Hotărârea nr. 31/2011

HOTĂRÂREA NR.31 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Asistenţă Socială

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.31

privind aprobarea statului de funcții la Serviciul Public de Asistență Socială

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3824/2011, prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.01.2011, se aprobă statul de funcții la Serviciul Public de Asistență Socială, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Județul Sibiu

Consiliul l ocal al Municipiului Sibiu

Anexa nr.la HCL nr. 24 Z2011

STAT DE FUNCȚII

Serviciul Public de Asistență Socială valabil la data de 01.01.2011

Nr. cit.

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

NR.

POSTURI

VACANTE

1.

Director, grad II

S

1

-

2

Director adjunct, grad II

S

1

-

3.

Inspector de specialitate grad I (audit)

S

1

1

4.

Consilier juridic grad I

S

1

I

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALA

5'

Șef serviciu, grad II

s

_________1_______

BIROUL VENIT MINIM GARANTAT

6.

Șef birou, grad II

S

1

»

7.

inspector de specialitate grad II

S

5

-

8

Inspector tr. II*

M

15

15

i V.        i| lopvvlvi ll ii ____

[ “BÎROyȚ ALpCATIlFAMIL’ÎÂLE

Q       Cnf hir/Mi nrod II


r

Șef birou, grad II

S

1

-

10.

Inspector de specialitate grad II

s

4

1

11.

Inspector tr. IA

M

1

12.

Referent tr. IA

M

1

-

BIROUL

PROTECȚIE SPECIALĂ

13

Șef birou, grad II

S

1

-

14.

Inspector de specialitate grad II

S

8

1

15

Inspector grad II

SSD

1

-

16.

Asistent personal

M/G

230

8

BIROUL

PROTECȚIA COPILULUI

17.

Șef birou, grad II

S

1

-

18.

Inspector de specialitate grad II

S

7

1

19.

Inspector de spec. grad ll/psiholog practicant

S

1

1

BIROUL

SALARIZARE, FINANCIAR-CONTABIL

20.

Inspector de specialitate grad II

S

2

1

21

Inspector tr IA

M

3

-

BIROUL

RESURSE UMANE. ADMINISTRATIV

22.

Șef birou, grad II

S

1

-

23.

Inspector de specialitate grad I

S

1

-

_ 2£__

25.

_ Inspector de specialitate grad II____________

Inspector tr.lA

S

M

2

1

__ _1_

1

26.

Referent tr.lA

M

f)

1

27.

Muncitor calificat tr I (șofer)______      ____

m

1

LZXJJ

F:\Worddoc\Birou Resurse Umane\raport hclVraport-hcl-reincadrare personal 20! 1 doc

fi/ROUL AS/STEN’M MED/CAU COMUN/TARA

r 28.

Șef birou, grad II

PL

1

1

29.

Asistent medical principal

PI.

4

2

30.

Asistent medical

PL

1

-

31.

Mediator sanitar principal

M

2

1

32.

Mediator sanitar debutant

M

1

1

CENTRU

L CARE ACORDA SERVICII DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚA LA DOMICILIU

33.

Șef serviciu, grad II

S

1

1

34.

Medic specialist

s

1

1

35.

Medic

s

1

-

36.

Psiholog practicant

s

1

1

37.

Kinetoterapeut

s

1

1

38.

Asistent social

PL

1

-

39.

îngrijitor la domiciliu

G/M

10

5

40.

Muncitor calificat tr.l (șofer)

M

1

-

CENTRUL CALEIDOSCOP

41.

Șef serviciu, grad II

S

1

-

42.

Psiholog practicant

S

1

-

43.

Logoped

s

1

-

44

Kinetoterapeut

s

1

-

45.

Asistent social practicant

s

1

1

46.

Pedagog de recuperare

PL

4

-

47

Muncitor calificat tril (șofer)

M

1

-

TOTAL___________________

331

48

Notă: "Posturile prevăzute la poziția nr 8 se vor ocupa prin concurs, pe perioadă determinată, în funcție de volumul cererilor depuse în perioada de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, de necesarul de anchete sociale care trebuiesc întocmite în vederea acordării alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familiile monoparentale precum și pentru alte activități cu caracter temporar.

Președinte

Klein Hans

il


Contrasemnează

Secn

Nistor

rin