Hotărârea nr. 313/2011

HOTĂRÂREA NR.313 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.313 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr.58932/2011 prin care Serviciul Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 40 alin.l lit.a din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii,cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.10.2011, desființarea unui post de referent I din cadrul Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu și înființarea, începând cu aceeași dată, a unui post de inspector de specialitate IA.

Art.2. Se aprobă statul de funcții la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contn

Si Nisl


mnează etar Dorin


Județul Sibiu

ANEXA nr.l la HCL 313/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII la Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu Valabil la data de 01.10.2011


Denumirea Funcției

Studii

Total Posturi

Număr Posturi

Ocupate

Vacante

Funcții personal contractual

23

14

9

Funcții de coducere

S

3

3

0

DIREC TOR II

S

1

1

0

DIRECTOR ADJUNCT II

S

1

1

0

ȘEF BIROU II

s

1

1

0

Funcții de execuție

20

11

9

CONSILIER JURIDIC IA

s

1

1

0

INSPECTOR DE SPECIALITATE IA

s

1

0

1

CASIER

M

1

0

1

ȘOFER I

M

1

1

0

MUNCITOR CALIFICAT 1/5

M/G

5

4

1

MUNCITOR CALIFICAT 1/3

M/G

1

1

0

MUNCITOR CALIFICA I' II/5

M/G

2

2

0

MUNCI TOR CALIFICAT II/2

M/G

2

1

1

MUNCITOR CALIFICAT 11/1

M/G

1

1

0

MUNCITOR CALIFICAT III/4

M/G

1

0

1

MUNCITOR CALIFICAT III/3

M/G

1

0

1

MUNCITOR NECALIFICAT I

M/G

3

0

3

Contrasei

nează

ir

prin


Secrej

Nistor J