Hotărârea nr. 337/2011

HOTĂRÂREA NR.337 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. G-ral Vasile Milea în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 4 mp.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.337

privind reglementarea situației juridice a unui imobil - teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. G-ral Vasile Milea în vederea concesionării tară licitație publică a unui lot de 4 mp.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 58671/2011, privind reglementarea situației juridice a unui imobil - teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. G-ral Vasile Milea în vederea concesionării fără licitație publică a unui lot de 4 mp.,

Văzând raportul Comisiei de sudii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4, art.5 și aleart. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 15 lit.”e” din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, republicată.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit “c“, alin.(5) lit. “b”, art. 121 alin.(l) și alin. (2), art. 123 alin.(l) și ale ari. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă diminuarea suprafeței imobilului - teren de construcții proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona străzii G-ral Vasile Milea FN, identificat în CF 102466 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/1 l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l nr. cad. 7274/1/1 de la suprafața de 75664 mp la suprafața de 75.660 mp, cu stare de proprietate neschimbată, conform documentației înregistrată cu nr. 43548/23.08.2011 și recepționată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu.

Art.2. -- Se aprobă atribuirea nr. cadastral 113372 imobilului - teren de construcții în suprafață de 4 mp, situat în Sibiu, str. G-ral Vasile Milea FN și înființarea unei cărți funciare pentru acest imobil.

Art.3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Sibiu în domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. G-ral Vasile Milea FN, identificat cu nr. cad 113372 în suprafață de 4 mp, conform art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a imobilului - teren de construcții -situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. G-ral Vasile Milea FN , identificat cu nr.cad 113372 în suprafață de 4 mp, în baza art. 15 lit “e“ din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare republicată, în favoarea d-nului Florescu Cristian, domiciliat în Sibiu, str. G-ral Vasile Milea bl. 3, sc. A, ap. 7, pentru realizarea obiectivului: schimbare destinație imobil din locuință în cabinet medical, scări cu podest de acces și balcon aferente apartamentului, proprietate privată, situat în Sibiu, str. G-ral Vasile Milea bl.3, sc. A.

Art.5. - Prețul concesiunii este de 503,4 euro/mp,stabilit conform raportului de evaluare întocmit în baza criteriilor stabilite de către Corpul Experților Tehnici din România, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data încheierii contractului de concesiune.

Art.6. - Plata concesiunii se va face anual în termen de 3 ani.

Art.7.- Durata concesiunii este de 49 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.8 - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011.


Contrase,

Îmează tar Dorin


Seci

Nisto: