Hotărârea nr. 3/2011

HOTĂRÂREA NR. 3 pentru modificarea Regulamentului privind Metodologia de refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu ( HCL 174/2009 )

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 3

pentru modificarea Regulamentului privind Metodologia de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Sibiu ( HCL 174/2009 )

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 2152/2011 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea modificării Regulamentului privind Metodologia de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare dc utilități publice, modificată și completată de O.U.G. nr. 13/2008, ale Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, ale O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 82/1998 și ale O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modificarea Regulamentului privind Metodologia de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Sibiu și modificarea modelului notificării privind intervenția dc urgență pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu, prevăzut în Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 174/2009, plata efcctuându-se în contul: RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la Trezoreria Sibiu, beneficiar Municipiul Sibiu.

Art.2. Se revocă H.C.L. nr. 295/2010 pentru aprobarea modificării Regulamentului privind Metodologia de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Sibiu.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu Ia data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein

Contrasemnează

Secretar

Dorin Ni4tor


(tLUii