Hotărârea nr. 320/2011

HOTARÂREA NR.320 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „VIABILIZARE CARTIER TINERET – TIGLARI – SIBIU – faza SF

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.320

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „VIABILIZARE CARTIER TINERET -

TIGLARI - SIBIU - faza SF

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr.58353/2011 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „VIABILIZARE CARTIER TINERET - TIGLARI - SIBIU - faza SF”

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului,

în temeiul art. 44 alin.4 din Legea nr: 273/29.06.2006 privind Finanțele Publice Locale,cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate art.36 alin.2 lit.”b” alin.4 lit.”d” art 45 alin. 1 din Legea nr, 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare, republicata.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții „VIABILIZARE CARTIER TINERET - TIGLARI - SIBIU - faza SF”, după cum urmează:

 • I INDICA TORI ECONOMICI (inclusiv TVA)

TOTAL 58.635.995,71 lei

Din care

C+M 52.411.047,36 lei

 • II INDICATORI TEHNICI

 • 1.Rețea apa distribuție:

 • -  PEID 250 mm - L = 1.385 ml

PEID 160 mm - L = 20 ml

 • -  PEID 110 mm-L= 170 ml

PEID 63 mm-L = 35 ml

 • 2.Rețea apa de cartier:

- PEID 200 mm - L = 2430 ml PEID 160 mm - L - 2760 ml PEID 110 mm - L = 2460 ml

 • 3.Branșamente apa:

 • -  PEID 200 x 1”-118 buc

 • -  PEID 160 x 1”-167 buc

 • -  PEID 119 x 1”-145 buc

 • -  PEID 250 x 1”-170 buc

 • 4. Rețea de canalizare menajera:

zona SP1

 • -  PVC KGM 250 mm - L = 433 ml

 • -  PVC KGM 315 mm-L = 277 ml zona SP2

 • -  PVC KGM 200 mm - L = 43 ml

 • -  PVC KGM 250 mm - L = 1087 ml

 • -  PVC KGM 315 mm - L = 2234 ml zona SP3

 • -  PVC KGM 250 mm - L = 661 ml

 • -  PVC KGM 315 mm-L= 1549 ml

 • 5. Rețea canalizare pluviala:

 • -  PVC KGM 400 mm - L = 2.216 ml

 • -  PVC KGM 315 mm-L = 2.055 ml

 • -  PVC KGM 200 mm - L = 1.581 ml

 • -  PVC KGM 250 mm - L = 332 ml

 • -  HOBAS 400 mm - L = 230 ml

 • -  HOBAS 500 mm-L = 391 ml

 • 6. Racorduri canalizare menajera PVC 160 mm -471 buc

 • 7. Racorduri canalizare pluviala PVC 200 mm - 471 buc

 • 8. Conducta refulare ape uzate:

PEID 125 mm - L = 231 ml

 • -  PEID 160 mm - L = 656 ml

 • -  PEID 200 mm - L = 365 ml

 • 9.  Străzi categoria A - III - A — 4,995 km

 • 10.  Străzi categoria A - IV - A — 2,145 km

 • 11. Platforme, parcaje publice — 6 buc

 • 12. Amenajări zone verzi, parcuri — 7950 mp

II a. La indicatori tehnici de mai sus, se adaugă cei stabiliți și executați prin dispoziția de șantier nr. 1/05.11.2010 astfel:

 • 1. Rețea apă cartier

 • -  Pe 110 mm L = 200 ml

PE 63 mm L = 80 ml

Cămin de vane = 1 buc

 • 2. Branșamente apă

 • -  9 buc pe rețeaua de apă PE 110 mm

4 buc pe rețeaua de apă PE 63 mm

11 buc pe rețeaua existentă pe Str. Deventer PE 200 mm

 • -  20 buc pe rețeaua existentă pe Srt. Orhideelor PE 200 mm

 • -  20 buc pe rețeaua existentă pe Str. Oslo Pe 160 mm

(Pentru toate aceste branșamente au fost prevăzute și căminele aopmctru complet echipate)

 • 3. Rețea canalizare menajeră

 • -  PVC 315 mm L= 180 ml

 • -  PVC 250 mm L - 200 ml

 • 4. Rețea canalizare pluvială

PVC 315 mm L = 200 ml pe Str. Bratislava

PVC 315 mm L = 90 ml suplimentare pe Aleea El Greco

 • 5. Racorduri canalizare menajeră și pluvială

 • -  PVC 160 mm 40 buc (inclusiv căminele aferente)

 • -  PVC 200 mm 50 buc (inclusiv căminele aferente)

Art.2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC ENERGIE TERMICĂ SA Sibiu, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrasemnează

Secretar Nistor/Dorin