Hotărârea nr. 306/2011

HOTĂRÂREA NR. 306 privind constituirea unei comisii de specialitate pentru analiză şi verificare a respectării încadrării în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/prescolar/an la Liceul de Artă Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 306

privind constituirea unei comisii de specialitate pentru analiză și verificare a respectării încadrării în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/prescolar/an la Liceul de Artă Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul nr.53226/2011, prezentat de Serviciul Juridic, privind constituirea unei comisii de specialitate pentru analiza și verificarea respectării încadrării în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/preșcolar/an la Liceul de Artă Sibiu, conform H.G. nr. 1395/2010,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănăate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu art.32, alin.l, 2, si 3 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.l, ale art. 45 alin.l si ale art.54 alin.7 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă constituirea comisiei de specialitate din rândul consilierilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru analiza și verificarea respectării încadrării în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/prescolar/an la Liceul de Artă Sibiu, conform H.G. nr. 1395/2010, având următoarea componență:

Președinte    Livia Sava

Membrii     Mariana Fritzmann

Monica Nartea

Eugen Mitca

loan Stroie

Art.2. Comisia va analiza și verifica respectarea încadrării în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/preșcolar/an la Liceul de Artă Sibiu, precum și propunerea de soluții concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei.

Art.3. Termenul stabilit în vederea ducerii la îndeplinire a mandatului încredințat este de 20 de zile de Ia data adoptării prezentei Hotărâri de Consiliu.

Art.4. Comisia va prezenta Consiliului Local Sibiu un raport în urma verificării și analizelor efectuate precum și propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei, în prima ședință a Consiliului Local de la închieierea mandatului comisiei.

Art.5. Membri: comisiei menționate la art.l, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte Leg/pold Gerhard


Adoptată în Sibiu, la data de 25/08.2011.

Contrasei

nează


Secre Nistor pjirin