Hotărârea nr. 300/2011

HOTĂRÂREA NR.300 privind aprobarea modificării componenţei nominale şi Regulamentului de funcţionare ale Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism (Revocată de HCL NR. 385/2012)

.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.300

privind aprobarea modificării componenței nominale și Regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 25.08.2011, zXnalizând Raportul nr.5144/2011, al Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism -Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, prin care se propune aprobarea componenței nominale și Regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, conform anexelor nr. 1 și 2,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare, ale Legeii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată si completată și ale art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 și ale ari. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H OTĂ R ĂȘ T E

Art. 1 - Se aprobă modificarea componenței nominale și Regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 223/2009, având același obiect de reglementare.

Art. 3- Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte

Leftpold Gerhard     —-

Contrasejnnează

Secn .

Nistor flborin


ar


Componența nominală a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

’ 1.

Virgil Popa

Președinte

Primăria Municipiului Sibiu Viceprimar

2.

Ioana Urdca

Vicepreședinte

Primăria Municipiului Sibiu Arhitect Șef

3.

Astrid Cora Fodor

Membru

Primăria Municipiului Sibiu Viceprimar

4.

Dorin Nistor

Membru

Primăria Municipiului Sibiu Secretar

5.

Dana Alexandru

Lia Oproiu

Membru

Membru supleant

Primăria Municipiului Sibiu Serviciul juridic

6.

Traian Negrită loan Toda

Membru

Membru supleant

Primăria Municipiului Sibiu

Serviciul public de cadastru

7.

Lucian Dumitru Vizantie

Ilie Stoiță Claudiu

Membru

Membru supleant

Primăria Municipiului Sibiu

Serviciul public de administrarea domeniului public și privat

8.

Gheorghe Ciuclea loan Orțan

Membru

Membru supleant

Primăria Municipiului Sibiu Direcția tehnică

9.

loan Bucur

Membru

Ordinul arhitecților din România filiala Sibiu -Vâlcea

10.

Ion Ene

Membru

Ordinul arhitecților din România filiala Sibiu -Vâlcea

11.

Ligia Nistor

Membru

Ordinul arhitecților din România filiala Sibiu -Vâlcea

12.

Victor Morarii

Membru

Ordinul arhitecților din România filiala Sibiu -Vâlcea

13.

Vladimir Grigorov

Membru

Ordinul arhitecților din România filiala Sibiu -Vâlcea

14.

Ileana Albescu

Membru

Ordinul arhitecților din România filiala Sibiu -Vâlcea

15.

loan Brad

Membru

Ordinul arhitecților din România filiala Sibiu -Vâlcea

16.

Mihai Țucă

Membru

Ordinul arhitecților din România filiala Sibiu — Vâlcea

17.

Gabriel Roșea

Membru

Ordinul arhitecților din România filiala Sibiu -Vâlcea

18.

Ruxandra Hașegan

Mihaela Radu

Membru

Membru supleant

Agenția pentru protecția mediului Sibiu

19.

Nan Claudiu

Constandache Cristian

Jancu Dan

Membru

Membru supleant

Membru supleant

Inspectoratul pentru situații de urgență “Cpt.

Dumitru Croitoru” Sibiu

20.

Ing. Țiței Moanta

Membru

SC Apă-canal SA

Ing. Corina Grama

Membru supleant

21.

George Agârbiceanu Constantin Țăran

Membru

Membru supleant

Administrația națională a îmunâtățirilor funciare R.A. Sucursala teritorială Mureș - Olt mijlociu

22

Mirela Larita Vasiliu

Sorin Teofilat Muntean

Membru

Membru supleant

SC E.ON GAZ Ditribuție Sibiu

23.

Călin Trufașiu

Ștefania Romașcan

Membru

Membru supleant

Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național

24

Nicolae Muntenaș Dorel Fălămaș

Membru

Membru supleant

SC Electrica SA

25.

Oargă Vasile Nicolae Câmpean

Membru

Membru supleant

O.C.P.I. Sibiu

Cristina Kirr

Sorina Părău

Secretar

Locțiitor secretar

Primăria Municipiului Sibiu

Serv. Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Președinte Le^pold Gerhard /

nează


Contras,

Sec^tar Nistor/porin


-

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE

AL COMISIEI TEHNICE DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Art. 1. Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competențelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia tehnică de urbanism amenajare a teritoriului.

Art. 2. Comisia sc compune din 25 dc membri. Lucrările comisiei sunt conduse de președintele acesteia sau, în absența acestuia, de către vicepreședintele comisiei. Secretariatul comisiei este asigurat de Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. Secretarul comisiei este d-na Cristina Kirr, iar locțiitorul este d-na Sorina Părău.

Art. 3. Comisia este legal constituită, dacă participă cel puțin majoritatea membrilor (cel puțin 13 membrii prezenți) înscriși în Anexa 1. în cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va organiza la o dată ulterioară, la convocarea președintelui Comisiei.

Art. 4. Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism analizează documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism privind zonele studiate din intravilanul municipiului Sibiu și din teritoriul administrativ al acestuia.

Art. 5. Conform Legea 350/ 2011 privind amenajarea teritoriului și urbanismul actualizată în baza recomandărilor, Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului, stabilește condițiile de reglementare urbanistică pentru fundamentarea avizului de oportunitate conf. art 32, pct. (4) în vederea întocmirii documentațiilor PUZ;

Art. 6. Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism emite avizul tehnic pentru documentațiile de urbanism analizate de tip PUD sau PUZ, cu votul majorității membrilor.

Avizul tehnic consultativ este prezentat împreună cu documentația de urbanism în comisia de urbanism a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art. 7. Ședința comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism are loc o dată pe lună, în prima zi de joi din fiecare lună calendaristică, iar în cazul în care sunt mai mult de 10 documentații, pentru restul sc va organiza o ședință suplimentară în ziua de joi din a treia săptămână a lunii. Ordine documentațiilor va fi în funcție de data înregistrării.

  • a.  Pentru a putea fi analizate în ședință, documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism vor fi înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu cu 10 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

  • b.  înainte cu 3 zile față de data stabilită pentru ședință, se va comunica ordinea de zi tuturor membrilor delegați.

  • c.  Membrii comisiei care sunt reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din România Filiala Sibiu— Vâlcea, au obligația de a studia documentațiile de urbanism cu o zi înainte de prezentarea acestora în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (în ziua de miercuri).

Documentațiile de urbanism vor fi prezentate și susținute în comisie de arhitecții cu drept de semnătură și ștampilă RTJR care au întocmit documentațiile de tip PUZ și PUD, iar în cazul propunerilor de intervenție urbanistică pentru obținerea avizului de oportunitate, vor fi prezentate de către arhitectul șef al Primăriei municipiului Sibiu.

Președinte

Leopold Gerhard


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin