Hotărârea nr. 317/2011

HOTĂRÂREA NR. 317 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Liceului Teoretic “C. Noica” Sibiu, a Şcolii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu şi a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠓Terezianum” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 317

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Liceului Teoretic “C. Noica” Sibiu, a Școlii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu și a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29,09.2011,

Analizând raportul nr.58939/2011 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra a trei săli de sport din incinta Liceului Teoretic “C. Noica” Sibiu, a Școlii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu și a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 112 alin.(2) din Legea învățământului nr. 1/2011 a dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit. c, lit.d, alin.6 lit.a pct.l coroborate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, în perioada 01.10.2011 -15.06.2012, în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Liceului Teoretic “C. Noica” Sibiu, a Școlii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu și a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” Sibiu.

Art.2 Se aprobă Protocolul din anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011Contrasemnează

Secretar Nistor/worin

Județul Sibiu                                      ANEXA nr.l la HCL 317/2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PROTOCOL

privind transmiterea dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu a două săli de sport din incinta Liceului Teoretic “C. Noica” Sibiu, a Școlii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu și a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” Sibiu

Nr..........

încheiat azi........................

CAP. I PĂRȚILE

Intre:

- Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO04 TREZ 5765004X XX00 0167 deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat de către dna Simona Pop - director și dna Heddi Schiau - director adjunct, în calitate de comodant, pe de o parte

Și

 • - CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR SIBIU cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr.10, tel. 0269/217850 reprezentat prin director Mircea Vulc în calitate de comodatar,

s-a încheiat prezentul protocol, în aplicarea prevederilor art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, a HCL nr....................

CAP.II OBIECTUL

Art.2.1 Comodantul cedează în folosință gratuită Clubului Sportiv Universitar Sibiu:

sala de spoit în suprafață de 800 mp situată în Sibiu, str. Oștirii nr.5 în incinta Liceului Teoretic “C Noica” Sibiu

 • -   sala de sport în suprafață de 450 mp situată în Sibiu, str. Sibicl nr.6, în incinta Școlii cu cls. I-VIII nr. 25 Sibiu.

sala de sport în suprafață de 314 mp situată în Sibiu, str. Postăvarilor nr. 18, în incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” Sibiu.

Art.2.2 - Predarea-primirea spațiului se face de către reprezentanții celor trei unități școlare și C.S.U. Sibiu, fiind consemnată în procesul - verbal anexă a protocolului.

Art. 2.3 - Spațiul va fi utilizat în scopul desfășurării antrenamentului grupelor de juniori ale C.S.U. Sibiu respectând programul:

Liceului Teoretic “C. Noica” Sibiu', luni între orele 16,00-17,30, marți între orele 17,00-18,30, miercuri 15,00-16,30, joi 16,00-17,30.

Școala cls. I-VIII nr. 25 Sibiu: marți 20,00-21,30, miercuri 15,30- 17,30, joi 15,30-17,30 Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum" Sibiu: luni între orele 19,00-20,30, marți între orele 18,00-19,30, miercuri între orele 19,00-20,30, vineri între orele 19,00-20.30.

CAP.III DURATA

Art.3.1. - Termenul pentru care este cedat spațiul in folosință gratuită Clubului Sportiv Universitar Sibiu: începând din 01.10.2011 până în 15.06.2012.

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. - Comodantul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol;

 • c. să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului.

Art.4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a. să efectueze plata utilităților lunar pe baza anexelor la protocol încheiate între Club Sportiv Universitar Sibiu și cele trei unități școlare, conform suprafeței date spre folosință si facturilor de plată;

 • b. să depună toate diligențele pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea protocolului, spațiul va fi predat cel puțin în starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul neavând drept la despăgubiri.

 • c. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentului protocol se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • d. să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de comodatar;

 • e. să nu tulbure liniștea publică ;

 • f. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare;

 • g. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității ;

 • h. la data încetării protocolului să elibereze spațiul.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.5.1 - Neexecucarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul proprietarului la despăgubiri, în condițiile legii.

Art,5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • a. împlinirea termenului stabilit;

 • b. acordul părților,

 • c. neexecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • d. pieirea bunului ce face obiectul prezentului protocol

 • e. nerespcctarea clauzei prevăzută al Cap. 11 art. 2.3 din prezentul protocol.

în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu sau unității de învățământ protocolul poate fi denunțat unilateral de către comodant, cu condiția înștiințării comodatarului cu 5 zile înainte.

Art.6.2 - în situația prevăzută la art.6.1 lit.c proprietarul este obligat să înștiințeze comodatarul cu 15 zile înainte.

CAP.VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protocol.

Art. 7.2 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu etc.vor trebui anunțate în termenul limită de 48 ore comodantului.

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.

COMODANT,


COMODATAR,

Președinte

Pavel Anita

•x


Contrasei

Seerd Nistor


nează


iorin