Hotărârea nr. 309/2011

HOTĂRÂREA NR.309 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.309

privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2011,

Analizând raportul nr. 58927/scptembrie 2011, prin care Serviciul resurse umane propune aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) de la pct.L al cap.II, anexa nr.I și art.5 alin.(l) de la pct.B al anexei nr.I la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 36 alin. 3 lit. „b”, precum și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l începând cu data de 01.10.2011, se aprobă transformarea următoarelor posturi:

  • a) la Serviciul Administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari: postul de referent, clasa III (studii medii), gradul profesional superior, ocupat de d-na Săbău Daniela, se transformă în post de consilier, clasa 1 (studii superioare), gradul profesional asistent;

  • b) la Serviciul Resurse umane, pregătire profesională și secretariat:

  • - postul de referent tr.IA (studii medii), ocupat de d-na Dancu Cornelia, se transformă în post de inspector de specialitate gr.II (studii superioare),

  • - postul de secretar-dactilograf tr.I (studii medii), ocupat de d-na Schiau Ana, se transformă în post de inspector de specialitate gr.II (studii superioare);

  • c) la Serviciul Administrativ: postul de referent tr.IA (studii superioare de scurtă durată), ocupat de d-na Vlad Elena, se transformă în post de inspector de specialitate gr.II (studii superioare).

Art. 2 începând cu aceeași dată se aprobă, în mod corespunzător, statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexei nr.I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea acestei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011

Contrasei inează


Secri țar Nistor )orin


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 la H.C.L. /2011


STA I DE FUNCȚII valabil la data de 01.10.2011

Nr.

crt.

i

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

r

Nivelul studiilor__

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul studiilor___

Nivelul de

înalt funcționar public

de conducere

de execuție/ nivel de salariz.

de conducere

de execuție

1

Klaus Werner lohannis

Primar

2

Fodor Astrid Cora

Viceprimar

3

Popa Virgil

Viceprimar

4

_

Secretar

gr.II

s

Compartiment audit

n-

_

__

Auditor

I

superior

s

6

Auditor

I

principal

s

>

Auditor

I

principal

s

DIRECȚIA ADMINIST

RAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

8

Director executiv

gr.II

s

Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari

' 9

Șef serviciu

gr.II

S

Compartiment administrație locală, agricol

! 10

1

Consilier

I

superior

S

! 11

Consilier

I

superior

S

12

Consilier

I

superior

S

13

Consilier

I

superior

S

14

Consilier

1

principal

S

15

Consilier

U

superior

s

16

Consilier

,1

principal

s

LlL.

Consilier

I

principal

s

I 18

Consilier

I

principal

S

! 19

Consilier

n

asistent

s

! 20

. ..

Consilier

i

asistent

s

! 21

i_________________________

Referent

ni

asistent

M

_

_

i 22

j

1

I

~|

1

Referent

IA j

M I

23 |

Magaziner

-

1

24 ;

_______________________________________1

Arhivar

I

M

Compartiment coordonare asociații de proprietari

25

t

Consilier

I

superior

S

1

T

26

Consilier

I

asistent

s

1

27 '

I

Consilier

I

debutant

s

1

28 ;

Insp. spec

IA

s

S

erviciul juridic

29

Șef serviciu

gr.II

s

30

Cons.jr.

1

superior

s

i

31

Cons.jr.

I

superior

s

32

Cons.jr.

1

superior

s

33

Cons.jr.

I

principal

s

34

Cons.jr.

I

superior

s

1

35

Cons.jr.

I

principal

s

36

Cons.jr.

I

asistent

s

37

Cons.jr.

l

asistent

s

J__

38

Cons.jr.

I

asistent

s

39

Cons.jr.

I

debutant

s

Serviciul resurse umane, pregătire profesiona

ă și secretariat

40

Șef serviciu

gr.II

s

41

Consilier

I

superior

s

1

42

Consilier

I

principal

s

43

Consilier

I

principal

s

44

Consilier

I

principal

s

45

Consilier

I

principal

s

46

Insp. spec.

I

s

47

Insp. spec.

11

s

i 48

Insp..spec.

II

s

! 49

Insp..spec.

II

S 1

50

Insp..spec.

II

S

51

I.._ .... .

Insp..spec.

II

: S

52

i

Secr.-dact.

I

M

Birou autoritate tutelară

53

; Șef birou

gr.II

s

1

i 54

Consilier

I

superior

s

55

_

Consilier

I

superior

s

1

56

Consilier

I

. principal

s

57

j

Consilier

nz

! principal

s

1

]_____________

j 58

1

Consilier

1 '

asistent

s

i

i

1

1

1

1 59

Consilier

1

asistent

s

.....

1

1

i

DIRECȚIA ECONOMICĂ

---------------------------------3_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

60 :

Director executiv

gr-H

s

1

Serviciul buget-contabilitate

l 61

Șef serviciu

gr.II

s

i

62

Consilier

I

superior

s

63

Consilier

I

superior

s

64

Consilier

I

superior

s

------------------------------1

65

Consilier

1

superior

s

66

Consilier

I

superior

s

67

Consilier

I

superior

s

68

Consilier

I

superior

s

69

Consilier

I

superior

s

70

Consilier

1

superior

s

i _______i

i 71

Consilier

I

principal

s

72

Consilier

I

principal

s

—1

73

Consilier

I

asistent

s

74

Consilier

î

principal

s

75

Consilier

I

principal

S

--------------------------------------i

i

i

Serviciul de autorizare și control

76

Șef serviciu

_ grJL

s

Compartiment autorizare activități comercial

e

77

Consilier

I

superior

s

78

Consilier

I

superior

s

79

Consilier

I

superior

s

80

Consilier

I

superior

Compartiment de autorizare pentru servicii de transport public local

|_81_

Consilier

1

superior

s

! 82

Consilier

I

superior

s

83

Consilier

I

superior

s

84

i

Consilier

I__________

principal

s

Serviciul relații externe ș

protocol

| 85

Șef serviciu

^r.n

s

86

Consilier

I

superior

rs

1

| 87

Consilier

I

superior

s

i

88

Consilier

I

j superior

s

1

I 89

Consilier

I

asistent

s

1

1

i 90

Consilier

I

■ asistent

s

i_____________________________________________________________

__________________________________________________1

91

———

|

_

Consilier

I

asistent

1

s

Ț

I

1

r

----

92 !

!

j

J

_ . 1

_

Insp.spec

II

s i

Serviciul de promovare și dezvoltare în cultură

și turism

| 93

Șef serviciu

gr.H

!

s

Compartimentul promovare și dezvoltare în cultură și turism

94

Consilier

I

principal

s

95

Consilier

I

principal

s

i

96

Consilier

I

asistent

s

97

Consilier

I

asistent

s

98

Insp.spec

I

s

99

_

Insp.spec

II

s

Compartimentul Centru

de informare turistică

100

Consilier

I

asistent

s

101

...

Insp.spec

I

s

102

Insp.spec

I

S

103

I nsp .spec

I

s

104

Referent

II

SSD

105

— r

Referent

I

M

Serviciul informatică

106

Șef serviciu

gr.II

s

Compartiment administrare infrastructură informatică

107

Consilier

I

superior

s

108

Consilier

I

principal

s

109

Consilier

I

principal

110

Consilier

I

debutant

s

111

Consilier

I

debutant

s

112

Consilier

I

debutant

s

113

Referent

III

superior

M

Compartiment aplicații

nforinatice

114

Consilier

I

superior

s

115

Consilier

rr

superior

s

116

Consilier

i

superior

s

1 17

Consilier

i

principal

s

118

i

Consilier

i

principal

S

Compartiment GIS

119

Consilier

i

superior

s

120

Consilier

i

superior

s

121

Consilier

i

superior

s

122

Consilier

i

principal

jȘ~

123

Consilier

i

debutant

1_Ș__

_

i

1 _

Compartiment internet/intranet, document digital

124

1

Consilier

I

superior

S

-              .                             1

1

........ 1

125 '

Consilier

I

principal

S

126

i

Consilier

I

asistent

s

—J

127

Referent

III

asistent

M

128

Referent

III

asistent

M

i

i

_

S

erviciul patrimoniu

129

Șef serviciu

gr.H

S

130

Consilier

I

superior

S

131

Consilier

I

superior

s

132

Consilier

I

superior

s

133

Consilier

1

superior

s

134

Consilier

I

superior

s

————-—

135

Consilier

I

superior

s

_

136

Consilier

I

principal

s

1

137

Consilier

I

principal

s

i

1

138

Consilier

I

asistent

s

------------------------------------i

139

Referent

III

superior

M

-------------------------------1

i

140

Referent

III

superior

M

Serviciul administrativ

141

Șef serviciu

s

. gr.II ;

142

Insp.spec

II

s

1 i

u 143

Referent

IA

M

| 144

Administr

I

M

145

Administr

II

M

1

146

Op.maș.mult.

I

M

147

Muncit.calif.

III

148

Muncit.calif.

IV

149

Șofer

I

150

Șofer

I

151

Șofer

1

152

Muncit calif.

I

153

Muncit.calif.

II

154

i_____________________________________________

Muncit.calif.

11

DIRECȚIA TEHNICĂ

155

Director exec.

gr.n

s

1_____ ______

I

Serviciul investiții

156

1

J______________________________________________________

Sef serviciu

l gr-II

I •

JL_1

I _

I

Compartiment investiții

1157 1

1--------------------

Consilier '

I

superior

S

1

1

] 158

Consilier

I

superior

S

~1

!_159_

Consilier

I

superior

s

160

Consilier

I

superior

s

161

Consilier

I

superior

s

162

Consilier

I

principal

s

1

1

Compartiment achiziții publice

163

Consilier

I

principal

s

164

Consilier

I

principal

s

165

Consilier

I

debutant

s

Serviciul tehnic și manag

ement energetic

p66 i

________

Șef serviciu

gr.H

s

Compartiment tehnic

167

Consilier

I

superior

s

168

Consilier

I

superior

s

......

169

Consilier

I

superior

s

170

Consilier

I

superior

s

171

Referent

III

superior

M

Compartiment management energetic

172

Consilier

I

asistent

s

173

Consilier

I

debutant

s

Serviciul gospodărire și

arotectia mediului

174

Șef serviciu

_gr.II

s

Compartiment gospodar

ire și protecția mediului

175

Consilier

I

superior

S

176

Consilier

I

superior

s

177

Consilier

I

principal

S

-- '

178

Consilier

I

superior

s

179

Referent

II

superior

SSD

180

Referent

III

superior

M

r ' "

L

Compartiment reparații

străzi

181

Consilier

I

superior

s

182

Consilier

I

superior

S

183

Consilier

n

superior

s

184

1

Referent

ii

; superior

SSD

1

Jnitate municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice

185

Consilier

h

principal

S

i

186

Consilier

i

asistent

S

1

i

DIRECȚIA AMENAJA]

REA TERITORIULUI ȘI URBANI

SM

187

Arhitect șef

gr.H

i

D_

_

Se rviciul u r banism și a ni e naja rea teritoriului

188

Șef serviciu

_gr.II

~1

s

T—    1

!

189

Consilier

I

principal

s

1

|

190

Consilier

I

principal

s

191

Consilier

I

asistent

s

Zj

192

Consilier

1

asistent

s

193 1

Consilier

1

asistent

s

194 I

Consilier

I

debutant

s

195

Referent

III

superior

M

196

Referent

III

superior

M

197

Referent

III

principal

M

I

198

Referent

IA

M

Serviciul autorizare construcții                                                                                                                                      i

199

Șef serviciu

grJI

s

200

Consilier

I

superior

s

j

201

Consilier

I

principal

s

1

1

__________1

202

Consilier

I

principal

s

1

203

Consilier

I

debutant

s

204

Consilier

I

debutant

s

205

Referent

II

superior

SSD

i 206

Referent

III

superior

M

1

i 207

Referent

III

superior

M

___1

î 208

Referent

III

superior

M

209

Referent

III

superior

M

210

Referent

III

superior

M

_

LZLL

Referent

III

superior

M

212

Referent

III

asistent

M

i

213

Referent

III

asistent

M

Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

j 214

Consilier

I

superior

S

215

Consilier

I

asistent

216

Consilier

I

debutant

|S

Cabinet al primarului

217

1

Insp.spec

IA

218

Insp.spec

t"

s

219

Insp.spec

ii

1

220

1

Insp.spec

îi

s

Serviciul de presă și comunicare

221

Șef serviciu

gr.II

s

1

1

222

Consilier

I

superior

s

L

1__

1

____________________1

1 223 1

1

Consilier i I

principal

S

1

224

Consilier

I

principal

S

225

Consilier

I

principal

s

226 1

Consilier

I

asistent

s

227

Consilier

I

asistent

s

228 |

____________________________________:_____________________________________________________________________i

Referent

IA

M

(

Zentrul de informații pentru cetățeni

! 229 1

Șef serviciu

gr II

s

| 230 !

Consilier

I

superior

s

231

Consilier

I

superior

s

1 232

Consilier

I

principal

s

! 233 :

Consilier

I

principal

s

j 234 i

Consilier

I

superior

s

| 235

Consilier

I

superior

s

i 236

Referent

III

superior

M

237

Referent

I

M

]

Birou Unitate de implementare a programelor de finanțare

238

___

Sef birou

gr.II

s

239

Consilier

I

superior

s

240

Consilier

1

asistent

s

' 241

Consilier

I

principal

s

242

Consilier

I

asistent

s

243

Consilier

I

debutant

s

Serviciul pentru situații de urgență

; 244

Șef serviciu

gr.n

S

Compartiment securitate și sănătate în muncă și mobilizare

245

Consilier

I

superior

s

246

Consilier

I

principal

s

247

Șofer

I

248

Muncit.calif.

III

Compartiment gestionare situații de urgență

1 249

Consilier

1

principal

s

1 250

Referent

III

asistent

M

' 251

Șef form.pomp

252

Pompier

253

1

Pompier

254

1--------------------------------------------

Pompier

255

Pompier

256

î

Pompier

f

Birou pentru proiecte cu finanțare internațională

125^

Șef birou

S

gr.

258

Consilier

TA

s

259

Consilier

IA

s

260

Consilier

IA

s

261

Consilier

IA

s

1 262

Consilier

IA

s

• 263

Consilier

I —

principal

S

xxx) posturile de consilier gr.IA de la Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională pe perioada implementării proiectului aflat în derulare (3 posturi)

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

263

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

206

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

51

NR. TOTAL FUNCȚII DEMNITATE PUBLICĂ

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

24

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

182

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

49

NR.TOTAL FUNCȚII PE PERIOADA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR

(3)

Președinte

Pa vel Anită