Hotărârea nr. 299/2011

HOTĂRÂREA NR.299 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire casă P+E, anexe şi acces, în Sibiu, str. Mr. Niţă Octavian nr. 18A beneficiar Kielhorn Jens şi Kielhorn Liana Claudia

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.299

privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire casă P+E, anexe și acces, în Sibiu, str. Mr. Niță Octavian nr. 18A beneficiar Kielhorn Jens și Kielhorn Liana Claudia

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 25.08.2011,

Analizând Raportul nr.51425/2011 prin care Direcția Amenajarea teritoriului și urbanism, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului propune aprobarea documentației PUD - Construire casă Pi E, anexe și acces, în Sibiu, str. Mr. Niță Octavian nr. 18A, pe un teren proprietate privată a investitorilor în suprafață de 1964 mp, identificat în CF Sibiu, nr. 103362, nr. Top. 490/2, 491/2 (nr. cad : 7557), CF Sibiu nr. 103359, nr. Top. 490/3, 491/3 (nr. cad : 7558), CF Sibiu nr. 103354, nr. top. 490/4, 491/4 (nr cad : 7559), CF Sibiu nr. 103353, nr. top. 490/5, 491/5 (nr. cad : 7560), conform proiect nr. 23/201 1, întocmit de arh. loan Brad,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu IICL 165/2011 și HGR 525/1996-Regulamcntul Genera de Urbanism,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, art. 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD - Construire casă P+E, anexe și acces, în Sibiu, str. Mr. Niță Octavian nr. 18A, beneficiar Kielhorn Jens și Kielhorn Liana Claudia, conform pr. Nr. 23/2011, întocmit de arh. loan Brad, pe un teren proprietate privată a investitorilor în suprafață de 1964 mp, identificat în CF Sibiu, nr. 103362, nr. Top. 490/2, 491/2 (nr. cad : 7557), CF Sibiu nr. 103359, nr. Top. 490/3, 491/3 (nr. cad : 7558), CF Sibiu nr. 103354, nr. top. 490/4, 491/4 (nr. cad : 7559), CF Sibiu nr. 103353, nr. top. 490/5, 491/5 (nr. cad : 7560), conform proiect nr. 23/2011, întocmit de arh. loan Brad, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2- I aiurările de racordare, respectiv branșare la rețelele de utilitate publică, se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia, odată cu eliberarea Autorizația de Construire. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietate publică, conf. art. 29 din HGR 525/1996. (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism)

Art. 3- Documentația se aprobă cu principalii indici urbanistici:

 • a. - Procentul de ocupare maxim pe parcelă POT = 25%

 • b. - Coeficientul de utilizare maxim al parcelei CUT = 0,4

 • c. Regimul de înălțime a celor 3 corpuri de clădire :

 • - H max la cornișă pentru corpul de clădire P+E = 6,50 m

 • - H max la coamă pentru corpul de clădire P+E = 10,50 m

 • - H max la cornișă pentru corpurile de clădire P = 5,00 m

 • d. . Accese auto și pictonale, parcaje :

 • - din strada Mr. Niță Octavian, prin intermediul unei căi proprii de acces, cu lățime variabilă între 5,37 m și 4,18 m, conform plan vizat OCPI.

 • - locurile de parcare se vor asigura în incinta proprie.

 • e. Retrageri ale edificabilului față de limitele de proprietate:

 • - 4,50 m față de limita sud-estică a terenului

 • - 30,00 m față de limita sud-vestică

 • - 0,00 m față de limita nord-estică și nord vestică

Art. 4- Până la emiterea Autorizației de construire, se va realiza comasarea celor 4 parcele de teren.

Art. 5- Prezenta documentație de urbanism, are valabilitatea de 24 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

Art. 6- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte Lcopbld Gcrhard


Contrasei

Secii

Nistor 1


inează

tar

i

|orin