Hotărârea nr. 301/2011

HOTĂRÂREA NR.301 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă individuală P+M în Sibiu, strada Grigore Ureche, nr. 2A beneficiar : Papadopoulos Maria Aurica

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

_____ ii ■____—---—1

HOTĂRÂREA NR.301

privind aprobarea documentației de urbanism

PUI) - Construire locuință individuală P+M în Sibiu, strada Grigore Ureche, nr. 2A beneficiar: Papadopoulos Maria Aurica

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data dc 25.08.2011,

Analizând Raportul nr. 51442/20.11, prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, propune aprobarea documentației de urbanism: PUD - Construire locuință individuală P+M în Sibiu, strada Grigore Ureche, nr. 2A, beneficiar: Papadopoulos Maria Aurica, pe teren proprietate privată, identificat în C.F. Sibiu nr. 106644 (C.F. vechi: nr. 48069, CAD: 9959, Top: 4020/81/2 ) CAD: 106644 C2, Top: 4020/81/2, în suprafață de 520 mp.,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr. 165/2011,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, modificată și completată.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă RĂ Ș T E

Art.l. Se aprobă documentația PUD - Construire locuință individuală P+M în Sibiu, strada Grigore Ureche, nr. 2A, beneficiar : Papadopoulos Maria Aurica, pe terenul proprietatea privată a d-nei Papadopoulos Maria Aurica, identificat în C.F. Sibiu nr. 106644 (C.F. vechi: nr. 48069, CAD: 9959, Top: 4020/81/2 ) CAD: 106644 C2, Top: 4020/81/2, în suprafață de 520 mp, întocmit de S.C PRO&DES S.R.L-arh. Emil A.Crișan, cu respectarea condițiilor impuse în avizele dc specialitate.

Art.2. Imerările de branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia.Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/ 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art.3. Se instituie în sarcina proprietarului imobilului identificat la art.l, obligația de a reglementa juridic accesul din str. Ciprian Porumbescu la construcția nou propusă, conform declarației notariale nr.391/31 mai 2011. Nu se va emite autorizația de construire până la îndeplinirea prezentei condiții.

în vederea păstrării unei retrageri de Im, obținerea autorizației de construire va fi condiționată și de obținerea acordului notarial al vecinilor din str.D.Golescu nr.13, 15, respectiv 15 A.

Art.4. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

  • a. POT existent = 17,5 %

  • b. POT propus - 35 %

  • c. CUT existent = 0,35

  • d. CUT propus = 0,70

  • e. Regimul maxim de înălțime = P+M

  • f. Total număr de parcaje - 2 la nivelul solului, în incintă proprie.

  • g. Retrageri față de limitele proprietății:

  • -   3,00 m față de limita de proprietate stânga/dreapta/posterioară

7,50 m față de imobilul existent pe parcelă

  • h. Accese:

existent: din strada Grigore Ureche nr.2A

  • -  propus; din str. Ciprian Porumbescu nr. 17, prin intermediul servitutii de trecere (auto și pietonal)

Art.5. Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre are termen de valabilitate

4 luni de la data adoptării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte

Leopold Gerhard

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin