Hotărârea nr. 311/2011

HOTĂRÂREA NR.311 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.311

privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr.58930/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.10.2011 se aprobă transformarea următoarelor posturi din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu :

postul de inspector de specialitate gr.II, din cadrul Serviciului Administrare Domeniu Public și Privat, ocupat de d-nul Popa Eugen se transformă în post de inspector de specialitate gr.I;

- postul de referent tr.I, din cadrul Serviciului Administrare Parcări, ocupat de domnul Drăgan Radu Adrian se transformă în post de inspector de specialitate gr.II;

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu modificările menționate, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011


'orin

Județul Sibiu

ANEXA nr.l la HCL 311/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII la Serviciului Public de administrare a Domeniului Public si privat al Municipiului Sibiu Valabil la data de 01.10.2011


Nr.crt.

Denumirea funcției

Gradul/treapta

Nivel studii

Număr posturi aprobate

1.

Director

II

S

1

2.

Director adjunct

II

S

1

Compartiment financiar - contabil

3.

Inspector de specialitate

IA

s

1

4.

Inspector de specialitate

I

s

1

5.

Inspector de specialitate

II

s

1

6.

Referent

IA

M

1

Serviciul Administrare Domeniu Public ș

Privat

7.

Șef serviciu

I

s

1

8.

Inspector de specialitate

IA

s

2

9.

Inspector de specialitate

I

s

1

10.

Inspector de specialitate

II

s

3

11.

Administrator

I

M

2

12.

Referent

IA

M

3

13.

Referent

I

M

1

14.

Referent

II

M

2

15.

Șofer

I

-

1

16.

Munc itor calificat

I

-

4

Serviciul Administrare Parcări

17.

Șef serviciu

II

M

1

18.

Inspector de specialitate

IA

S

1

19.

Inspector de specialitate

I

s

1

20.

Inspector de specialitate

II

s

7

21.

Referent

IA

M

3

22.

Referent

I

M

1

23.

Referent

11

M

4

Compartiment juridic, resurse umane, executare silită, achiziții publice

24.

Consilier juridic

IA

S

1

25.

Inspector de specialitate

IA

S

1

26.

Inspector de specialitate

II

s

1

27.

Referent

I

M

1

TOTAL

48

Contrasemnează

Secretar

NistoijhDorin