

28.091,41

22,96

61

1.400,56

29.491,976

E1

36

62,56 i     71,29

15,23

7,4 i      95,92

448

42.972,16

13.800,01

291,72

39.978,16

34,95

61

2.131,95

42.110,116

El

37

44,75 ]     53,64

10,9

6,57 !      72,11

448

32.305,28 [    10.374,47

219,31

30.054,48

25

61

1.525,00

31.579,486

El

38

41,1 ’     49,82

10,01

7,11 (      67,94

448

30.437,12 [     9.774,53

206,63

28.316,48

22,6

61

1.378,60

29.695,086

E2

39

41,1 :     49,82

10,01

6,88 ,      67,71

448

30.334,08 i     9.741,44

205.93

28.220,62

22,96

61

1.400,56

29.621,186

E2

40

62,56 i     71,29

15,23

6,01 ]      94,53

448

42.349,44

13.600,03

287,49

39.398,83

34,95

61

2.131,95

41.530,786

_

E2

41

44,75 :     53,64

10,9

6,01 I      71,55

448

32.054,40

10.293,90

217,61

29.821,08

25

61

1.525,00

31.346,086

E2

42

41,1 1     49,82

10,01

7,4 !       68,23

448

30.567,04

9.816,25

207,51

28.437,35

22,96

61

1.400,56

29.837,916

E3 \ 43

41,1 i 49,82

10,01

6,57 |        67,4

448

30.195,20

9.696,84

204,98

28.091,41

22,96j_____ 61

1.400,56

29.491,976

E3

44

62,56 i     71,29

15,23

6,62 |      95,14

448

42.622,72

13.687,79

289,35

39.653,07

34,95 ;        61

2.131,95

41.785,026

_

E3

45

44,75 1     53,64

10,9

6,57 j      72,11

448

32.305,28

10.374,47

219,31

30.054,48

25

61

1.525,00

31.579,486

E3

46

41,1 1     49,82

10,01

6,76 i      67,59

448

30.280,32

9.724,17

205,56

28.170,60

22,96

61

1.400,56

29 571,166

M

47

41,1 ;    48,55;      W

6,43 i      64,98

448 i     29.111,04

9.348,67

197,62

27.082,79

22,96 i        61

1.400,56

28.483,356

M

48

62,56 :____72,05 !   15,22 ’      7,21 ,      94,48 j          448

42.327,04

13.592,84

287,34

39.377,99

34,97 î        61

2.133,17

41.511,166

M

49

44,75 ; _ 52,54

10,89

7,31 ;      70,74 [          448 i 31.691,52

10.177,36 |    215,14

29.483,48

25,02 ■        61

1.526,22

31.009,706

!

M ! 50

41'1 _____43,55 ■       10 ■      6,96 ’      65,51            448 ;     29.348,48 j     9.424,92 !     199,24 !     27.303,69

22,98 '        61

1.401,78

28.705,476

___

i !

_______1_______1.     i_______1L__^^1_________i__________L_

______________i___i__

_

ANEXA 1 - Prețurile de vânzare pentru locuințele ANI., Str. Bârsei Nr. 10 A

Sc. D

P

89,9

111,27

24,04

14,81

150,12

448

67 253,76

21.597,76

456,56

62 568,00

49,61

61

3.026,21

65.594,21€

P

52

89,95

111,23

24,06

14,9

150,19

448

67.285,12

21.607,84

456,77

62.597,17

49,63

61

3.027,43

65.624,606

E2

55

108,64

132,16

29,05

22,98

186,19

448

83.413,12

26.787,16

566,26

77.601,49

59,95

61

3.656,95

81.258,446

E2

56

90,88

112,38

14,81

152,49

448

68.315,52

21.938,74

463,77

63.555,78

50,15

61

3.059,15

66.614,936

M

57

68,56

85,5

18,33 1

6,15

109,98

448

49.271,04

15.822,82

334,48

45.838,18

37,83

61

2.307,63

48.145,810

M

58

63,26

75,08

16,94

23,13

115,15

448

51.587,20

16.566,63

350,21

47.992,97

34.S

61

2.128,90

50 121,876

M

59

68,56

85,5

18,33

14,81

118,64

448

53.150,72

17.068,74

360,82

49.447,55

37,83

61

2.307,63

51.755,186


Președinte Pavel AnitaContras

Secr/tar

Nisto