Hotărârea nr. 333/2011

HOTĂRÂREA NR.333 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Construire case individuale (unifamiliale) P+M(mansarda să nu depăşească 60% din suprafaţa parterului), P+E în Sibiu, Prelungirea străzii Varului, fn Iniţiatori : Tolciu Vasile şi Tolciu Rodica Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.333

privind aprobarea documentației de urbanism

PUZ +RLU - Construire case individuale (unifamiliale) P+M(mansarda să nu depășească 60% din suprafața parterului), P+E în Sibiu, Prelungirea străzii Varului, fn

Inițiatori : Tolciu Vasile și Tolciu Rodica

Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011

Analizând raportul nr.58654/2011 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune PUZ +RLU - Construire case individuale (unifamiliale) P+M(mansarda să nu depășească 60% din suprafața parterului), P+E în Sibiu, Prelungirea străzii Varului fn, inițiatori : Tolciu Vasile și Tolciu Rodica, Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu pe terenuri proprietate privată conform proiectului nr. 21/2010, întocmit de S.C. PRO&DES S.R.L - arh. Emil Crișan.

Parcelele identificate în C.F Sibiu nr. 109806 (C.F.vechi: Nr. 37435), Nr. cadastral/topografic: 6359/5193/2/2/2/5/4 în suprafață de 426mp fiind proprietatea d.nilor Tolciu Vasile și Tolciu Rodica, respectiv C.F Sibiu nr. 111675 (C.F.vechi: Nr. 48536), Nr. cadastral/topografic: 6359/5193/2/2/2/5/3 în suprafață de 426rnp proprietatea d.nilor Cozma Vasile și Cozma Mariana.

Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr. 165/2011 precum și H.G. nr. 525/1996 (Regulamentului General de Urbanism),

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația PUZ +RLU - Construire case individuale (unifamiliale) P+M(mansarda să nu depășească 60% din suprafața parterului), P+E în Sibiu, Prelungirea străzii Varului fn, Inițiatori : Tolciu Vasile și Tolciu Rodica, Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu pe terenuri proprietate privată conform proiectului nr. 21/2010, întocmit de S.C. PRO&DES S.R.L - arh. Emil Crișan, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Parcelele identificate în C.F Sibiu nr. 109806 (C.F.vechi: Nr. 37435), Nr. cadastral/topografic: 6359/5193/2/2/2/5/4 în suprafață de 426mp sunt proprietatea d.nilor Tolciu Vasile și Tolciu Rodica, respectiv C.F Sibiu nr. 111675 (C.F.vechi: Nr. 48536), Nr. cadastral/topografic: 6359/5193/2/2/2/5/3 în suprafață de 426mp proprietatea d.nilor Cozma Vasile și Cozma Mariana.

Art 2, Se instituie în sarcina proprietarilor parcelelor de a reglementa juridic până la emiterea autorizațiilor de construire:

 • - suprafețele de teren proprietate privată ce urmează a fi cedate privind modernizarea Prelungirii străzii Varului (în lățime de 7,00m și trotuare de l,5m de ambele părți ale drumului).

 • - suprafețele de teren privind realizarea Străpungerii dinspre strada Mozaicului până în strada Cărămidăriei cu lățime de 7,00m.

Art.3 Lucrările de amenajarea și modernizarea drumurilor propuse se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora.

Art 4. Lucrările de racordare respectiv branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia.

Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525 i 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism)

Art 5. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a.     - regim de înălțime = P+M (mansarda să nu depășească 60% din suprafața parterului),P+E

 • - procent de ocupare al terenului POT = 25%

 • - coeficient de utilizare al terenului(CUT) = 0,4

 • - H max. la cornișă: 6,50m

 • - H max. la coamă: 10,50m

 • - accesele se realizează din strada Prelungirea Varului și Străpungerea propusă

 • - retragerile clădirilor: minimum 8,50 față de ax și 6,00 m față de limita carosabilă (str. Prelungirea Varului) și minim

 • b. Divizările ulterioare ale parcelelor de mari dimensiuni sc vor realiza numai pe bază de documentație Plan urbanistic de detaliu (pentru dimensiunea minimă a parcelei de 250mp și cu o configurație improprie).

 • c. Asigurarea locurilor de parcare (suprateran) conform art. 33 din HGR 525/96

 • d. în raport cu străzile , clădirile se vor amplasa astfel:

 • - față de strada propusă a se moderniza (Prelungirea Varului) de 7,00m lățime și trotuare de l,50m de ambele părți, clădirile se vor amplasa la minimum 8,50 față de ax și 6,00m față de limita carosabilă.

 • - față de Străpungere - l.OOm, 3.00m respectiv 5.00m față de limitele proprietăților aflate pe ambele părți ale Străpungerii propuse.

 • e. Accese carosabile și pictonale se realizează:

 • - din strada Varului, prin Prelungirea străzii Varului până la limita de teren a parcelei studiate și Străpungere dinspre strada Mozaicului până în strada Cărămidăriei, cu aceeași lățime de 7,Om.

 • f. Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelelor.

 • g. Pentru parcelele proprietate privată identificate în C.F Sibiu nr. 109806 (C.F.vechi: Nr. 37435), Nr. cadastral/topografic: 6359/5193/2/2/2/5/4(proprietari Tolciu Vasile și Tolciu Rodica) și C.F Sibiu nr.

11 1675 (C.F.vechi: Nr. 48536), Nr. cadastral/topografic: 6359/5193/2/2/2/5/3 ( proprietari Cozma Vasile și Cozma Mariana) se propun următorii indici urbanistici:

 • - regim de înălțime = P+M (mansarda să nu depășească 60% din suprafața parterului),P+E

 • - procent de ocupare al terenului POT = 25%

 • - coeficient de utilizare al terenului(CUT) = 0,4

 • - II max. la cornișă: 6,50m

 • - H max. la coamă: 10,50m

 • - câte 2 locurilor de parcare (suprateran) pe fiecare parcelă

 • - accesele se realizează din Prelungirea străzii Varului

 • - retragerile minime față de limitele proprietăților: 5,00m față de limitele proprietăților strada Prelungirea Varului; l,0m față de limitele proprietăților din stânga; 3,00m față de limitele proprietăților din dreapta.

 • - distanța minimă dintre clădiri este de 5,00m

Art 6. Conform Regulamentului Local pentru informarea și consultarea publicului, aprobat cu HCL nr. 137/2011 a fost îndeplinită procedura așa cum este menționat în raportul de informare și consultare a publicului nr. 54243/31.08.2011.

Art 7. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrasemnează

SecrAar

Niston Dorin