Hotărârea nr. 303/2011

HOTĂRÂREA NR. 303 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 379/2010

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 303

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 379/2010

Consiliul Local al Municipiului Sibiu. întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul nr.51950/2011, prin care Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, propune aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 379/2010,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret.

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin.2 lit. d), alin. 6 lit. a) și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 379/2010 - GHIDUL privind regimul finanțărilor ne rambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general după cum urmează:

Art.2. lit.j al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: "contribuția beneficiarului - cheltuielile eligibile presupuse de realizarea proiectului, suportate de către solicitantul finanțării, din surse proprii și / sau atrase, în procent de minimum 20% din costul total al cheltuielilor eligibile estimate ale proiectului;”

Art.3. lit.g al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: “cofinanțarea -finanțarea nerambursabilă trebuie însoțită de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile estimate ale proiectului;”

Art.5. al H.C.L. nr. 379/2010 se completează cu două alin, noi respectiv:

alin. (5) "Primăria Municipiului Sibiu poate să stabilească o temă - umbrelă care să ofere pretext de celebrare și de inspirație.”

alin. (6) "Tema se va stabili, ca anexă la prezentul Ghid.”

Art.6. alin.(7) al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: "Solicitările de finanțare se depun până la data de 15 noiembrie, a anului anterior de desfășurare a proiectului.”

Art.10. alin.(l) lit.c al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: “selecția ofertelor culturale se va face de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale. Inițiatorii propunerilor de proiect care au cumulat un punctaj total de minim 60 de puncte vor fi invitați la un interviu pentru susținerea ideii proiectului, prezentarea eventualilor parteneri ai proiectului și modalitatea acestora de implicare în proiect precum și explicarea bugetului. Pe baza acestui interviu vor fi stabilite punctajele finale. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale va fi constituită în baza deciziei directorului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu;”

Art.l 1. alin.(7) al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: “Grila de acordare a punctajelor pentru proiectele culturale este următoarea:

Nr.

Cit.

CRITERIU

PUNCTAJ MAXIM

1.

Calitatea proiectelor

15

1.1 Originalitatea subiectului abordat și caracterul inovator al proiectului.

5

1.2 Factorul de excelență culturală (artiști, personalități, evenimente, invitați, rezultate)

10

2.

Relevanța proiectului

40

2.1 Relevanța proiectului pentru contextul cultural local al anului în care se desfășoară sau încadrarea în tema anuală și contribuția acestuia la creșterea vitalității culturale a orașului

20

2.2 Capacitatea proiectului de a acționa ca și catalizator al dezvoltării orașului, de a consolida identitatea și imaginea locului și de a exploata potențialul turistic al acestuia

20

3.

Fezabilitatea proiectului cultural

15

3.1 Experiența managerială și capacitatea de implementare

10

3.1.1 Solicitantul are suficientă experiență în managementul de proiect și capacitate de administrare a proiectului

5

3.1.2 Solicitantul are suficientă competență în domeniul căruia se adresează proiectul

5

3.2 Metodologie

5

3.2.1 Adecvarea activităților în funcție de obiective, perioada de desfășurare și anvergura proiectului

5

4.

Rezultatele, impactul și sustenabilitatea proiectului cultural propus

15

4.1 Audiența proiectului: Impactul asupra grupului / grupurilor țintă, public estimat, acoperirea în mass-media.

10

4.2 Capacitatea proiectului de a fi continuat, de a genera sustenabilitate și/sau audiență viitoare.

5

5.

Buget

15

5.1. Raportul cheltuieli estimate - rezultate așteptate este realist și în concordanță cu activitățile planificate___________________________________

5

5.2 Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare -- cost

10

PUNCTAJ TOTAL MAXIM________

100

Art,18. alin.(l) al II.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: “în vederea depunerii decontului de cheltuieli pentru proiectele culturale beneficiarul va prezenta Casei de Cultură a Municipiului Sibiu următoarele documente:

o adresă de înaintare;

o raportul de evaluare;

o factură fiscală emisă de către beneficiarul finanțării către Casa de Cultură a Municipiului Sibiu;

  • •  documente justificative ale cheltuielii: facturi fiscale, contracte, state de plată, chitanțe, O.P., etc., după caz - în copie, ștampilate și semnate cu mențiunea “conform cu originalul”;

e documente justificative ale contribuției proprii în cuantum de minim 20%, aplicată la valoarea finanțării acordate: facturi fiscale, contracte de furnizare, contracte de prestări servicii, contracte de autor, state de plată, chitanțe, O.P., etc,, după caz în copie, ștampilate și semnate cu mențiunea “conform cu originalul”;

o diagramă de cazare, dacă este cazul;

  • •  listă de participanți (Anexa nr. 7);

  • •  tabel diurnă, dacă este cazul (Anexa nr. 8).”

Art.2. Se completează H.C.L. nr. 379/2010 - GHIDUL privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general cu Anexa nr. 9 Tema, care va avea următorul conținut:

„Având în vedere că începând cu data de 14 iunie 2011, proiectul „Sibiu Baroc Updatc” (contract de finanțare nr. 1637/14.06.2011), a intrat în faza de implementare, și luând în considerare că principala recomandare a planului de marketing aferent proiectului, este crearea unei teme anuale (tema - umbrelă) care să ofere pretext de celebrare a personalității complexe a Sibiului precum și de inspirație pentru exploatarea acesteia ca resursă de promovare ca destinație turistică, propunem ca Agenda Culturală 2012 să fie construită sub o temă comună și anume "Barocul”.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context general, specificul activității:

obiectivul specific al proiectului este implementarea pe plan național a programului de promovare a principalelor produse turistice ale orașului Sibiu, sub denumirea generică „Sibiu Baroc Updatc”. Strategia dc marketing a proiectului își propune să dezvolte instrumente pentru promovarea principalelor resurse turistice, folosind agenda culturală a orașului ca avantaj competitiv.

Tema identificată, ca având cel mai puternic element inovator, cel mai puternic potențial de exploatare creativă dar în același timp profund legată de personalitatea locului, este Barocul. Ca un element adițional, pentru a veni în întâmpinarea publicului precum și pentru a da o tentă contemporană acestei direcții, formularea completă a temei este SIBIU: BAROC UPDATE. Scopul acestei teme este de a crea un portofoliul coerent dc evenimente apt să devină resursă turistică, îmbinat în mod intim și capabil să pună în valoare patrimoniul cultural și arhitectural al orașului. Operatorii culturali, prin mijloacele specifice fiecărei arii tematice căreia se adresează, vor putea să exploateze în mod creativ curentul baroc și să exploreze teme legate de acesta, inclusiv în formele sale moderne și contemporane.

Proiectul SIBIU BAROC UPDATE se încadrează în Programul Operațional Regional, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.3 nr. 516, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Ministerul Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 și Municipiul Sibiu ca și beneficiar.

Proiectul de promovare a principalelor resurse turistice SIBIU BAROC UPDATE se încadrează în direcțiile de dezvoltare propuse de „Mașter Planul pentru Domeniul 'Purismului în Județul Sibiu”, „Masterplanul pentru domeniul culturii în județul Sibiu”, „Strategia de dezvoltare a județului Sibiu pentru perioada 2010 - 2013 și direcțiile de dezvoltare ale județului pentru perioada 2014 - 2020”, „Mașter Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007 - 2026” și „Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu 2009-2015”. ”

Art 3. Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte


I.eopPld Gerhard


nează


Contrase

Secretar

Nistor iorin