Hotărârea nr. 315/2011

HOTĂRÂREA NR.315 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Viile Sibiului – Sibiu şi retur

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.315

privind acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situație familială și materială deosebită pe ruta Viile

Sibiului - Sibiu și retur

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr.58935/2011 prin care se propune de către Serviciul Public dc Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pe ruta Viile Sibiului-Sibiu și retur, pentru anul școlar 2011/2012, pentru elevii cu situație familială și materială deosebită,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului,

în conformitate, cu dispozițiile art. 1 alin.6 lit. e din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local,

în temeiul, prevederilor art. 36 alin.2 lit. d , alin.6 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transportul gratuit, pentru anul școlar 2011/2012 cu autobuzul nr. 1 aparținând SC TURSIB SA, pe ruta Viile Sibiului - Sibiu și retur pentru un număr de 46 elevi cu situație familială și materială deosebită domiciliați în Viile Sibiului, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat și directorul SC Tursib SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrași îmnează

Secretar

NistoijDorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 315/2011

TABEL NOMINAL

cu elevii care solicită gratuitate la transportul în comun asigurat de SC Tursib SA pentru anul școlar 2011/2012, pe ruta Viile Sibiului - Sibiu și retur

NR.

CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

ȘCOALA

CLASA

1

BALAȘ DIANA

18

a VIII-a B

2

BALAȘ ROBERT

18

a V-aC

3

BANU BOGDAN

12

a VIII-a A

4

BANU ROXANA

12

a V-a A

5

CÂRLAN EDUARD FLORIN

18

a IV -a C

6

CERCEA ALEXANDRA

18

a VILa C

7

CERCEA DANIEL

18

a IV-a C

8

CIOCHIA ALEXANDRU

18

a V-a B

9

CIOCHIA COSMIN

18

a-II-a

10

COVACI NICOLETA

18

a V-a

11

CIOCĂNEL MAR1A

13

a VIII-a B

12

CIOCĂNEL, VASILE

13

a V-aC

13

CORLACIU VALENTIN

18

a Vl-a C

14

CORLACIU DANIEL

18

aV-aD

15

CSIZAR ALEXANDRA

18

a IV-a B

16

CORMAN IONELA RALUCA

13

a VH-a B

17

DRUMAȘ STELIAN

18

a VIII-a B

18

DRUMAȘ IONUȚ

18

a Vl-a A

19

DRUMAȘ SECHELI ALEXANDRA

18

a l-a

20

FEIER ANDREI

13

a IV-a A

21

GRANCEA ADRIANA

18

a-II-a

22

HEREMIAȘ NICOLETA

18

a IV-a A

23

HEREMIAȘ ANA

18

a VLa B

24

HEREMIAȘ NICOLAE

18

a IlI-a B

25

LUCA ANDRA IOANA

Liceul de Artă

a Vl-a A

26

MITREA DANIELA

13

a Vl-a A

27

MITREA RĂZVAN

13

a-II-a A

28

MIHUȚ BOGDAN

13

a Vl-a C

29

MOȘOR ANA CRISTINA

18

a VILa

30

NEDELEA DANIEL VALENTIN

18

a l-a

31

NEDELEA NICOLETA

18

a La

32

OLTEAN SEBASTIAN

18

a VIII-A B

33

ORZAC DARIUS

13

a Vl-a B

34

ORZAC REMUS

13

a VIII-A C

35

PEȚERIU COSMIN

18

a V-a A

36

PEȚERIU MĂDĂLIN____________

18

a VIII-a B

37

PĂDURARU ANDREEA

18

a VH-a A

38

PÂDURARU CĂTĂLIN

18

a IV-a B

39

POPA SIMONA

18

a VIILa B

40

POPA RÂUL

18

a-II-a A

41

SÎRBU NICOLAE

13

a-II-a A

42

SULLER ANDREEAS

18

a IlI-a A

43

ȘANDOR VASILE

18

a Vl-a A

44

ȘANDOR RALUCA

18

a-II-a

45

TÎRNĂVEAN SEBAST1AN

18

a-II-a

46

TOBÎĂS RĂZVAN

18

a IlI-a B


Contrasemnează Secrqțar Nistor

orin