Hotărârea nr. 316/2011

HOTĂRÂREA NR.316 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu, Colegiul Tehnic “Energetic “ Sibiu, Şcolii generale cu cls. I-VIII nr.1 Sibiu, Şcolii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, Şcolii cu clasele I-VIII nr. 20 Sibiu, respectiv a Colegiului Naţional “Octavian Goga” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.316

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu, Colegiul Tehnic “Energetic “ Sibiu, Școlii generale cu cls. I-VIII nr.l Sibiu, Școlii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, Școlii cu clasele I-VIII nr. 20 Sibiu, respectiv a Colegiului

Național “Octavian Goga” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr.58936/2011 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu, Colegiului Tehnic “Energetic “ Sibiu, Școlii generale cu cls. I-VIII nr.l Sibiu, Școlii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, Școlii cu clasele I-VIII nr. 20 Sibiu, respectiv a Colegiului Național “Octavian Goga” Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, lit.d, alin.6 lit.a pct.l coroborate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu, Colegiului Tehnic “Energetic “ Sibiu, Școlii generale cu cls. I-VIII nr.l Sibiu, Școlii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, Școlii cu clasele LVIII nr. 20 Sibiu respectiv a Colegiului Național “Octavian Goga” Sibiu, în perioada 01.10.2011 - 15.06.2012.

Art.l Se aprobă Protocolul din anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011

Președinte

Pavel Anita —Contrasemnează

Secrckar

Nistor Dorin

Județul Sibiu

ANEXA nr.l la HCL 316/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PROTOCOL

privind transmiterea dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu, Colegiul Tehnic

“Energetic “ Sibiu, Școlii generale cu cls. I-VIII nr.l Sibiu, Școlii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, Școlii cu clasele I-VIII nr. 20 Sibiu, respectiv a Colegiului Național „Octavian Goga” Sibiu

Nr......

încheiat azi........................

CAP. I PĂRȚILE

între:

 • -  Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Prcuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO04 TREZ 5765004X XX00 0167 deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin dna Simona Pop - director și dna I leddi Schiau -director adjunct, în calitate de comodant, pe de o parte

Și

 • - CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Hațegului, bl. 4, ap. 13, tel. 0269/432941, reprezentat prin director Ion Miclăuș, legitimat cu CI seria SB nr. 054980, în calitate de comodatar,

s-a încheiat prezentul protocol, în aplicarea prevederilor art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a HCL nr.........................

CAP.II OBIECTUL

Art.2.1 - Comodantul transmite dreptul de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu, în condițiile prevederilor art. 2.3 si art. 2.4.,asupra:

-sălii de sport în suprafață de 800 mp situată în Sibiu, str. Oștirii, nr.5, jud. Sibiu, în incinta Lic. Teoretic” C-tin Noica”Sibiu,

-sălii de sport în suprafață de 450 mp situată în Sibiu, str. Electricienilor, nr.l, jud. Sibiu, în incinta Colegiul Tehnic Energetic Sibiu,

-sălii de sport în suprafață de 400 mp situată în Sibiu, str. Hațegului, nr. 8, jud. Sibiu, în incinta școlii cu clasele I-VIII nr. 1 Sibiu

-sălii de sport în suprafață de 1230 mp situată în Sibiu, str. Lungă, nr. 65, jud. Sibiu, în incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu

sălii de sport în suprafață de 230 mp situată în Sibiu, str. Macaralei , nr. 1, jud. Sibiu, în incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 20 Sibiu,

- sălii de sport în suprafață de 800 mp, situată în Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 34, jud. Sibiu, în incinta Colegiului Național “Octavian Goga” Sibiu.

Art.2.2 - Predarea-primirea spațiului se face de către reprezentantul unității de învățământ și Clubul Sportiv Școlar Sibiu, fiind consemnată într-un proces - verbal.

Art. 2.3 - Sălile de sport din incinta Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu, Colegiul Tehnic “Energetic" Sibiu, Școlii generale cu cls. I-VIII nr.l Sibiu, Școlii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, Școlii cu clasele I-VIII nr. 20 Sibiu, respectiv a Colegiului Național Octavian Goga Sibiu, vor fi folosite în comun de către unitatea de învățământ și Clubul Sportiv Școlar Sibiu, după un program stabilit de comun acord, fără a perturba activitatea de învățământ.

Art. 2.4 - Spațiul va fi utilizat în scopul desfășurării antrenamentului de baschet, handbal și volei de către membrii Clubului Sportiv Școlar Sibiu respectând programul stabilit de comun accord cu unitatea școlară după cum urmează:

Lic. Teoretic” C-tin Noica”Sibiu - luni orele 17,30-19,00, miercuri orele 16,30-17,45, vineri orele 17,30-19,00, sâmbătă orele 8,30-10,00, handbal

 • -  Colegiul Tehnic Energetic Sibiu - luni orele 16,00-18,00 și miercuri orele 16,00-19,00, pentru baschet

 • -   Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Sibiu - luni orele 14,00-16,00, marți orele 15,00-17,00 și joi 15,00-17,00 pentru handbal

Școala cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu- luni orele 18,00-20,00 și marți orele 13,00-15,00, pentru handbal și baschet

 • -   Școala cu clasele I-VIII nr. 20 Sibiu - luni, miercuri și sâmbătă orele 18,00-19,30 pentru volei

 • -  Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu - marți orele 16,00-18,00, joi orele 16,00-19,00, vineri orele 16,00-18,00 pentru handbal, volei.

CAP.III DURATA

Art.3.1. - Termenul pentru care este transmis dreptul de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu: începând din 01.10.2011 până în 15.06.2012.

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. - Comodantul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol;

 • c. să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului.

Art.4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a. să efectueze plata utilităților lunar pe baza unui protocol încheiat între Clubul Sportiv Școlar Sibiu și unitatea de învățământ, conform suprafeței date spre folosință si facturilor de plată;

 • b. să depună toate diligențele pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea protocolului, spațiul va fi predat cel puțin în starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul neavând drept la despăgubiri.

 • c. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al comodantului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentului protocol se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • d. să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de comodatar;

 • e. să nu tulbure liniștea publică ;

 • f. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând, dezinfccția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare;

 • g. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității;

 • h. la data încetării protocolului să elibereze spațiul.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.5.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul comodantului la despăgubiri, în condițiile legii.

Art.5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • a. împlinirea termenului stabilit;

 • b. acordul părților,

 • c. neexecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • d. pieirea bunului ce face obiectul prezentului protocol

~ e. nerespcctarea clauzei prevăzută al Cap. II art. 2.4 din prezentul protocol.

în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu sau unităților de învățământ protocolul poate fi denunțat unilateral de către comodant, cu condiția înștiințării comodatarului cu 5 zile înainte.

Art.6.2 - în situația prevăzută la art.6.1 lit.c comodantul este obligat să înștiințeze comodatarul cu 15 zile înainte.

CAP.VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protocol.

Art. 7.2 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu etc.vor trebui anunțate în termenul limită de 48 ore comodantului.

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.


COMODANT,


COMODATAR,Contrase Secr^tjar Nistorl


nează


orin