Hotărârea nr. 30/2011

HOTĂRÂREA NR.30 privind aprobarea statului de funcţii la Cantina Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.30

privind aprobarea statului de funcții la Cantina Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3822/2011, prin care Cantina Municipiului Sibiu propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.01.2011, se aprobă statul de funcții la Cantina Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Cantinei Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein

//^Uzl 4/ZtUi


Contrasemnează Secretar

Dorin Nastor

4

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. _la HCL nr. 5^_/2<)ll


STAT DE FUNCȚII

al Cantinei municipiului Sibiu valabil la data de 01.01.2011

Nr.

Funcția

Nivel

Număr

crt.

studii

posturi

1.

Director, gradul II

M

1

2.

Director adjunct, gradul II

S

1

Compartiment buget, contabilitate

3.

Inspector de specialitate gr.II

S

1

4.

Casier

M

1

Conupartiment juridic, resurse umane

5.

Consilier juridic gr.II

. s

Serviciu administrare, deservire

/■

0.

Sef serviciu , gradul II

s

1

Șofer tr.I

Ci

]

8.

Muncitor calificat tr. I (lucrător comercial)

G

1

9.

Muncitor calificat tr. 1 (muncitor întreținere)

G

4

10.

Muncitor calificat tr. 1 (bucătar)

G

9

11.

Muncitor calificat tr. II (bucătar)

G

1

12.

Muncitor necalificat tr.I (muncitor deservire)

G

8

TOTAL:                        ___________ 23

Președinte

Klein Haas

Contrasemnează


NistonYDorin