Hotărârea nr. 308/2011

HOTĂRÂREA NR.308 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.308

privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcția Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu și Serviciul Public de Poliție Locală

al Municipiului Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09,2011

Analizând raportul nr.58923/2011 prin care Serviciul resurse umane, pregătire profesională, secretariat propune aprobarea Planurilor de ocupare a funcțiilor publice în anul 2012 pentru aparatul dc specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcția Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu și Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 lit. b, alin. 3 și alin. 4 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. 1 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice,

în temeiul art. 38 alin. 9 și ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planurile de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2012 prezentate în anexele nr. 1 - 4 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • a) Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu - anexa nr. 1,

  • b) Serviciul Public Direcția Fiscală Locală Sibiu - anexa nr. 2,

  • c) Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu - anexa nr. 3,

  • d) Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu - anexa nr. 4.

Art. 2 Primarul municipiului Sibiu și directorii serviciilor publice vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.09.2011

Președinte_______

Paveî Anita


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin

Județul Sibiu                                                                                Anexa nn |a H c L 3(9^ /20n

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

____________________________________________________________________________________Primăria Municipiului Sibiu - str. Samuel Brukenthal, nr. 2 SIBIU

Funcția publica

Nr.

Maxim funcții publice

Nr.

Funcții publice ocupate

Nr.

Funcții publice vacante

Nr.

Funcții publice infiintate

Nr.

Funcții publice reorganiz

Nr.

Funcții publice promovar

Nr.

Funcții publice promovar

Nr.

Funcții publice recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

1

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

3

2

1

1

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

17

11

6

6

sef birou

2

1

1

1

funcții publice de conducere specifice

1

1

Total categoria funcționari publici de conducere

24

16

8

8

auditor clasa 1 grad profesional asistent

auditor clasa 1 grad profesional principal

2

2

2

auditor clasa 1 grad profesional superior

1

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

1

“T

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

3

2

1

1

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

2

1

1

2

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

4

4

consilier clasa 1 grad profesional debutant

12

12

12

consilier clasa 1 grad profesional asistent

22

11

11

3

11

consilier clasa 1 grad profesional principal

44

33

11

3

3

3

9

consilier clasa 1 grad profesional superior

66

61

5

3

3

5

expert clasa 1 grad profesional debutant

expert clasa 1 grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

expert clasa 1 grad profesional superior

inspector clasa 1 grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa 1 grad profesional principal

inspector clasa 1 grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 1

Total funcții publice clasa 1

157

112

45

7

7

7

43

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

3

2

1

1

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

3

2

1

1

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

6

5

1

3

1

referent clasa III grad profesional principal

1

1

3

3

referent clasa III grad profesional superior

15

9

6

5

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa iii

22

15

7

3

3

3

6

Total funcții publice execuție

182

129

53

10

10

10

50

Total funcții publice

206

145

61

10

10

10

58

Președinte

Pavel Anita-—


Contraseaniează

Secr^rar NistaraDorin

Județul Sibiu

Anexa nr. la H.C.L. 3l)3?/20]1


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Direcția Fiscală Locală Sibiu - str. Samuel BrukenthaL nr. 2 SIBIU

—      1                                           '    -       ---■—   -          I -—  -------

Funcția publica

Nr.

Maxim funcții publice

Nr.

Funcții publice ocupate

Nr.

Funcții publice vacante

Nr.

Funcții publice infiintate

Nr.

Funcții publice reorganiz

Nr.

Funcții publice promovar

Nr.

Funcții publice promovar

Nr.

Funcții publice recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

sef serviciu

4

4

0

set birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

6

6

0

auditor clasa 1 grad profesional asistent

auditor clasa 1 grad profesional principal

auditor clasa 1 grad profesional superior

1

1

“ol

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

2

0

2

2

consilier clasa 1 grad profesional debutant

consilier clasa 1 grad profesional asistent

consilier clasa 1 grad profesional principal

consilier clasa 1 grad profesional superior

8

7

1

1

expert clasa 1 grad profesional debutant

expert clasa 1 grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

expert clasa 1 grad profesional superior

inspector clasa 1 grad profesional debutant

inspector ctasa 1 grad profesional asistent

10

10

0

1

8

1

inspector clasa l grad profesional principal

16

14

2

8

8

8

2

inspector clasa 1 grad profesional superior

5

5

0

8

8

funcții publice specifice clasa 1

Total funcții publice clasa 1

42

37

5

17

16

. .17

■5

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

■■ '■ .

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

8

8

0

1

funcții publice specifice clasa iii

Total funcții pulice clasa III

8

0

1

■■■

Total funcții publice execuție

50

45

5

17

17

17

yi. r

5

Total funcții publice

■ T6

■     51

' 5

T 17

' 17

in

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 3 la H.C.L. /2011


Plan de ocupare a funcțiilor publice aferent anului 2012

Funcția publica

W-Maxim funcții publice

Nr. Funcții publice ocupate

Nr. Funcții publice vacante

Nr. Funcții publice infiintate

Nr. Funcții publice reorganizate

Nr. Funcții publice promovare

Nr. Funcții publice promovare rapida

Nr. Funcții publice recrutare

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

2

2

0

0

0

0

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

3

3

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

7

4

3

0

2

0

0

3

consilier clasa I grad profesional principal

10

10

0

2

4

2

0

0

consilier clasa I grad profesional superior

2

0

2

4

0

4

0

2

Total funcții publice clasa I

20

15

5

6

6

_6

0

5

referent clasa III grad profesional superior

5

5

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa III

5

5

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice execuție

25

20

5

6

6

6

0

5

Total funcții publice

28

23

5

6

6

6

“o

5


Contrasemnează

Sectar

N i st orDorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 4 la H.C.L. /2011


Funcția publica

Nr.

Maxim funcții publice

Nr.

Funcții publice ocupate

Nr.

Funcții publice vacante

Nr.

Funcții publice infiintate

Nr. Funcții publice reorganizate

Nr. Funcții publice promovare

Nr. Funcții publice promovare rapida

Nr.

Funcții publice recrutare

director general

1

1

-

-

-

-

-

-

director general adjunct

1

1

-

-

-

-

sef serviciu

1

1

sef birou

2

1

1

1

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

5

4

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

2

inspector clasa I grad profesional asistent

2

2

inspector clasa I grad profesional principal

3

3

inspector clasa I grad profesional asistent -polițist local

24

18

6

6

inspector clasa I grad profesional principal -polițist local

13

13

funcții publice specifice clasa I

Total funcții publice clasa I

44

38

6

-

6

referent clasa III grad profesional debutant polițist local

0

0

referent clasa III grad profesional asistent -polițist local

19

19

referent clasa III grad profesional principal- polițist local

27

27

referent clasa III grad profesional superior- polițist local

32

31

1

1

Total funcții publice clasa III

78

77

1

1

Total funcții publice execuție

122

115

7

7

Total funcții publice

' 127

119

8

CI- ' ’ ’ ‘A           ’

8


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin

Președinte Pavel Anita