Hotărârea nr. 32/2011

HOTĂRÂREA NR.32 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Centrul Financiar Creşe Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.32 privind aprobarea statului de funcții Ia Serviciul Public Centrul Financiar Creșe Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3825/2011, prin care Serviciul Public Centrul Financiar Creșe Sibiu propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Începând cu data de 01.01,2011, se aprobă statul dc funcții la Serviciul Public Centrul Financiar Creșe Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public Centrul Financiar Creșe Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein

(lecui


I

Contrasemnează

Secretar

Dorin Mstor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.


la HCL nr. /2011


STAT DE FUNCȚII LA DATA DE 01. 01. 2011

Nr. cri.

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi aprobate

1.

Director - grad IT

S

1

2.

Director adjunct - grad 11

S

1

3.

Consilier juridic gradul 11

s

I

4.

Șofer I

M

1

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE RESURSE

UMANE

5.

Șef birou - grad 11

S

1

6

Inspector de specialitate gradul I A

S

7.

Inspector de specialitate gradul 1

s

1

8.

Inspector de specialitate gradul 11

s

6

9.

Referent I

M

10.

Referent II

M

1

II.

Magaziner

M

1

12.

Muncitor calificat I

G

CREȘA NR. 1

13.

Asistent medical șef

PL

1

14.

Asistent medical

PI..

1

15.

Infirmieră

G

6

16.

Muncitor necalificat I

G

1

17.

Îngrijitoare

G

1

18.

Muncitor calificat II

G

1

CREȘA NR. 2

19.

Asistent medical principal șef

PL

1

20.

Infirmieră

G

4

21.

îngrijitoare

G

1

22.

Muncitor calificat III

G

1

23.

Muncitor calificat IV

G

1

CREȘA NR. 4

24.

Asistent medical șef

PL

1

25.

Asistent medical principal

PL

1

26.

Asistent medical

PL

O

27.

Infirmieră

G

12

28.

Spălătoreasă

G

1

29.

îngrijitoare       _____ __________

G

j ni

30.

Muncitor calificat IV

G

l

31

Muncitor calificat 11

G

l

32.

Muncitor calificat 1

G

1

33.

Muncitor necalificat I

G

1

CREȘA NR. 5

34.

Asistent medica) principal șef

PL

1

35.

Infirmieră

G

6

36

îngrijitoare

G

1

37.

Muncitor necalificat 1

G

1

CREȘA NR. 6

38

Asistent medical principal șef

PL

1

39.

Asistent medical

PL

1

40.

Infirmieră

G

8

41.

îngrijitoare

G

2

42.

Muncitor necalificat I

G

1

CREȘA NR. 7

43.

Asistent medical principal șef

PL

1

44.

Asistent medical

PL

1

45.

Infirmieră

G

5

46.

îngrijitoare

G

1

47.

Muncilor necalificat I

G

I

CREȘA NR. 8

48.

Asistent medical principal șef

PL

1

49.

Asistent medical

PL

1

50

Infirmieră

G

4

51.

îngrijitoare

G

1

52.

Muncitor necalificat I

G

1

TOTAL CENTRU FINANCIAR CREȘE__________________ __

98

Președinte

Klein Hans


Contrasem nează Secretar NistorrDorin