Hotărârea nr. 312/2011

HOTĂRÂREA NR.312 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.312

privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr.56372/2011 prin care Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ al Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin.3 și 5 și art.27 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art.2 și 6 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Ordinul nr.77/2011 priovind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.10.2011 se aprobă transformarea următoarelor posturi la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ al Municipiului Sibiu:

  • -   postul de administrator I, studii medii din cadrul Serviciului Administrare, se transformă în inspector de specialitate gr.II, studii superioare S;

  • -   postul de referent tr.II, studii medii din cadrul Biroului juridic, executări silite, achiziții publice se transformă în post de referent tr.I, studii medii.

Art.2. Se aprobă statul de funcții la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ al Municipiului Sibiu, conform anexei nr.l , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


Contrasemnează

Secretar

Niston Dorin

Județul Sibiu

ANEXA nr.l la HCL 312/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu

Valabil la data de 01.10.2011


Nr.crt.

Denumirea funcției

Gradul/treapta

Nivel studii

Număr posturi aprobate

1.

Director

II

S

1

2.

Director adjunct

II

s

1

Compartiment contabilitate, resurse umane

3.

Inspector de specialitate

I

s

1

4.

Inspector de specialitate

11

s

1

5.

Inspector de specialitate

II

s

1

6.

Inspector de specialitate

II

s

1

7.

Casier

I

M

1

Serviciul Administrare

8.

Șef serviciu

II

s

1

9.

Inspector de specialitate

II

s

1

10.

Referent

I

M

1

11.

Inspector de specialitate

II

s

1

12.

Administrator

I

M

1

13.

Muncitor calificat (lăcătuș)

I

M/G

1

14.

Muncitor calificat (zugrav)

I

M/G

1

Birou juridic, executări silite, achiziții pu

Mice

15.

Șef birou

II

S

1

16.

Consilier juridic

II

s

1

17.

Consilier juridic

II

s

1

18.

Inspector de specialitate

II

s

1

19.

Referent

I

M

1

TOTAL

_______19

Contrasemnează Secnețar Nistonulorin