Hotărârea nr. 302/2011

HOTĂRÂREA NR.302 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Construire locuinţe individuale (unifamiliale) P+1E în Sibiu, zona străzii G-ral Ioniţă Dăscălescu, fn Iniţiatori : Slimnicean Ioan şi Slimnicean Loredana Izabela Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.302 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ +RLU - Construire locuințe individuale (unifamiliale) P+1E în Sibiu, zona străzii G-ral loniță Dăscălescu, fn Inițiatori : Slimnicean loan și Slimnicean Loredana Izabela Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 25.08.2011,

Analizând Raportul nr.51439/2011, prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației PUZ +RLU - Construire locuințe individuale (unifamiliale) P+1E în Sibiu, zona străzii G-ral loniță Dăscălescu, fn, inițiatori: Slimnicean loan și Slimnicean Loredana Izabela, beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu, pe terenuri proprietate privată în suprafață de 1.14ha, conform proiect nr. 088/2010, întocmit de S.C. PRODON CONSULT S.R.L. arh. Viorcl Neamțu,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr. 165/2011 precum și HGR nr. 525/1996 privind Regulamentului General de Urbanism,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUZ +RLU - Construire locuințe individuale (unifamiliale) P+1E in Sibiu, zona străzii G-ral loniță Dăscălescu, fn, inițiatori : Slimnicean loan și Slimnicean Loredana Izabela, beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu, pe terenuri proprietate privată în suprafață de L14ha, conform proiect nr. 088/2010, întocmit de S.C. PRODON CONSULT S.R.L. - arh. Viorel Neamțu, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate. Parcela care a generat P.U.Z ul este proprietatea d-lor Slimnicean loan și Slimnicean Loredana Izabela, identificata în C.F Sibiu nr. 102011 (din conversia C.F. Nr. 56819N), CAD: 2559/2/6, Top: 5263/6. Terenul studiat (în suprafață de 1,14 ha), cuprinde proprietăți private identificate în cărțile funciare prezentate în Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se instituie în sarcina proprietarilor parcelelor obligația de a reglementa juridic până la emiterea autorizațiilor dc construire:

 • a. - suprafețele de teren proprietate privată prin care se reglementează cele două străzi propuse, identificate cu Nr. Cad 2559/2/1 - Nr. top. 5263/1 și Nr. Cad 6788/9, Nr. top. 2559/3/9, în lățime de 7,00m fiecare, cu trotuare în lățime de l,00m de ambele părți ale drumurilor. Acestea urmează a intra în Domeniul Public al Municipiului Sibiu.

 • b. - suprafețele de teren proprietate privată privind modernizarea drumului de exploatare existent (cu lățimi variabile între 4,32m 4- 5,20m) prin crearea unei străzi carosabile în lățime de 7,00m cu trotuar de l,00m, unnând a intra în Domeniul Public al Municipiului Sibiu.

Art.3 Lucrările de amenajarea și modernizarea drumurilor propuse se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora.

Art.4. Lucrările de racordare respectiv branșate la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia.

Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525 / 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism)

Art.5. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a. Regim de înălțime P-1E

 • b. POT max. = 35%

 • c. CUTmax- 1,00

 • d. înălțimea la coamă - maxim 9,80m față de cota terenului amenajat

 • e. Având în vedere faptul că, pe parcela nr. 15 a început executarea lucrărilor tară autorizație

de construire (întocmindu - se în acest sens Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 0043/12.11.2010), aceasta nu se supune reglementărilor prezentei documentații de urbanism.

Parcela inițiatorului și celelalte parcele studiate sunt libere din punct de vedere al construcțiilor.

 • f. Realizarea circulației

 • 1. Circulația majoră se realizează prin strada G-ral Nicolae loniță Dăscălescu astfel:

 • - din străzile nou create și drumul de exploatare existent (ce urmează a se moderniza) prin poduri create peste canalul existent.

 • - dela parcelele cu numerele 1,8,9 prin podestele create peste canalul existent.

 • 2. Circulația în zona studiată:

 • - crearea a 2 străzi carosabile cu trotuare (Nr. Cad 2559/2/1 - Nr. top, 5263/1 și Nr. Cad 6788/9, Nr. top. 2559/3/9) care fac legătura între strada G-ral Nicolae loniță Dăscălescu și drumul de exploatare existent ce urmează a se moderniza. Lățimea străzilor carosabile este de câte 7,00m fiecare, cu trotuare în lățime de l,00m de ambele părți ale drumurilor.

 • - modernizare drumului de exploatare existent prin crearea unei străzi carosabile în lățime de 7,00m cu trotuar dc 2,00m.

în acest sens proprietarii parcelelor vor ceda suprafețele de teren necesare creării străzilor și a modernizării drumului de exploatare existent (cu lățimi variabile între 4,32m 4- 5,20m).

Din aceste drumuri se desprind accesele la parcele astfel:

 • - 3,0()m lățime pentru autoturisme, utilajele de stingere a incendiilor și colectarea deșeurilor menajere și căi dc acces pietonalc de 2,00m lățime, la drumurile nou create și la drumul de exploatare existent ce urmează a se moderniza.

 • - câte un podest dc 5,00m lățime peste canalul existent pentru parcelele eu numerele 1,8,9, cu ieșire la strada G-ral Nicolae loniță Dăscălescu.

 • g. Regimul de aliniere:

 • -  pentru parcelele cu numerele 1,3,17, retrageri de 5,00m față de drumul dc exploatare existent ce urmează a se moderniza .

 • -  pentru parcelele cu numerele 1,3,4,5,6,7 retrageri de 3,00m față de drumul nou creat (Nr. Cad 2559/2/1 - Nr. top. 5263/1).

 • -  pentru parcelele cu numerele 9,10,11,12,13,14, 17 retrageri de 3,00m față de drumul nou creat (Nr. Cad 6788/9, Nr. top. 2559/3/9).

 • -  pentru parcelele cu numerele 1,8,9, retrageri de 3,00m față de canalul existent (strada Girai Nicolae loniță Dăscălescu).

 • h. Amplasarea pe parcele:

 • - In relație cu distanțele minime ale parcelei, construcțiile vor fi amplasate conform Codului Civil, astfel: distanța minimă admisă de l,90m între fațadele cu ferestre sau balcoane ale clădirilor și limita proprietății vecine, se pot realiza vederi piezișe pc proprietatea vecinului dacă se respectă distanța de 0,60m

amplasarea pe miezuină va fi interzisă

se admite construirea de anexe gospodărești

garajele sau parcările acoperite se vor amplasa: - adiacent locuințelor

 • - înglobate acestora

 • - independent de acestea

 • i. Asigurarea locurilor de parcare pentru cele 19 case: câte un loc de parcare suprateran.

Art.6. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate de 36 luni de la data aprobări acesteia în Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art. 7 Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu Ia data de 25.08.2011.

Președinte Leopfald Gerhard

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin