Hotărârea nr. 329/2011

HOTĂRÂREA NR. 329 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 329

privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr.58571/2011 , prezentat de Serviciul Patrimoniu

privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C’ Apă Canal SA Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.4 alin 2 din OUG nr.54/2006, ale OUG nr. 198/2005, ale art. 12 alin 1 lit e ,art 21 alin 1 din Legea nr.241/2006 privind serviciile de apă și canalizare, precum și Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.36 alin (2), lit. (c) și alin (5), lit. (a) și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată, propunem Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre anexat.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Sc aprobă actualizarea Anexei nr. 3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate către S.C.Apă Canal SA conform Contractului de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la valoarea de 130.979.387,26 lei - reprezentând bunuri de natura construcțiilor existente la data de 01.09.2011, conform modificărilor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, anexă care face parte integrantă din contractul de delegare. Valoarea bunurilor de natura terenurilor rămâne nemodificată la valoarea de 93.326,73 lei.

Art. 2.- Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


onn

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 4 la H.C.L. 3*^*7 /2011

Notă-Mijlocul fix cu nr.inv.1006819 (rețea apă- canal str. M.Kogălniceanu cu valoarea de inventar 1.315.326,76 se împarte în rețea canal menajer cu valoarea de 683.571,72 lei respectiv rețea apă cu valoarea de 630.755,04 lei conform adresei 46264/2011-PVRTL 10/11.12,09 și 14/10.09.08.

*TOTAL GENERAL DE DIMINUAT LA MIJLOACE FIXE DE NATURA CONSTRUCTILOR 140,857.069.45- 9.877.682,19 LEI (diminuare) =130.979.387,26 lei- valoare actualizată*

Președinte

Pavel Anita


| Nr.crt.

Den.mijloc fix

Nr.inv.SAP

Valoare SAP Lei.

Adresa/valoare cf.adresei

Diminuare/suplimentare

PVRTL

1.

Rețea canal menajer Tilișca

înv. 1009413

5.065.602,58

Lei

40109/2011-

2.076.134,83 lei

Diminuare cu

2.989.467,75 lei

10/21.04.11

1/30.04.04

4/22.05.09

2.

Rețea apă Tilișca

înv. 1009412

8.979.492,41 lei

40109/2011-

788.651,27 lei

Diminuare cu

8.190.841,14 lei

10/21.04.11

3.

!

Rețea canal pluvial Tilișca

înv. 1009414

1.809.400 lei

40109/2011-

2.267.660,51 lei

Suplimentat cu

458.260,51 lei

10/21.04.11

4.

Rețea apă Rusciorului

înv. 1009488

2.558.452,52 lei

46264/2011-

2.558.571,80 lei

Suplimentat cu 119,28 lei

23/02.12.10

  • 5.

  • 6.

Rețea canal menajer Rusciorului

înv. 1009489

322.442,68 lei

46264/2011-

322.457,72 lei

Suplimentat cu 15,04 lei

23/02.12.10

Rețea c.pluvial Rusciorului

înv. 1009490

345.056,81 lei

46264/2011-345.072,89 lei

Suplimentat cu 16,08 lei

23/02.12.10

7.

Rețea c. pluvial M.Viteazu

Ob.nou

-

46264/2011-

252.151,74 lei

252.151,74 lei

1/13.07.04, 20/14.10.08

8.

Rețea apă Al.Călăreților

Ob.nou

-

52926/2011-

568.329,33 lei

568.329,33 lei

16/20.07.10

9.

Rețea canal pl.Al. Călăreților

Ob.nou

-

52926/2011-

23.734,42 lei

23.734,72 lei

16/20.07.10

Total general

- 9.877.682,19 lei

Contrasemnează Secre/ir Nistor

'orin