Hotărârea nr. 328/2011

HOTĂRÂREA NR.328 privind preluarea în concesiune de către S.C. PIEŢE S.A. a unui imobil-teren şi construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor f.n.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.328

privind preluarea în concesiune de către S.C. PIEȚE S.A. a unui imobil-teren și construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor f.n.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr. 58573/2011, prezentat de Serviciul Patrimoniu

privind preluarea în concesiune de către S.C. PIEȚE S.A. a unui imobil-teren și construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor f.n.,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 135(5) din Constituția României, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin (2) lit. “c“ și ale art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă ca, începând cu data de 15.10.2011, să se transfere în concesiune la SC PIEȚE S.A. Sibiu, imobilul-teren în suprafață de 750 mp.și construcții în suprafață de 254 mp.-hală monobloc, clădire din cărămidă cu acoperiș terasă compusă dimhală, grup sanitar, birou și două camere, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor f.n., identificat în CF 111433 Sibiu, provenită din conversia pe hârtie a CF nr.21420, nr.cadastral/topographic 11 1433(nr.vechi topo 1111/2/45/1).

Art. 2. Se completează Cap. II Obiectul contractului , din contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și târgurilor din Municipiul Sibiu nr. 133097/2010, modificat prin actele adiționale nr. 106/2010 și nr.33/2011, cu un nou aliniat, care va avea următorul conținut:

“2.8. în conformitate cu prevederile H.C.L. nr......./2011, începând cu data de 15.10.2011, se

transferă în concesiune la SC PIEȚE S.A. Sibiu, imobilul-teren în suprafață de 750 mp.și construcții în suprafață de 254 mp.-hală monobloc, clădire din cărămidă cu acoperiș terasă compusă dimhală, grup sanitar, birou și două camere, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor f.n., identificat în CF 111433 Sibiu, provenită din conversia pe hârtie a CF nr.21420, nr.cadastral/topographic 111433(nr.vechi topo 1111/2/45/1).”

Art.3. Se completează Cap X Plata și Nivelul Redevenței , din contractul nr. 133097/2010, modificat prin actele adiționale nr. 106/2010 și nr.33/2011, cu un nou aliniat care va avea următorul conținut:

“10.1.3. Prețul concesiunii este de 375.001,77 lei pentru bunurile proprietatea concedentului specificate la Cap.II Obiectul contractului, art.2.8, respectiv 233.251,77 lei pentru imobilul-construcție, în suprafață de 254 mp., reprezentând valoarea rămasă neamortizată a acestuia și 141.750 Ici pentru imobilul teren în suprafață de 750 mp., conform raportului de evaluare anexat, , preț care se va achita începând cu data de 15.10.2011 pe întreaga perioadă de derulare a contractului, cu o redevență anuală egală cu 12.931,10 lei.”

Art.4. Completările prevăzute la art. 2 și 3 din prezenta hotărâre se vor materializa prin încheierea unui act adițional la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și târgurilor din Municipiul Sibiu nr. 133097/2010, modificat prin actele adiționale nr. 106/2010 și nr.33/2011.

Art.5. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrasemnează

Secretar Nistor £)orin