Hotărârea nr. 325/2011

HOTĂRÂREA NR.325 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – pădure Dumbrava, situat în Sibiu, identificat în C.F. 15893 Sibiu , nr.top 5553/2/2/1/2/1/2/1

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.325

privind reglementarea situației juridice a imobilului - pădure Dumbrava, situat în Sibiu, identificat în C.F. 15893 Sibiu , nr.top 5553/2/2/1/2/1/2/1

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 58369/2011, prin care se propune

reglementarea situației juridice a imobilului - pădure Dumbrava, situat în Sibiu, identificat în C.F. 15893 Sibiu , nr.top 5553/2/2/1/2/1/2/1,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c“,și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă radierea din cartea funciară a dreptului de administrare, în favoarea întreprinderii de Hoteluri și Restaurante Sibiu, asupra imobilului-pădurea Dumbrava identificat în CF 15893 Sibiu, nr.top 5553/2/2/1/2/1/2/1,în suprafață de 6805.

Art.2 - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului -pădurea Dumbrava, situat în Sibiu, identificat în CF 15893 Sibiu, nr.top 5553/2/2/1/2/1/2/1,în suprafață de 6805 mp

Art.3.- Se aprobă inițierea procedurii pentru completarea anexei nr.2 la H.G. nr.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu , precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, cu o poziție nouă, având următoarele elemente de identificare:

- imobil-pădurea Dumbrava identificat în CF 15893 Sibiu, nr.top 5553/2/2/1/2/1/2/1,în suprafață de 6805.

Art.4.- Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011

Președinte

PavelAnita-------


Contrasemnează

Secretar Nistor/Dorin