Hotărârea nr. 336/2011

HOTĂRÂREA NR._336 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire casă de locuit S+P+M, în Sibiu strada Frasinului FN beneficiar: JOARZĂ MARCELşi soţia JOARZĂ MARIA

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 336

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - Construire casă de locuit S+P+M, în Sibiu strada Frasinului FN beneficiar: JOARZĂ MARCELși soția JOARZĂ MARIA

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011

Analizând raportul nr.5863 8/2011, prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, propune aprobarea documentației de urbanism: PUD - Construire casă de locuit S+P+M, în Sibiu strada Frasinului FN, beneficiari: Joarză Marcel și soția Joarză Maria, pe terenul aflat în proprietatea beneficiarilor în suprafață de 425,00 mp, înscris în CF Sibiu Nr.l 11645 Nr.top/cadastral: 111645, conform proiect nr. 10/ 2011, întocmit de Birou Individual de Arhitectură 36 - arh. Hermann Balthes.

Având în vedere prevederile documentației PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr.l65/2011

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația PUD - Construire casă de locuit S+P+M, în Sibiu strada Frasinului FN, beneficiari: Joarză Marcel și soția Joarză Maria, pe terenul aflat în proprietatea beneficiarilor în suprafață de 425,00 mp, înscris în CF Sibiu Nr.l 11645 Nr.top/cadastral: 111645, conform proiect nr. 10/ 2011, întocmit de Birou Individual dc Arhitectură 36-arh. Hermann Balthes, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Lucrările de branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din H.G. 525/ 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art.3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a. POT max. al zonei = 35,00 %

 • b. POT propus = 24,00 %

 • c. CUT max. al zonei = 0,7

 • d. CUT propus = 0,6

 • e.  Regimul maxim de înălțime: S+P+M

 • f.  Total număr de parcaje = 1 la nivelul solului, în incintă proprie.

 • g.  Retrageri față de limitele proprietății:

 • - față de aliniament retragerea va fi de maxim 6,80m (în partea stângă);

 • - față de limita proprietății spre stânga, retragerea va fi 3,00 m;

 • - față de limita proprietății spre dreaptă, retragerea va fi 3,15 m;

 • - față de limita proprietății din spate retragerea va fi de minim 11,89 m.

 • h. Accesul pietonal și carosabil se va realiza prin partea stângă a parcelei, din strada Frasinului.

Art.4. Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre are termen de valabilitate 24 luni de la data adoptării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrasemnează

Secretar

NistoOorin