Hotărârea nr. 326/2011

HOTĂRÂREA NR.326 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.326

privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr. 58955/201 1 prin care Casa de Cultură a Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.26 din Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice șiart.41 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.10.2011 se aprobă transformarea următoarelor posturi din cadrul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu ;

/. La Compartimentul Tehnic

un post de maestru lumini, treapta profesională III se transformă în post de maestru lumini, treapta profesională II ;

  • -   două posturi de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treapta profesională III, se transformă în posturi de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treapta profesională II.

II. La Centrul de Informare a Turiștilor

  • - două posturi de referent, treapta profesională I se transformă în posturi de referent, treapta profesională IA ;

Art.2. Se aprobă statul de funcții conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrasemnează

Secretar

Nist<


Dorin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. 1 la

H.C.L. nr3.^./...^£?7f..


STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt.

Funcția de execuție

Funcția de conducere

Nivel

studii

Grad/ trp.prof.

Nr. posturi

CONDUCERE

2

1.

-

Manager (director)

M

11

1

2.

-

Contabil sef

S

II

1

COMPARTIMENT PREGĂTIRE SI ORGANIZARE EVENIMENTE CULTURAL-

ARTISr

ncE

4

3.

Referent

-

S

I

1

4-5

Referent

-

M

I

2

6.

Corepetitor

-

S

II

1

CORPI

L DE BALET

10

7.

Solist balet

-

S

IA

1

8.

Balerin

S

II

1

9-15

Balerin

-

III

7

16.

Maestru balet-dar.s

-

I

1

COMPARTIMENT TEHNIC

8

17.

Maestru lumini

-

II

1

18.

Maestru lumini

III

1

19-20

Maestru sunet

-

III

2

21.

Muncitor din activitatea specifica instituțiilor de spectacole (croitor-confcctioner imbracaminte)

-

I

1

22-23

Muncitor din activitatea specifica instituțiilor de spectacole (mânuitor montator decor)

11

2

24

Muncitor din activitatea specifica instituțiilor de spectacole (mânuitor montator decor)

-

III

1

CENTR

IJL DE INFORMARE A TURIȘTILOR

10

25-30

Referent

-

S

I

6

31.

Referent

-

SSD

II

1

32-33

Referent

-

M

IA

2

34.

Referent

-

M

I

_________1

COMPARTIMENT JURIDIC, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE

2

35.

Consilier Juridic

-

S

II

1

36.

Referent

-

M

IA

1

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE, ADMINISTRATIV

5

37.

Contabil

-

M

IA

1

38.

Contabil

-

M

II

1

39.

Casier

-

M

-

1

40.

Administrator

-

M

I

1

41.

Șofer

-

I

1

TOTAL POSTURI

Contrasemnează

Președinte,


Secrciar,

Dorin II e Nistor