Hotărârea nr. 331/2011

HOTĂRÂREA NR.331 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială S+P+1E+M în Sibiu, str.Galileo Galilei, nr. 23 beneficiar : TRIFAN CORNEL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.331

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - Construire locuință unifamilială S+P+1E+M în Sibiu, str.Galileo Galilei, nr. 23 beneficiar: TRIFAN CORNEL

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011

Analizând raportul nr.58650/2011, prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, propune aprobarea documentației de urbanism: PUD - Construire locuință unifamilială S+P+1E+M în Sibiu, str.Galileo Galilei, nr. 23, beneficiar : Trifan Cornel pe terenul în suprafață de 1739 mp, înscris în CF Nr. 103675 (provenită din conversia CF nr.4981) Sibiu, Nr.top/cadastral: 4139/21, conform proiect nr.30/2011, întocmit de SC ATLANT1S SRL - Arh. Florin Băcilă

Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr. 165/2011,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă documentația PUD - Construire locuință unifamilială S+P+1E+M, în Sibiu, str. Galileo Galilei, nr. 23, beneficiar: TRIFAN CORNEL pe terenul în suprafață de 1739 mp, înscris în CF Nr. 103675 (provenită din conversia CF nr.4981) Sibiu, Nr.top/cadastral: 4139/21, conform proiect nr.30/2011, întocmit de SC ATLANTIS SRL - Arh. Florin Băcilă, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Lucrările de branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din H.G. 525/ 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a. POT existent = 3,00 %

 • b. POT propus = 10 %

 • c. CUT existent = 0,03

 • d. CUT propus = 0,25

 • e. Regimul maxim de înălțime = S+P+1E+M

 • f. Total număr de parcaje = 2 la nivelul solului, în incintă proprie.

 • g. Retrageri față de limitele proprietății:

 • - 3,57 m față de limita de proprietate stânga

 • - 4,38 m față de limita de proprietate dreapta

 • - 61,33 m față de limita posterioară

 • - 19,56 m față de imobilul existent pe parcelă

 • h. Accesul pietonal și carosabil din strada Galileo Galilei, nr.23

Art.4. Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre are termen de valabilitate 24 luni de la data adoptării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu,

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrași

Seci

Nistoi

nează etar

Dorin