Hotărârea nr. 323/2011

HOTĂRÂREA NR.323 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – uscătorie scara B – situat în Sibiu, str. Lungă, bl. 5, identificat în C.F. 17008 Sibiu, nr. top 2854/1/1/1/4 şi transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ Aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.323

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului -uscătoric scara B - situat în Sibiu, str. Lungă, bl. 5, identificat în C.F. 17008 Sibiu, nr. top 2854/1/1/1/4 și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrarea

Fondului Locativ Aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 58367/2011, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - uscătorie scara B - situat în Sibiu, str. Lungă, bl. 5, identificat în C.F. 17008 Sibiu, nr. top 2854/1/1/1/4 și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. “c“, ale art. 45 alin. (3) precum și ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului -uscătorie scara B - situat în Sibiu , str. Lungă bl. 5, identificat în C.F. 17008 Sibiu, nr. top 2854/1/1/1/4 în suprafața de 45,07 mp.

Art.2. Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a imobilului - uscătorie scara B - situat în Sibiu , str. Lungă bl. 5, identificat în C.F. 17008 Sibiu, nr, top 2854/1/1/1/4 în suprafața de 45,07 mp, în vederea realizării demersurilor necesare pentru schimbarea destinației din „uscătorie scara B” în „locuință”.

Art.3. Se aprobă modificarea și completarea obiectului contractului de administrare nr.27/2009, încheiat între Municipiul Sibiu, în calitate de proprietar și Serviciul Public Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, prin încheierea unui act adițional care va cuprinde cele menționate la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Președinte Pa vel Ajiita