Hotărârea nr. 321/2011

HOTĂRÂREA NR.321 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,CONSTRUCŢIE VIADUCT CALEA ŞURII MICI – KOGĂLNICEANU, ÎN MUNICIPIUL SIBIU”, faza SF.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.321

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „CONSTRUCȚIE VIADUCT CALEA ȘURII MICI - KOGĂLNICEANU, ÎN MUNICIPIUL SIBIU”, faza SF.

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr.58354/2011 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „CONSTRUCȚIE VIADUCT CALEA ȘURII MICI - KOGĂLNICEANU, ÎN MUNICIPIUL SIBIU ”, faza SF,’

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului,

în temeiul art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. „c”, și alin. (4) lit. „d” și art. 45 alin. 1 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „CONSTRUCȚIE VIADUCT CALEA ȘURII MICI - KOGĂLNICEANU, ÎN MUNICIPIUL SIBIU ” după cum urmează :

Indicatori economici (inclusiv TVA):

TOTAL 35.349,10 Mii lei

din care

C+M         30.281,37 Mii lei.

Indicatori tehnici :

- Strada este de categoria tehnică III, categoria de importanță C (construcție de importanță normală), clasa “E” de încărcare a podului”(convoaie de autocamioane A30, vehicule speciale V80).

  • - lungime totală pasaj = 398,70 m

  • - lungime pod = 248,4 m

  • - lungime rampă spre str. M.Kogălniceanu = 71,65 m

  • - lungime rampă spre str. Calea Șurii Mici = 78,65 m

-pasaj cu suprastructură compusă oțel-beton și fundații de adâncime pe piloți de beton armat de diametru mare , 9 deschideri (6x22,OOm +lx60,30m + 2x24,OOm).

-lățime carosabil = 7,OOm (corespunzătoare pentru 2 benzi de circulație de câte 3„50m lățime) -lățimea fâșiei pentru cicliști = minim 2,Om (corespunzătoare pentru 2 fire cu sensuri contrare), -lățimea celor două trotuare = minim 2,Om

Suprafața utilă pasaj - circulabilă auto și pietonal S = 4250 mp

Suprafața construită - pasaj + străzi                   S = 4250 + 10500 mp

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011 Președinte                                     1

PavelAnita —Contrasemnează

_________________r'"                       Secretar

Nisto


orm