Hotărârea nr. 332/2011

HOTĂRÂREA NR.332 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială P+M în Sibiu, str.Gheorghe Dima, nr. 40 beneficiari : Barbulea Iosif şi Barbulea Ana Maria

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.332

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - Construire locuință unifamilială P+M în Sibiu, str.Gheorghe Dima, nr. 40 beneficiari : Barbulea losif și Barbulea Ana Maria

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011

Analizând raportul nr.58651/2011 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, propune aprobarea documentației de urbanism: PUD - Construire locuință unifamilială P+M în Sibiu, str.Gheorghe Dima, nr. 40, beneficiari: Barbulea losif și Barbulea Ana Maria pe terenul în suprafață de 961 mp, înscris în CF Nr. 17143 Sibiu, Nr.top:4050/74/III, conform proiect nr.266/2011 întocmit de - Arh.Viorcl Rusu,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr. 165/2011,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

Art.l. Se aprobă documentația PUD - Construire locuință unifamilială P+M în Sibiu, str.Gheorghe Dima. nr. 40, beneficiari: Barbulea losif și Barbulea Ana Maria, pe terenul în suprafață de 961 mp, înscris în CF Nr. 17143 Sibiu, Nr.top:4050/74/lII, conform proiect nr.266/2011 întocmit de - Arh.Viorel Rusu, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Lucrările de branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia.Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/ 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art.3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a. POT existent = 23,93 %

 • b. POT propus = 33,57 %

 • c. CUT existent = 0,24

 • d. CUT propus = 0,43

 • e. Regimul maxim de înălțime = P+M

 • f. Total număr de parcaje = 4 la nivelul solului, în incintă proprie.

 • g. Retrageri față de limitele proprietății:

 • - 4,10 m față de limita de proprietate stânga

 • - 7,55 m față de limita de proprietate dreapta

 • - 5,00 m față de limita posterioară

 • h. Accesul pietonal și carosabil din strada Gheorghe Dima.

Art.4. Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre are termen de valabilitate 24 luni de la data adoptării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrasemnează Secretar Nisto

'orin