Hotărârea nr. 33/2011

HOTĂRÂREA NR.33 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret GONG Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.33 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului pentru Copii și Tineret GONG Sibiu

Consiliu] Local ai Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3881/2011, prin care Teatrul pentru Copii și Tineret GONG Sibiu propune aprobarea organigramei și statului de funcții proprii,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG Sibiu, după cum urmează:

  • a)       postul de Director economic se tranformă în Director adjunct gr.II, primind în subordine Compartimentele: Financiar-Contabil, Administrativ și Revista Euphorion;

  • b)       posturile dc maestru de sunet și maestru de lumini din cadrul Secțiilor române și germane de teatru se transformă în operator sunet, respectiv operator lumini;

  • c)       postul de contabil tr.IA, studii medii din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil se transformă în secretar PR gr.I și se transferă în cadrul Compartimentului de Marketing Cultural;

  • d)        postul de sculptor păpuși tr.I, studii medii din cadrul Direcției Artistice la secția germană se transformă în artist plastic gr.III;

c)        postul de pictor executant tr.I, studii medii din cadrul Direcției

Artistice la secția română se transformă în artist plastic tr.I;

  • f)        postul de impresar artistic tr.II din cadrul compartimentului Marketing Cultural se transformă în referent artistic tr.II;

  • g)       postul de tehnoredactor tr.I, studii medii la Revista Euphorion se transformă în corector gr.III, studii superioare;

  • h)       postul de documentarist tr.I, studii medii la Revista Euphorion se transformă în post de documentarist gr.III, studii superioare.

Art.2. începând cu data de 01.01.2011. se aprobă organigrama și statul de funcții la Teatrul pentru Copii și Tineret GONG Sibiu, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Teatrului pentru Copii și Tineret GONG Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin NSstor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


1             X?

Anexa nr. * la HCL nr. '2-J /2011


ORGANIGRAMA 2011Președinte

Klein Hans

(lâciC iJudețul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. la HCL nr. /2011

STAT DE FUNCȚII

2011

A.L FUNCȚII DE CONDUCERE ÎN REGIM CONTRACTUAL

Nr.

crt.

Funcția

Grad

Nivelul studiilor

Număr posturi

1

Manager

I

S

1

2

Director adjunct

I

s

1

3

Redactor șef

I

S

1

TOTAL A.l

3

A.2.PERSONAL CONTRATUAI,

FUNCTII DE .EXECUȚIE

Nr crt.

Funcția

Gradul /treapta

Nivelul studiilor

Număr de posturi

I)IRE( TIA ARTISTICA SECȚIA ROMANA Funcții de spec.artistica Artiști interpret) si asimilați

1

Actor mânuitor papusi-marionete

IA

S

3

2

Actor mânuitor păpuși marionete

II

S

5

3

Actor mânuitor păpuși

1

M

4

Funcții de scena si producție

1

Regizor scena-culise

II

S

1

2

Operator sunet

1

M

1

3

Operator lumini

1

M

1

4

Muncitor calificat (manuitor-montator decor)

I

M

2

5

Artist plastic

I

M

1

6

Muncitor calificatțcroitor -confectioner imbracaminte)

I

m:

1

7

Muncitor calificat(confectioner montator produse din lemn)

I

m

1

IMRECTÎA ARTISTICA SECI IA GERMANA Funcții de spec.artistica Artiști creatori si asimilați

8

Scenograf

I

s

1

9

Artist plastic

III

s

1

Funcții de spec.artistica Artiști interpret! si asimilați

_10_

Actor mânuitor păpuși marionete _____ __

n_

s

3

11

Actor mânuitor păpuși

’l

M

3

12

Actor mânuitor păpuși

11

M

1

Funcții de scena si producție

13

Regizor scena-culise

11

S

1

14

Operator lumini

I

M

1

15

Operator sunet

1

M

1

16

Muncitor calificat(manuitor-niontator decor)

1

M

2

17

Plasator

I

M

1

18

Supraveghetor sala

1

M

]

COMPARTIMENT MARKETING

CULTURAL

Funcții de specialitate artistica

19

Secretar PR

I

S

1

20

Impresar artistic -- secția germana

III

S

1

21

Referent artistic-sectia romana

II

M

1

22

Referent

I

M

1

COMPARTIMENT JURIDIC

23

Consilier juridic

IA

S

1

COMPARTIMENT

FINANCIAR-CONT ABIL

24

Referent/adm inistrator

I

SSD

1

25

Economist

1J

S

1

COMPARTIMENT

ADMINISTRATIV

26

Șofer

1

G

1

27

îngrijitor curățenie

I

G

1

28 1

Portar

I

M

5

REVISTA EUPHORION

29

Redactor

1

S

1

30

Redactor

11

S

1

31

Desenator artistic

I

S

1

32

Corector

III

S

1

33

Documentarist

III

S

1

TOTAL A2

55

T OTAL A

i

i

20

1

Președinte

Klein Hans

liCbd/ bCLcbn

Contrasemnează

Secretar

Nistotf/Dorin