Hotărârea nr. 335/2011

HOTĂRÂREA NR.335 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Extindere trup intravilan (aprobat cu HCL 35/2010) pentru case de vacanţă P+M (mansarda să nu depăşească 60% din suprafaţa parterului) în zona DJ 106D Sibiu – Cisnădioara Iniţiatori : Dascălu Dragoş şi Dascălu Camelia - Raluca Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.335

privind aprobarea documentației de urbanism

PUZ +RLU - Extindere trup intravilan (aprobat cu HCL 35/2010) pentru case de vacanță P+M (mansarda să nu depășească 60% din suprafața parterului) în zona DJ 106D Sibiu -Cisnădioara

Inițiatori : Dascălu Dragoș și Dascălu Camelia - Raluca

Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 29.09.2011

Analizând raportul nr.58642/2011 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea PUZ +RLU - Extindere trup intravilan (aprobat cu HCL 35/2010) pentru case de vacanță P-M (mansarda să nu depășească 60% din suprafața parterului) în zona DJ 106D Sibiu - Cisnădioara, Inițiatori         : Dascălu Dragoș și Dascălu Camelia - Raluca,

Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu pe terenuri:

Proprietăți private:

 • - CF Sibiu nr,103364(Nr. CF vechi: 50891, nr. cadastral vechi imobil: 6766, nr. topografic vechi imobil: 6136/2/1/2), nr. topografic: 6136/2/1/2, S = 699mp și CF nr. Sibiu 101382, nr. cadastral/topografic: 101382, S = lOQmp, proprietari: Dascălu Dragoș și Dascălu Camelia Raluca.

 • - CF Sibiu nr. 111782 (Nr. CF vechi: 49034), CAD: 6767, Top: 6136/2/1/3, S = 315mp, proprietari: Bunaciu Florin Adrian și soția Bunaciu Stana Florica.

 • - CF Sibiu nr. 101389, Nr. cadastral/topografic: 101381, S = 2625mp, proprietari: Bunaciu Stana Florica, Bunaciu Florin Adrian.

 • - CF Sibiu nr. 111803 (Nr. CF vechi: 49164), Nr. cadastral/topografic: 6136/2/2, S = 3827mp, proprietari: Băcilă loan Nicolae și soția Băcilă Marioara.

 • - CF Sibiu nr. 111781 (Nr. CF vechi: 49165), Nr. cadastral/topografic: 6136/2/3, S = 773mp, proprietar: Tatut Horia.

Proprietatea Statului Român:

 • - CF Sibiu nr. 111791 (Nr. CF vechi: 49033), Nr. cadastral/topografic: 6136/1/1, S = 66625mp, proprietar: Statul Român.

Terenul care a generat P.U.Z -ul (1560mp) este identificat în Extrasele C.F Sibiu nr. 103364 ( Nr. CF vechi: 50891, Număr cadastral vechi imobil: 6766; Nr. topografic vechi imobil:6163/2/1/2), Nr. topografic 6136/2/1/2 în suprafață de 700mp și CF Sibiu nr. 101382, Nr. cadastral/topografic 101382 în suprafață de 860mp, proprietari: Dascălu Dragoș și Dascălu Camelia Raluca, conform proiectului de specialitate nr. 3/2010, întocmit de Birou individual de arhitectură - arh. Liviu Niculiu, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr. 165/2011 precum și H.G. nr. 525/1996 (Regulamentul General de Urbanism),

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația PL'Z +RLU - Extindere trup intravilan (aprobat cu HCL 35/2010) pentru case de vacanță P+M (mansarda să nu depășească 60% din suprafața parterului) în zona DJ 106D Sibiu - Cisnădioara, Inițiatori : Dascălu Dragoș și Dascălu Camelia - Raluca, Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu pe terenuri:

Proprietăți private:

 • - CF Sibiu nr,103364(Nr. CF vechi: 50891, nr. cadastral vechi imobil: 6766, nr. topografic vechi imobil: 6136/2/1/2), nr. topografic: 6136/2/1/2, S = 699mp și CF nr. Sibiu 101382, nr. cadastral/topografic 101382, S = 700mp, proprietari: Dascălu Dragoș și Dascălu Camelia Raluca.

 • - CF Sibiu nr. 1 11782 (Nr. CF vechi: 49034), CAD: 6767, Top: 6136/2/1/3, S = 315mp, proprietari: Bunaciu Florin Adrian și soția Bunaciu Stana Florica.

 • - CF Sibiu nr. 101389, Nr. cadastral/topografic: 101381, S = 2625mp, proprietari: Bunaciu Stana Florica, Bunaciu Florin Adrian.

 • - CF Sibiu nr. 111803 (Nr. CF vechi: 49164), Nr. cadastral/topografic: 6136/2/2, S = 3827mp, proprietari: Băcilă loan Micolae și soția Băcilă Marioara.

 • - CF Sibiu nr. 111781 (Nr. CF vechi: 49165), Nr. cadastral/topografic: 6136/2/3, S = 773mp, proprietar: Tatut Horia.

Proprietatea Statului Român:

 • - CF Sibiu nr. 111791 (Nr. CF vechi: 49033), Nr. cadastral/topografic: 6136/1/1, S - 66625mp, proprietar: Statul Român.

Terenul care a generat P.U.Z -ul (1560mp) este identificat în Extrasele C.F Sibiu nr. 103364 ( Nr. CF vechi: 50891, Număr cadastral vechi imobil: 6766; Nr. topografic vechi imobil:6163/2/1/2), Nr. topografic 6136/2/1/2 în suprafață de 700mp și CF Sibiu nr. 101382, Nr. cadastral/topografic 101382 în suprafață de 860mp, proprietari: Dascălu Dragoș și Dascălu Camelia Raluca, conform proiectului de specialitate nr. 3/2010, întocmit de Birou individual de arhitectură - arh. Liviu Niculiu.

Art 2. Se instituie în sarcina proprietarilor parcelelor până la emiterea autorizațiilor de construire:

 • a) Reglementarea juridică pentru:

 • - suprafețele de teren în vederea lărgirii drumului de exploatare existent (nr. top. 6132 - cf. Plan vizat O.C.P.I/ 477-03.05.20111a 7,00m carosabil și trotuar în lățime de l,50m de ambele părți ale drumului - pentru parcelele amplasate în subzonele SZMRA I și SZMRA II

 • - suprafețele de teren rezultate prin cedarea a 2m lățime din fiecare parcelă în vederea lărgirii drumului județean Sibiu Cisnădioara - pentru parcelele amplasate în subzona SZMRA II, cu front la stradă spre DJ 106D.

 • b) Punctul de vedere al Serviciului Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu

privind realizarea de podețe (pe cheltuiala proprietarilor) pe porțiunea de teren formată dintr - o fâșie proprietatea Statului Român (identificat în CF Sibiu nr. 111791 -Nr. CF vechi: 49033, Nr. cadastral/topografic: 6136/1/1) peste canalul existent CN 1718 ( CF. Plan vizat O.C.P.I/ 477-03.05.2011).                                 -3 -

Art 3. Lucrările de amenajarea și modernizarea drumurilor propuse se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora.

Art 4. Lucrările de racordare respectiv branșate la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia.

Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525 i 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism)

Art 5. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a. - regim de înălțime P+M (mansarda să nu depășească 60% din suprafața parterului)

 • - procent de ocupare al terenului POT = 20%

 • - coeficient de utilizare al terenului(CUT) = 0,4

 • - H max. la cornișă: 6,00m

 • - H max. la coamă: 1 l,00m

 • b. Divizările ulterioare ale parcelelor de mari dimensiuni se vor realiza numai pe bază de documentație Plan urbanistic de detaliu (pentru dimensiunea minimă a parcelei de 250mp și cu o configurație improprie).

 • c. Asigurarea locurilor de parcare (suprateran) conform art. 33 din H.G. 525/96

 • d. în raport cu străzile , clădirile se vor amplasa astfel:

 • -  la minim 5m pentru loturile cu fronturile la stradă spre nord sau în cazul loturilor scurte.

la minim 15m pentru loturile cu fronturile la stradă spre sud

 • -  la minim 20,00m (din axul drumului) pentru fronturile la stradă spre DJ 106D

c. Accese carosabile $i pietonale se realizează:

 • - pentru parcelele amplasate în subzonele SZMRA I și SZMRA II accese în lățime de 3.80m la fiecare parcelă, desprinse din drumul propus pentru modernizare.

 • - pentru parcelele amplasate în subzona SZMR accese carosabile dela drumul existent propus pentru modernizare traversând porțiunea formată dintr - o fâșie proprietatea Statului Român (identificat în CF Sibiu nr. 111791 -Nr. CF vechi: 49033, Nr. cadastral/topografic: 6136/1/1) peste canalul existent CN 1718 ( CF. Plan vizat O.C.P.I/ 477-03.05.2011) prin realizarea de podețe pe cheltuiala proprietarilor. în acest sens proprietarii parcelelor vor depune, în vederea obținerii autorizațiilor de construire, punctul de vedere al Serviciului Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

 • - după caz se vor executa retrageri pe segmente care solicită eventuale parcări.

 • - în cazul aleilor înfundate se vor crea supralărgiri pentru a da posibilitatea întoarcerii autovehiculelor.

f. Pentru terenul care a inițial P.U.Z (nr. topografic: 6136/2/1/2, S = 699mp și nr. cadastral/topografic: 101382, S = 700mp) se propun 2 imobile cu funcțiunea principală case de vacanță, cu următorii indici urbanistici:

 • - regim de înălțime P+M (mansarda să nu depășească 60% din suprafața parterului)

 • - procent de ocupare al terenului POT = 20%

 • - coeficient de utilizare al terenului(CUT) = 0,4

 • - H max. la cornișă: 6,00m

 • - H max. la coamă: 1 l,00m

 • - parcaje: 4 locuri suprateran

 • - retragerile minime față de limitele proprietății:

 • - 5,00m față de limita proprietății - drum exploatare existent.

 • - 5,00m față de limita proprietății nr. top. 6136/2/1/3

 • - 5,30m față de limita proprietății nr. top.6136/2/1/1/1

 • - accesul: din drumul de exploatare existent, peste podețul proprus a se realiza pe cheltuiala proprietarilor, printr - un drum în lățime de 3,80m ( dela limita proprietății nr. top.6136/2/1/1/1) asigurând astfel accesele auto și pietonale pentru cele două case de vacanță.

 • - pentru fluidizarea circulației se va prevedea alveolă de retragere între cele două construcții, pe lângă alveola de întoarcere prevăzută.

Art 6. Conform Regulamentului Local pentru informarea și consultarea publicului, aprobat cu HCL nr. 137/2011 a fost îndeplinită procedura așa cum este menționat în raportul de informare și consultare a publicului nr. 54067/30.08.2011.

Art 7. Prezenta documentație dc urbanism arc valabilitate de 24 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrasemnează Secretar Nisti

'borin