Hotărârea nr. 324/2011

HOTĂRÂREA NR.324 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului- Parcare – situat în Sibiu, zona Piaţa Aurel Vlaicu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREANR.324

privind reglementarea situației juridice a imobilului- Parcare - situat în Sibiu, zona Piața Aurel Vlaicu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.58365/2011, privind reglementarea situației juridice a imobilului- Parcare - situat în Sibiu, zona Piața Aurel Vlaicu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 135(5) din Constituția României, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 36 alin.(2), lit. “c”; ale art. 120 alin.(l) și alin. (2),ale art.45 alin.(3) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă dezlipirea imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu,zona Piața Aurel Vlaicu, identificat în CF 106804 Sibiu, nr cad 6637, nr.top 4060/1/1/1/1/1/1/1x1/1/1 în suprafață de 33.858 mp, conform documentației de dezlipire înregistrată cu nr. 44776/2011 și recepționată în data de 23.08.2011 de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu , astfel:

  • - nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1- teren de construcții - în suprafață de 33.290 mp,

  • - nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 , nr.cadastral 113324- teren de construcții cu destinație parcare zona străzii Aure] Vlaicu - în suprafață de 568 mp.

Art. 2. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul în sensul modificării poziției nr.231, care va avea următoarele elemente de identificare:

“Parcare Piața Aurel Vlaicu, nr.top 4060/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, nr.cadastral 113324, în suprafață de 568 mp.”

Art.3. -Se aprobă modificarea punctului “ b “ din art. 2 din contractul de administrare nr. 131/2004 încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, modificat prin actul adițional nr.2/2011, cu datele actuale ale bunului, după cum urmează:

“b) Parcare - Piața Aurel Vlaicu, în suprafață de 568 mp, identificată cu nr top 4060/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, nr.cadastral 113324” .

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011

Președinte Pavel Anita-------


Contrasemnează

Sec -«tar NistonlDorin