Hotărârea nr. 304/2011

HOTĂRÂREA NR.304 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.304

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.08. 2011,

Analizând raportul nr. 51768/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local.

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă rectificarea listei de investiții a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului și a listei de investiții la Teatrul Național ,,Radu Stanca” Sibiu, conform anexelor nr. 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului și a listei de investiții la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu, conform anexelor nr. 6 și 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului Centrului de Transfuzie Sanguină Sibiu, prin suplimentare cu suma de 4,00 mii iei.

Art.5 Se aprobă rectificarea listei de investiții a Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Prcuniversitar de Stat Sibiu conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu, conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rectificarea în consecință a Listei obiectivelor de investiții a municipiului Sibiu pe anul 2011.

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu și directorii instituțiilor și serviciilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte                                      /

Leopțdd Gerhard                    Contrasemnează

_ o                           Secretar

NistorDorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr._i_ la HCL nr.^tM /2011


LISTA

Poziției C “Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011

lei

Nominalizarea achizițiilor dc bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitatea

Valoarea

Plata efectuata

Nr.si data doc.

SUMA

C.1I

Dotări independente, din care:

886,340

1

Ascensor pt. alimente

buc

1

52,500

2

Aparat anestezie

buc

1

45,000

3

Pompe de perfuzie

buc

8

36,500

4

Masa chirurgicala

buc

1

165,000

5

Pulsoximetru

buc

10

22,000

6

Aparat pt. detenn. alcoolemiei

buc

1

4,200

7

Lavoar aseptic pt. spalarea mâinilor

buc

1

15,000

8

Robot bucătărie

buc

1

■5,000'

9

Electrocardiograf

buc

1

7,000

10

Monitor funcții vitale

buc

1

7,200

11

Sonde monitor funcții vitale

buc

2

18,000

12

Ventilator mecanic neonatal

buc

1

10,000

13

Instalație solara

buc

1

145,300

14

Aspirator chirurgical

buc

4

14,000

15

Calculatoare

buc

16

60.000

16

Aparat de hematologie

buc

1

33.300

17

Holter EKG

buc

1

20,000

18

Compresor pentru aer medical

buc

1

22.000

19

Coagulometru

buc

1

19,500

20

Mașina de spalat instrumentar chirurgical

buc

1

33,200

21

Lupe chirurgicale

set

1

6,500

22

Cazan pt. apa calda si căldură

buc

1

22,200

23

Sistem detectare si alarmare incendii

buc

1

109.440

24

Baie cu ultrasunete

buc

1

5,000

25

Swich pentru rețea intranet

buc

8.500

TOTAL

886,340

-

Președinte

Leopftld Gerhard


Contrasemnează Secrepijr Nistor

jrin


Consiliu! Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.J-_ *a HCL nr.j^[/20! 1

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI anul 2011

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

13,287.75

191.20

13,478.95

3,100.00

0.00

3,100.00

6,007.75

0.00

6,007.75

2,550.00

191.20

2,741 20

1,630.00

0.00

1,630.00

2

I. VENITURI CURENTE

0010

2,207.75

0.00

2,398.95

100.00

0.00

100.00

2,007.75

0.00

2,007.75

50.00

191.20

241 20

50.00

0.00

50 00

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

C. VENITURI NEFISCALE

2,207.75

0.00

2.398.95

100.00

0.00

100.00

2,007.75

0.00

2.007.75

50.00

191.20

241.20

50.00

0.00

50 00

6

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30 10 50)

3010

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte venituri din proprietate

301050

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

11

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+ 35.10+36.10+37.10)

2,207.75

190.00

2,398.95

100 00

0.00

100.00

2,007.75

0.00

2,007 75

50 00

191.20

241.20

5000

0.00

50 00

12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

2,134.95

190.00

2.324.95

100 00

0.00

100.00

1,934.95

0 00

1,934.95

50 00

190.00

240.00

50.00

0.00

50 00

13

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Venituri din prestări de servicii

331008

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

15

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331013

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

16

Contribuția elevilor si studentiior pentru internate, cămine si cantine

331014

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

0 00

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfect iqnafE

331017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

2,134.95

190.00

2,324.95

100 00

0.00

100.00

1,934.95

0.00

1,934.95

50 00

190.00

240 00

50.00

0 00

50.00

20

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

22

Venituri din taxe administrative eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

23

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

24

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35 10 50)

3510

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

25

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

26

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

27

Alte venituri

361050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

28

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)

3710

72.80

1.20

74.00

0.00

0.00

0 00

72.80

0.00

72.80

0.00

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

29

Donații si sponsorizări

371001

72.80

1.20

74.00

000

0.00

0.00

72.80

0.00

72.80

0 00

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

30

Alte transferuri voluntare

371050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo1

0.00

0.00

0 00

31

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39 10)

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

32

Venituri din valorificarea unor bunuri (COd 39 10.01+39 10.50)

3910

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

33

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

34

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

35

IV SUBVENȚII (cod 43.10)

11,080.00

0.00

11,080.00

3,000.00

000

3,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

2,500.00

0.00

2,500.00

1,580.00

0 00

1.580.00

36

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09)

4310

11,080 00

0.00

11,080.00

3,000.00

0.00

3,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

2,500 00

0 00

2.500.00

1,580.00

0.00

1,580.00

37

Subvenții pentru instituții publice

431009

11,080 00

0.00

11,080.00

3,000.00

0.00

3,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

2.500.00

0.00

2,500.00

1,580.00

0.00

1.580.00

38

Subvenții de la bugetele locale centru spitale

431010

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Președinte


Leof^jld Gerhard

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 5 la HCL tir. /2011


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 67.10.03 04 anul 2011

mii 1ei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plăti rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

13,287.75

191.20

13,478.95

3,100.00

0.00

3,100.00

6,007.75

0.00

6,007.75

2,204 00

191.20

2,395 20

1,976.00

0.00

1,976.00

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50

+51+55+57+59)

01

13,017.75

191.20

13,208.95

2.973.30

0.00

2,973.30

5,951.25

0.00

5,951.25

2.117.20

191 20

2,308 40

1,976.00

0.00

1,976 00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALfCOD 10.01+10.02+10 03)

10

3,904.00

0.00

3,904.00

967.24

0.00

967 24

1,060.20

000

1,060.20

678.18

0.00

678.18

1,198.38

0.00

1.198.38

4

Cheltuieli salanale in banițcod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

2,992.78

0.00

2,992.78

755.90

0.00

755.90

815.03

0.00

815.03

563.08

0.00

563 08

858.77

0.00

858.77

5

Salarii de baza

100101

2,536.84

0.00

2,536.84

636.30

0.00

636.30

691.50

0.00

691.50

490.54

0.00

490.54

718.50

0.00

718.50

6

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Indemnizație de conducere

100103

0.00

o:oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

100104

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

10.94

0.00

10 94

2.15

0.00

2.15

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.79

0.00

0.79

10

Alte sporuri

100106

134.00

0.00

134.00

34.00

0.00

34.00

33.00

0.00

33.00

32.00

0.00

32.00

35.00

0.00

35.00

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

303.46

0.00

303.46

82.45

0.00

82.45

84 03

0.00

84.03

34.00

0.00

34.00

102.98

0.00

102 98

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

7.54

0.00

7.54

1.00

0.00

1 00

2.50

0.00

2.50

2.54

0.00

2.54

1.50

0.00

1.50

18

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

19

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

21

Alte drepturi salariate in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

000

22

Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

23

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

o.ool

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

24

Norme de hrana

100202

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

000

0 00

25

Uniforme si echipament obiioatoriu

100203

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

29

Contributiițcod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

911.22

0.00

911 22

211.34

0.00

211.34

245.17

0 00

245 17

115.10

0.00

115.10

339.61

0.00

339.61

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial

trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

675.95

0.00

675.95

157.88

0.00

157.88

183.46

0.00

183.46

70.00

0.00

70.00

264.61

0.00

264.61

31

Contribuții de asigurări de somai

100302

19 91

0.00

19 91

4.10

0.00

4.10

4.74

0.00

4 74

4.74

0.00

4.74

6.33

0 00

6.33

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

171.88

0.00

171.88

40.17

0.00

40.17

45.85

0.00

45.85

30.00

0.00

30.00

55 86

0.00

55.86

33

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli orofesionaie

100304

10 54

0.00

10.54

2.35

0.00

2.35

2 50

0.00

2.50

2.74

0.00

2 74

2.95

0.00

2 95

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. anoaiati

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

32.94

0.00

32.94

6.84

0.00

6.84

8.62

0.00

8.62

7.62

0.00

7.62

9.86

0.00

9 86

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariate

100307

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

37

TITLUL II BUNURI SI

SERVICII(cod 20.01 la 20.03)

20

9,113 75

191.20

9,304.95

2,006.06

0.00

2,006.06

4,891 05

0.00

4,891.05

1,439.02

191.20

1,630.22

777.62

0.00

777.62

38

Bunuri si serviciifcod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

7,889.75

191.20

8,080.95

1,635.06

0.00

1,635.06

4,381.55

0.00

4,381.55

1,237.52

191.20

1,428.72

635.62

0.00

635.62

39

Furnituri de birou

200101

47.00

0.00

47.00

6.62

0.00

6.62

25.50

0.00

25.50

6.83

0.00

6.83

8.05

0.00

8.05

40

Materiale pentru curățenie

200102

18.00

0.00

18.00

4.47

0.00

4 47

6.90

000

6 90

3 32

0 00

3 32

3.31

0.00

3.31

41

+ncalzit, Iluminat si forța motrica

200103

153.00

25.00

178 00

39.60

0.00

39.60

34.90

0.00

34.90

19.28

25.00

44.28

59.22

0.00

59.22

42

Apa. canal si salubritate

200104

21.20

5 00

26 20

5.10

0.00

5.10

4.40

0.00

4.40

6 30

5.00

11.30

540

0.00

5.40

43

Carburanți si lubrefianti

200105

98.00

0.00

98.00

25.00

0.00

25 00

45 00

0.00

45.00

15.00

0.00

15 00

13.00

0.00

13 00

44

Piese de schimb

200106

33.00

0.00

33.00

5.20

0.00

5.20

5.00

0.00

5.00

3.00

0.00

3.00

19.80

0.00

19.80

45

Transport

200107

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

63.00

15.00

78.00

7.83

0.00

7.83

27 04

0.00

27.04

9.40

15.00

24 40

18.73

0.00

18 73

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

1,122.75

60.00

1,182.75

853.91

0 00

853.91

160.00

0.00

160.00

82.75

60.00

142 75

26 09

0.00

26.09

48

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

6,333.80

86.20

6,420.00

687.33

0.00

687.33

4,072.81

0.00

4,072.81

1,091.64

86.20

1,177.84

482.02

0 00

482.02

49

Reparații curente

2002

000

o:oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

50

Hrana(cod

20.03.01 +20.03.02)

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

53

Medicamente si materiale sanitarefcod 20 04.01 la 20 04.04)

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

54

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

55

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

57

Dezinfectant,

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

58

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

340.00

0.00

340.00

200.00

0.00

200 00

100.00

0.00

100.00

20.00

0.00

20.00

20 00

0.00

20 00

59

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

000

0.00

0.00

0 00

0.00

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial

anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Pian rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

61

Alte obiecte de inventar

200530

340.00

0.00

340 00

200.00

0.00

200.00

100.00

0.00

100.00

20.00

0.00

20.00

20 00

0.00

20.00

62

Deplasări, detasari, transferări

2006

100.00

0.00

100.00

25.00

0.00

25.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

63

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

20.00

0.00

20.00

5 00

0 00

5.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

64

Deplasări tn străinătate

200602

80.00

0.00

80.00

20.00

0.00

20.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

65

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

66

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

0.00

0 00

0 00

67

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

68

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

69

Pregătire profesionala

2013

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Muniție,furnituri si armament de natura activ,fixe ptr armata

2015

000

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Studii si cercetări

2016

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

73

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

74

Plăti pt.finant. patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, tn baza unor convenții sau contracte

2019

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Reabilitare infrastructura progr.inundatii ptr autoritati publice locale_________________

2020

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0 00

77

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

78

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inqheturilor

2023

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24,01 la 20.24.03)

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0 00

81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne__________________________

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

83

Stabilirtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

84

Cheit.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent,intereselor statului

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

85

Alte cheltuieli(cod 20 30 01 la

20.30.30)

2030

778.00

0.00

778.00

140.00

0.00

140.00

334 50

0.00

334.50

181.50

0.00

181.50

122 00

0.00

122.00

86

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

87

Protocol si reprezentare

203002

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

88

Prime de asigurare non-viata

203003

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

89

Chirii

203004

630.00

0.00

630.00

100.00

0.00

100 00

300.00

0.00

300.00

150.00

0.00

150.00

80.00

0.00

80.00

90

Prestări servicii

ptr transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

91

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.pubhce

203007

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Fondul Primului ministru

203008

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0 00

000

93

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

000

0 00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

148.00

0.00

148.00

40.00

0.00

40.00

34 50

0.00

34.50

31.50

0.00

31.50

42 00

0.00

42.00

95

TITLULUI DOBANZIfcod

30.01+30.02+30.031

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

000

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice internefcod 30 01.01 + 30.01.02)

3001

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne qarantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

99

Dobânzi aferente datoriei publice externețcod 30.02.01 la 30.02.05)

3002

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

101

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite_________

300202

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

103

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

104

Alte dobanzi(cod 30 03.01 la 30.03.05)

3003

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

105

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

106

Oobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

107

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

108

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

110

TITLUL IV SUBVENTIIfcod

40.01 la 40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

111

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

o.oo1

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

113

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Pian rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Pian rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial

trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

114

subv.pt susținerea transp feroviar public de calatori

4004

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

115

Subv ptr transp.de calatori cu metroul

4005

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

117

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

■ 0 00

0.00

116

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

0 00

0.00

000

119

Plăti către angajatori pt forma re profesionala a anaaiatilor

4009

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Fd.neramburs.pt crearea de noi locuri de munca

4010

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

122

Subv.pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din aoric.

4012

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

stimularea exporturilor

4013

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

124

susținerea infrastructurii de transport

4014

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

000

0 00

125

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

progr de conservare sau de închidere a minelor

4016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

0 00

127

progr.de prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers.cu ha ndicap

4017

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

128

protecție soc in soc minier

4018

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

129

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

000

000

0.00

0 00

0.00

000

130

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili______

4020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

131

alte subvenții

4030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.01 la SQ.O'O_____________________

50

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția quvernului

5001

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

135

fond de rezerva bug .la dispoz.autorit.locale

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

136

TITLUL VI TRANSFERURI

INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

X5XO.V5.1-02))_____________

51

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

137

Transferuri curente(cod

51.01.01 la 51.01.26)

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

139

Finanțare de baza a mvatamantuîiui superior

510102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

140

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

o.oo1

0 00

0.00

0.00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

141

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap__________________

510104

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

142

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

144

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

510113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi oentru protecția cooilului

5101 14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

146

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

510115

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

147

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale tn finalii Pa prlrem

510124

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

000

0 00

0.00

148

Programe ptr sanatate

510125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Transf.privind contrib.de asig.soc.de sanat.pt persoanele aflate-n concediu pt creșterea copilului

510126

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

150

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

151

Transf.privind contrib.de sanat.pt persoane beneficiare de aiutor social

510131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

152

Sprijin financiar la constituirea familiei

510136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

153

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pt. finanțarea unit.de asistenta medico sociala

510139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

154

Transferuri pentru finanțarea investițiilor ta spitale fCQd51.02.12)_____________

5102

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

155

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

510212

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

156

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

157

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

158

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

159

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

160

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Programe SAPARD

550110

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

ooo

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

162

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

164

Fond Roman de Dezvoltare

Sociala

550115

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

165

Alte transferuri curente interne

550118

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0 00

166

TITLUL VIII ASISTENTA

SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

167

Asigurări sociale

5701

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

168

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

000

0.00

0.00

169

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

170

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

171

TITLUL IX ALTE

CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

172

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

173

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale______________________

5902

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

000

175

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0 00

000

176

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177

Sume din activitati sportive

5920

0 00

0.00.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

178

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

270.00

0.00

270 00

126.70

0.00

126 70

56 50

0.00

56.50

86.80

0.00

86.80

0.00

0.00

0 00

179

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

270 00

0.00

270.00

126.70

0 00

126 70

56.50

0.00

56.50

86.80

0.00

86.80

0.00

0 00

0.00

180

Active fixe

7101

270.00

0.00

270.00

126.70

0.00

126.70

56.50

0.00

56.50

86.80

000

86.80

0.00

0.00

0 00

181

Construcții

710101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0 00

182

Mașini, echipamente si miiloace de transport

710102

27000

0.00

270.00

126 70

0.00

126.70

56.50

0.00

56.50

86.80

0.00

86 80

000

000

0.00

183

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0 00

184

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

185

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

0 00

186

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

187

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

188

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

189

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190

TITLUL Xltl RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial

trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

192

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite_________

810101

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

193

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmorumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

194

Rambursări de crediteaferente datoriei oublice externe locale

810105

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

195

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

196

Rambursări de credite interne

8102

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

197

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

198

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale_________________

810205

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

200

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri oronrii

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0 00

0.00

0 00

203

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

204

TITLU XIV REZERVE.

EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

205

Excedent

91.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

LISTA obiectivelor de investiții pentru anul 2011 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

- lei -

Finanțate din :

din care :

1

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Cheltuieli totale

Surse

..

proprii

Credite banc.int.

Credite banc.ext.

Alte sure constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De ia bugetul local

Transferuri de la bugetul de stat

Cap.

PIF 1

i

0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13 I

1

Total din cate :

270.000

270.000

270.000

270.000

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

c

Alte cheltuieli de investiții

270.000

270.000 i

270.000      270.000

Din total, desfășurat potrivit clasificației, pe capitole bugetare:

Capitol.........

cc

Total din care:

270.000

270.000

270.000

270.000

i

A

Lucrări în continuare, total, din care:

a

1

b.

B

Lucrări noi,, total, din care:

a.

1 1

b.

1 C

Alte cheltuieli de investiții, total, din care:

270.000

270.000

270.000

270.000

i

1_______________________________

a.Achiziții imobile

_______

1

1_______________________________

b.Dotări independente

270.000

270.000

270.000

270.000

1_

Președinte

Leopold Gerhard


Contrasenx'pează

Secretar

Nistoiworin

Președinte


GerhardLISTA

poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011

_______________________________________________________LM)

Nominalizarea achiziților

Plăți efectuate

de bunuri și a altor cheltuieli

U.M

Cantitate

Valoare

Nr. și data Suma

Doc.

TOTAL

270.000

1 Achiziții imobile

II. Dotări independente

1. Echipament industrial de spalat materiale textile

buc

1

5.400

2. Centrifuga industriala de uscat materiale textile

buc

1

4.600

3 Microfon dynainic wireless

buc

2

0

4. Boxe subwoofer

buc

2

10.863

5. Monitoare de scena

buc

2

3.990

6 .Soft ABLETON LIVE 8

buc

1

1.990

7. Soft ADOBE AUDITION CS5

buc

1

1.890

8. Cablu audio

buc

1

2.394

9. Alimentator

buc

1

12.090

10. Mașina de fum

buc

3

14.081

11. Pupitru (orga) digitala de comanda lumini

buc

1

28.706

12. Unitati dc comanda a proiectoarelor

buc

2

1 1.979

13. Proiectoare

buc

6

21.800

14. Dispozitiv wireless

buc

2

5.982

15. Soft Event Planner

buc

1

0

16. Casa de valori / safe

buc

1

3.200

17. Sistem video de supraveghere

buc

1

14.225

18.Lentila SUPERSHORT pentru videoproiector

buc

1

14.980

19. Lentila SHORT pentru videoproiector

buc

2

14.690

20. Lampa pentru videoproiector

buc

4

6.590

21. Autovehicul utilitar

buc

1

0

  • 22. Firma”TeatruI național Radu Stanca"

  • 23. Microfoane fara fir tip lavaliera / headset,

buc

1

0

cu accesorii (set) (SENNHEISER)

buc

6

11.600

24.Dimmer lumini (WORK D 40 K/3)

buc

3

15.600

25. Videoproiector multimedia 7000 ANSI (SANYO PLC-XP200L)

buc

1

23.750

  • 26. Lentile videoproiector

  • 27. Echipament efect sunet

buc

2

9.750

(Behringcr DSP 110 Shark Bundle)

buc

1

2.000

28. Placa de sunet (M-Audio Delta 1010 / M-Audio Fast buc

2

4.000

Track Ultra)

29. Electropalan

buc

2

18.000

30. Mașina dc acoperit plana cu accesorii (6 foarfeci)

buc

1

5.850

(ST-F007J-W122-35 6/FHA)

  • III. Consolidări

  • IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea

studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

Președinte


Leopold Gerhard


Contrase

Secrl

Nistor


nează


ar lorin


Anexa nr. v la HCL nr. ^j/2011

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 68 02.04 anul 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

916 00

63.00

979.00

275 00

0.00

275 00

211 00

0.00

211 00

210 00

63.00

273 00

220 00

0.00

220.00

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+5

1+55+57+59)

01

910 00

000

910 00

269 00

0.00

269 00

211 00

0.00

211 00

210 00

0.00

210 00

220.00

0.00

220 00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALfCOD 1001 + 10.02+10 03)

10

495 00

0.00

495 00

111 50

0.00

111 50

115 50

0.00

115.50

115 80

0.00

115 80

152 20

0.00

152 20

4

Cheltuieli salariate in banifcod 10.01 01 la 10.01.30)

1001

387 00

0.00

387 00

87.00

0.00

87 00

90.20

0.00

90.20

90 70

0.00

90.70

119 10

0.00

119 10

5

Salarii de baza

100101

348.00

0.00

348 00

78.00

0.00

78.00

88.50

0.00

88.50

39.00

0 00

89.00

92 50

0.00

92.50

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

30 00

0.00

30 00

7.50

0.00

7 50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.50

0.00

22 50

10

Alte sporuri

100106

9 00

000

9.00

1.50

0.00

1 50

1 70

0.00

1 70

1 70

0.00

1 70

4 10

000

4 10

29

Contributiifcod 10.03.01 la 10 03 06)

1003

108.00

0.00

108.00

24 50

0.00

24.50

25.30

0.00

25 30

25 10

0.00

25 10

33.10

0.00

33 10

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

80.50

0.00

80.50

18 00

0.00

18 00

18 70

0.00

18 70

18.70

000

18 70

25 10

0.00

25 10

31

Contribuții de asigurau de șomaj

100302

2 00

0.00

2 00

0 50

0.00

0.50

0 50

0.00

0 50

0 50

0.00

050

0 50

0.00

0 50

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

20 50

0.00

20.50

4 50

0 00

4 50

4 70

0.00

4.70

4 70

0.00

4.70

6 60

0.00

6 60

33

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

1 50

0.00

1.50

0.30

0.00

0.30

0 40

0.00

0.40

0 40

0.00

0.40

0.40

0.00

0 40

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

3 50

000

3.50

1 20

0.00

1 20

1 00

0.00

1.00

0 80

0.00

0 80

050

0 00

0 50

37

TITLUL II BUNURI SI

SERVICIIfcod 20 01 la 20.03)

20

415 00

0.00

415.00

157 50

0.00

157 50

95.50

000

95.50

94.20

0.00

94 20

67 80

0.00

67.80

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat tnm IV

38

Bunuri si servicnțcod 20.01 01 la 20.01.30)

2001

357 70

0.00

357.70

144 50

0.00

144 50

82.50

0.00

82.50

73 90

0.00

73 90

56.80

0.00

56 80

41

încălzit. Iluminat si forța motrica

200103

90 00

0.00

90 00

53.50

0.00

53.50

2 50

0.00

2.50

6.20

0.00

6.20

27.80

0.00

27 80

42

Apa, canal si salubritate

200104

45.00

0.00

45 00

20 00

0.00

20 00

5 00

0.00

5.00

10 00

0 00

10 00

10 00

0.00

10.00

48

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

222.70

0.00

222 70

71.00

0.00

71 00

75 00

0.00

75 00

57 70

0.00

57 70

19.00

0.00

19 00

49

Reparații curente

2002

7.30

0.00

7.30

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

7.30

O.OO1

7.30

0.00

0.00

0 00

85

Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la

20.30.30)

2030

50 00

000

50 00

13.00

0.00

13.00

13 00

0.00

13.00

13.00

0.00

13 00

11.00

0 00

11 00

89

Chirii

203004

50 00

0.00

50 00

13 00

0.00

13.00

13 00

O.OO1

13 00

13.00

0.00

13 00

11 00

0.00

11.00

179

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72)

70

6 00

63.00

69 00

6 00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

63 00

000

0.00

0 00

180

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

6 00

63.00

69.00

6.00

0.00

6.00

000

0.00

0 00

0.00

63.00

63 00

0 00

0.00

0 00

181

Active fixe

7101

600

63.00

69 00

6 00

0.00

6 00

0.00

0.001

0.00

0.00

63.00

63 00

0.00

0.00

0 00

182

Construcții

710101

O.OO1

63.00

63.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

63.00

63 00

000

0.00

000

185

Alte active fixe (iunciusiv reparații capitale)

710130

6.00

0.00

6.00

6.00

000

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo1

0.00

000

205

TITLU XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0:00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

206

Excedent

91.01

000

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

000

0.00

0 00

Președinte


Leonold Gerh ard

Anexa nr. la HCL nr. 72011

LISTA

obiectivelor de investiții pentru anul 2011 cu finanțare parțială sau integrală de Ia bugetul local

- lei -

Finanțate din :

din care :

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare totală

V'aluai e totală actualizată

Cheltuieli totale

Surse proprii

Credite banc.int.

Credite banc.ext.

Alte

suie constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

Transferuri de la bugetul de stat

Cap.

1

1

PIF

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 :

Total din care :

63.000

63.000

i

A

Lucrări în continuare

î

B

Lucrări noi

63.000

63.000

C

Alte cheltuieli de investiții

Din total, desfășurat potrivit clasificației, pe capitole bugetare:

Capitol .........

«                   n

Total din care:

J

A

Lucrări în continuare, total, din care:

1

a.

j

1

b.

______________________i

B

Lucrări noi,, total, din care:

63.000

63.000

a.Lucrări de investiții-Imprejmuire cămin

63.000

63.000

1

b.

1

______________________;

c

Alte cheltuieli de investiții, total, din care:

1

a.Achizitii immobile

b.Dotări independente

1

C.Chelt.pt.elaborare SPF,SF

Președinte

Leopold Gerhard


Contrasemnează Sec/ptar

Nisto/l)orin

Anexa nr. la HCL nr. /2011

LISTA obiectivelor de investiții pentru anul 2011 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

- lei -

Finanțate din :

din care :

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Cheltuieli totale

Surse proprii

Credite banc.int.

Credite banc.ext.

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

Transferuri de la bugetul de stat

Cap.

P1F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total din care :

3130000

3130000

2110000

2110000

2110000

A

Lucrări în continuare

1845320

1845320

825320

825320

825320

B

Lucrări noi

770000

770000

770000

770000

770000

C

Alte cheltuieli de investiții

514680

514680

514680

514680

514680

Din total, desfășurat potrivit clasificației, pe capitole bugetare:

Capitol 65.02. “învățământ” Total din care:

3130000

3130000

2110000

2110000

2110000

A

Lucrări în continuare, total, din care:

1845320

1845320

825320

825320

825320

1.

Execuție închidere terase la sala de sport de la Liceul de Artă și Colegiul National S. Brukentlial

490000

490000

90000

90000

90000

2

Amenajare Școala Emil Cioran în vederea mutării

Grădiniței nr.22

1355320

1355320

735320

735320

735320

B

Lucrări noi, total, din care:

770000

770000

770000

770000

770000

1.

PT și execuție amenajare

80000

80000

80000

80000

80000

r ~—

Colegiul Tehnic Textil în vederea extindem Grădiniței nr.28

T

i

2.

Reamenajare bloc alimentar la

Grădinița nr 33

150000

150000

150000

150000

150000

3.

înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Școala nr 2

150000

150000

150000

150000

150000

4.

PT si înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu sistem de încălzire centrală la Grădinița nr 16

120000

120000

120000

120000

120000

5.

PT și execuție amenajare laborator de chimie la Colegiul National Gh.Lazăr

35000

35000

35000

35000

35000

6.

PT și execuție înlocuire instalație electrică la Școala nr 21

50000

50000

50000

50000

50000

7.

Extindere Colegiul National Pedagogic A.Saguna

110000

110000

110000

110000

110000

8.

Reabilitare sala de sport de la Liceul de Artă și Colegiul National S. Brukenthal

75000

75000

75000

75000

75000

C

Alte cheltuieli de investiții, total, din care:

514680

514680

514680

514680

514680

a

Achiziții imobile

0

0

0

0

0

b.

Dotări independente

289680

289680

289680

289680

289680

c

Consolidări. Reparații capitale

198000

198000

198000

198000

198000

1.

înlocuire instalație electrică ta

Grădinița nr 43

20000

20000

20000

20000

20000

2.

Reabilitare instalații sanitare la

Școala nr 1

111000

111000

111000

111000

111000

3.

Reabilitare Școala Regina Maria

50000

50000

50000

50000

50000

4.

Instalații apă caldă menajeră la Școala Radu Selejan

7000

7000

7000

7000

7000

5

Montare mașină de gătit la Grădinița nr 5 și Grădinița Frații

Grimm

10000

10000

10000

10000

10000

_

d.

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

27000

27000

27000

27000

27000

1

1                                    ;

1

Expertize tehnice: camera CT ia Liceul Ghibu și Sc Radu Selejan, laborator de chimie la Colegiul National Gh.Lazăr

8000

8000

8000

8000

8000

2.

SF Amenajare Colegiul Tehnic Textil in șederea__extinderii

9000

9000

9000

9000

9000

Grădiniței nr. 28

1

3

SF înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Grădinița nr 16

10000

10000

10000

10000

10000

Președinte
Anexa nr. la HCL nr. Wl /2011

mii iei

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

influența

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

Plan rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

---Plan---

rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

Pfan rectific trim ‘

Asistența acordată persoanelor în vârstă - Active nefinanciare

68.02.04 71

6.00

63.00

69.00

6.00

000

6.00

0.00

0.00

0.00

ooo

63 00

63.00

0.00

0.00

C

învățământ - Servicii de sănătate publică - Bunuri și servicii

bb.02.G3.20

200.00

-4.00

196.00

50 00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0 00

50.00

50 00

-4 00’

46

Alte instituții și acțiuni sanitare -Asistența socială

66 02.50.50.57

6.00

4.00

10.00

2.00

0.00

200

2.00

0 00

2.00

2.00

0.00

2 00

000

400

4

Autorități executive -Mașini, echipamente și mijloace de transport

51.02.01 03.71.01.02

1,897.00

38.00

1,935.00

400.00

0.00

400.00

350.00

0.00

350 00

872.50

38 00

9W 50

274.50

0 00

274

Autorități executive -Alte active fixe

51.02 01.03.71.01.30

1,290.10

-38.00

1,252.10

450.00

0.00

450.00

400.00

0.00

400.00

-0.40

-38.00

-38 40

440.50

0 00

440

Alte servicii în domeniile locuințelor -Construcții

70.02.50.71.01 01

18,872.60

-3,000.00

15,872.60

5,050.00

0.00

5.050.00

4.571.00

0.00

4,571.00

5,599 60

-3.000.00

2,599.60

3,652.00

0.00

3.652.

p./te servicii în domeniile locuințelor -IMașini, echipamente și mijloace de | transport

70.02 50.71.01.02

600.00

1800

618.00

39.00

0.00

39.00

000

0.00

0.00

561 00

18 00

579.00

000

0.00

0.

Alte seivicii în domeniile locuințelor -Alte active fixe

70.02.50 71.01.30

6,116.00

-18.00

6,098.00

223.00

0.00

223.00

5.156.00

0.00

5,156.00

537.00

-18.00

519 00

200 00

0.00

200

Drumuri și poduri -Construcții

84.02.03.01.71.01. Ol

2,380.00

-63 00

2,317.00

500.00

0.00

500 00

800.00

0.00

800 00

400.00

-63 00

337.00

680.00

0.00

689?

Străzi -Reparații curente

84.02.03.03.20.02

22,157 25

3,000.00

25.157 25

6,800.00

0.00

6,800.00

10,000.00

000

10.000 00

5.097 00

3,000 00

8,097 00

260 25

0.00

260:

Donații și sponsorizări

37.02.01

708

30 90

37 98

708

0.00

7.08

0.00

0.00

0.00

0 00

30.90

30 90

0 00

0.00

Oi

impozit și taxa pe clădiri de ia persoane juridice

07.02 G1.O2

36,37600

-30.90

36,345.10

9,000 00

0.00

9,000 00

11,400.00

0.00

11.400.00

8.600.00

• 30 90

8.569.10

7.376 00

0 00

7.376 (

Vărsăminte din secțiunea funcționare pt finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.G2.03

-51,727.19

3,000 00

-48,727.19

-11.303.60

0.00

-11,303.60

-11,013.00

0 00

-11,013.00

-18 007.20

3,000.00

■15,007.20

-11.403 39

0 00

-11.403;

Vărsăminte din secțiunea funcționare

37.02.04

51.727.19

-3,000.00

48,727.19

11,303.60

0.00

11.303.60

11,013.00

000

11.013.00

18,007 20

•3,000.00

15 007.20

11,403.39

000

11,403.2

Președinte Leop^id Gerhard

Contrasemnează Secrenir Nistor/porin