Hotărârea nr. 330/2011

HOTĂRÂREA NR. 330 privind aprobarea documentatiei de urbanism „PUD Construire biserica, imprejmuire si bransamente”, in Viile Sibiului FN Beneficiar: Parohia Ortodoxa Romana dealul Ocnei

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 330

privind aprobarea documentației de urbanism „PUD Construire biserica, împrejmuire si branșamente”, in Viile Sibiului FN Beneficiar: Parohia Ortodoxa Romana dealul Ocnei

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 29.09.2011,

Analizând raportul nr.58649/2011 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației „PUD Construire biserica, împrejmuire si branșamente utilitati”, in Sibiu str. Viile Sibiului FN, conform proiect nr. 8/2010, elaborat de SC Hexagon Impex SRL, arh. Turcu Teodor, pe un teren aflat in proprietatea particulara a Parohiei Ortodoxe Romane-Dealul Ocnei* înscrisa in CF Sibiu nr. 107746 nr. top 2931/1/2, cu o suprafața totala de 1000 mp.,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011 precum și ale H.G. 525/1996- Regulamentul General de Urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, art. 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă documentația „PUD Construire biserica, împrejmuire si branșamente utilitati”, in Sibiu str. Viile Sibiului FN, conform proiect nr. 8/2010, elaborat de SC Hexagon Impex SRL, arh. Turcu Teodor, pe un teren aflat in proprietatea particulara a Parohiei Ortodoxe Romane-Dealul Ocnei- înscrisa in CF Sibiu nr. 107746 nr. top 2931/1/2, cu o suprafața totala de 1000 mp.

Art. 2.- Având în vedere că indicii urbanistici au fost calculați raportat la suprafața studiată și în raport cu mobilarea propusă pe parcelă , se instituie interdicția de a se interveni cu noi documentații cadastrale pe parcelă : de dezlipire, cu solicitări privind modificarea regimului de înălțime, respectiv a suprafeței construite, conform art. 31 indice 1 și Anexa nr. 2 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările aduse prin OG. Nr. 27/2008.

Art.3.- Lucrările de racordare respectiv branșare la rețelele edilitare publice, precum si executarea podețelor pentru acces, se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525 / 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art. 4.- Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

  • a. Înălțimea maxima va fi de 30 m, masurata de la CTA (cota terenului amenajat) si de 15 m la coama, masurata tot de la CTA.

  • b. Biserica va fi amplasata la o distanta de 2,45 m fata de limita de proprietate nord; 3,45 m fata de limita de proprietate est; 3,00 m fata de limita de proprietate sud, respectiv 4,40 m fata de limita de proprietate vest.

  • c. Se vor asigura 6 locuri de parcare amplasate pe teren proprietate particulara conform Regulamentului general de urbanism

  • d. Accesul se va realiza din str. Viile Sibiului, prin amenajarea a doua podețe cu o lățime de 8,90 m, pentru circulația autoturismerlor, respectiv minim 2,75 m, pentru circulația pietonilor.

  • e. Procentul de ocupare al terenului va fi de 29,30%, iar coeficientul de utilizare al acestuia de 0,30.

Art. 5.- Pana la obținerea autorizației de construire se va reglementa juridic accesul din str. Viile Sibiului (realizarea celor doua podețe).

Art. 6.- Prezenta documentație de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art. 7.- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011

Președinte

Pavel Anita_________


Contrasemnează

Secretar

Nistor ©orin