Hotărârea nr. 310/2011

HOTĂRÂREA NR.310 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu

.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.310

privind modificarea statului de funcții al Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 29.09.2011,

Analizând Raportul nr. 18611/13.09.2011 , prin care Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu, prin transformarea posturilor a doi funcționari publici, ca urmare a promovării concursului de promovare în grad profesional organizat la data de 12.09.2011 ,

Având în vedere Raportul final al concursului nr. 18572/12.09.2011 privind promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 63-65 , art. 107 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, republicată, ale art. 125 -127 din H.G. nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 26 alin 2-5 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. “b” precum și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.10.2011, se aprobă transformarea, în condițiile legii, a două posturi, ca urmare a promovării în grad profesional a unor funcționari publici, după cum urmează:

La Serviciul de Evidență a Persoanelor

  • 1. postul de consilier , clasa I, gradul profesional asistent ocupat de d-na DĂMEAN SABINA-ROXANA , se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal

  • 2. postul de consilier , clasa I, gradul profesional asistent ocupat de d-ra ROMAN MARIA-CRISTIN A-VIOLETA , se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional principal

Art. 2 Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu , conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Sibiu și Directorul executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011

Președinte Pavel Anita---------

Contrase nnează

Seci

Nisto •


:tar Dorin


HNEM Ui HCi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE FUNCȚII

valabil la data de 01.10.2011

Nr. crt

Structura

Funcția publică

Clasa

Grad profesio nai

Nivelul studiilor

Funcție contractuală

Treapta profesio nala

Nivelul studiilor

Nivelul de salariuare

înalti function ari publici

de conducer e

de execuție

de conducere

de

execuție

>

l

Director executiv

I

11

S

SERVICIUL STAF

IE CIVILĂ

2

Șef serviciu

I

II

s

3

Consilier

I

superior

s

4

Consilier

I

principal

s

5

Consilier

I

principal

s

6

Consilier

I

principal

s

7

Consilier

I

principal

s

8

Consilier

I

principal

s

9

Consilier

I

principal

s

IO

Consilier

I

asistent

s

ll

Consilier

I

asistent

s

12

Referent

III

superior

M

13

Referent

III

superior

M

14

Referent

III

superior

M

15

Referent

III

superior

M

COMPAI

UflMENT CONTABILITATE, RESU1

JSE EMANE, JURIDIC

16

Consilier

I

superior

S

17

Consilier juridic

I

principal

S

18

Consilier

I

asistent

s

SERVICJ

UL DE EVIDENTĂ A PERȘI ______________________________■>

□ANELOR

.19

Șef serviciu

I

II

20

Consilier

I

principal

s

21

Consilier

I

principal

s

22

Consilier

I

principal

s

23

Consilier

I

principal

s

24

Consilier

I

asistent

s

25

Consilier

I

asistent

s

26

Consilier

I

asistent

s

27

Referent

III

superior

M

28

Referent

III

superior

M

29

Referent

IA

M

30

Referent

IA

M

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

28

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

3

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

25

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE

0

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

2

NR.TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE______

30

PREȘEDINTE,                                            /

RNlTfi ?WEL                               CONTRASEMNEAZĂ

................-.......SECRETAR

_________ —     _ 5                                        Jr. Dorin-Ire Nistor