Hotărârea nr. 334/2011

HOTĂRÂREA NR.334 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - "Construire 5 vile apartamentate D+ P+E+M în Sibiu, strada Turnişorului, nr. 128 beneficiar: Rotar Dumitru şi Rotar Monica prin Scutea Nicolae Cosmin" (Modificată de HCL NR. 280/2012)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.334

privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire 5 vile apartamentate D+ P+E+M în Sibiu, strada Turnișorului, nr.128

beneficiar : Rotar Dumitru și Rotar Monica prin Scutea Nicolac Cosmin

Consiliu] local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 29.09.2011

Analizând raportul nr.58640/2011 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației PUD - Construire 5 vile apartamentate D+ P+E+M în Sibiu, strada Turnișorului, nr.128, beneficiar : Rotar Dumitru și Rotar Monica prin Scutea Nicolae Cosmin pe terenuri: proprietate privată identificate în C.F. Sibiu nr.l 12103 (C.F. vechi: nr. 55633, CAD: 9702, Top: 111/2, 112/2) în suprafață de 3119 mp conform proiectului nr. 141/2011, întocmit de S.C GRAF1SIS S.R.L - arh. Vladimir Grigorov,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu IICL nr.l65/2011 precum și 11.G. nr. 525/1996 (Regulamentului General de Urbanism),

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 eu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD - Construire 5 vile apartamentate D+ P+E+M în Sibiu, strada Turnișorului, nr.128, beneficiar : Rotar Dumitru și Rotar Monica prin Scutea Nicolae Cosmin, pe terenuri: proprietate privată identificate în C.F. Sibiu nr.l 12103 (C.F. vechi: nr. 55633, CAD: 9702, Top: 111/2, 112/2) în suprafață de 3119 mp conform proiectului nr. 141/2011, întocmit de S.C GRAFISIS S.R.L - arh. Vladimir Grigorov, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art 2. Se instituie în sarcina proprietarilor parcelelor până Ia emiterea autorizațiilor de construire reglementarea juridică a dreptului de servitute auto și pietonal, pentru imobilui situat în partea dreaptă a parcelei studiate.

Art 3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a. POT propus = 30 %

 • b. CUI' propus= 1,00

 • c. Regimul maxim de înălțime = D+P+E+M

 • d. Retrageri față de limitele proprietății:

Construcția cu Sc =92mp

 • -   pe miezuina limitei proprietății dreapta

 • -   8,00m față de limita proprietății stânga

Cele două construcții amplasate în partea dreaptă a proprietății:

 • -   3,00m față de limita proprietății din dreapta

- 3,00m față de construcțiile existente - imobilul cu nr. administrativ 126

 • -  Clădirea amplasată în spatele proprietății va păstra față de clădirea existentă (S+P+2E+M) o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii mai înalte dar nu mai puțin de 5,00m.

 • -  distanța între cele două construcții propuse 18,00m

Cele două construcții amplasate în partea stânga a proprietății:

4,00m respectiv 7,00m față de limita proprietății stânga

minim 8,00m față de limita proprietății spate

 • -   pe miezuină față de limita proprietății imobilului cu nr. administrativ 130 Distanțele între clădirile aflate în partea dreaptă respectiv stânga proprietății sunt de 16m respectiv 18m.

 • e. Spațiile destinate parcării vor fi amenajate în demisolurile construcțiilor propuse, în număr de 26.

 • f. Se prevede câte un loc de parcare la un apartament.

 • g. Nu se admite schimbarea de destinație a garajelor.

 • h. Accese:

 • -  în lățime de 5,00m din Calea Tumișorului

 • i.     H max la cornișă = 8 m

 • j.     H max la coama = 12 m

Art 4, Prezenta documentație de urbanism arc valabilitate de 24 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrasemnează Secretar Nisto:

orin