Hotărârea nr. 314/2011

HOTĂRÂREA NR.314 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


---ai

HOTĂRÂREA NR.314

privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr. 58933/2011 prin care Serviciul public Administrarea Cimitirului

Municipal Sibiu propune modificarea statului de funcții și a organigramei proprii,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 40 alin.l lit.a din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii,cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.09.2011 se aprobă următoarele modificări ale statului de funcții și organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu :

  • a) transformarea Compartimentul Administrare în Serviciul Administrare ;

  • b) transformarea postului de șef compartiment grad II în șef serviciu grad II la Serviciul Administrare;

Art.2. Se aprobă statul de funcții și organigrama Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011

Președinte

Pavel Anita

Contrasei


neazăSecre ar

Niște® Dorin

STAT DE FUNCȚII

pentru Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Anexa nr.1

Nr.crt.

Funcția

Nivel studii

Număr posturi

1

Directorgr.il

s

1

2

Director adjunctgr.il

s

1

COMPARTIMENT CON

TABILITATE

3

Inspector de specialitate gr. I

S

1

4

Consilier juridic gr.II

s

1

5

Inspector de specialitate debutant

s

1

6

Referent tr I

M

1

7

Casier

M

2

SERVICIU ADMINISTRARE

8

Șef serviciu gr.ll

S

1

9

Șofer tr.l

G

2

10

Muncitor calificat tr.l

G

1

U.1

Muncitor necalificat tr.l

G

19

'                       Compartiment RELAȚII CU PUBLICUL

12

Inspector de specialitate gr.IA

S

1

13

Inspector de specialitate gr.l

S

1

14

Referent tr.ll

M

1

15

Muncitor necalificat tr.l <

G

2

BIROU PAZĂ

16

Șef birou gr.l

M

1

17

Referent tr. I

M

6

18

Referent tr. II

M

1

19

Paznic

G

2

TOTAL

46


Contras;

Secri

Nistqj


mnează tar Dorin


ORGANIGRAMA

Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal SibiuContras^

Secn

Nistoi

nează r o rin