Hotărârea nr. 298/2011

HOTĂRÂREA NR.298 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.298 privind aprobarea asocierii în participatiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activității de publicitate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul nr. 51399/2011 al Serviciului Patrimoniu , privind aprobarea asocierii în participatiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. MAX MEDIA S.R.L.,în vederea exploatării activității de publicitate,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 251 -256 Cod Comercial și H.C.L. nr. 138/2000 modificată prin H.C.L. nr.25/2001,H.C.L. nr.363/2003 și H.C.L. nr.l05/2011,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (7), lit. “a” și ale art. 45 alin (1) și alin (2) lit.’f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Se aprobă asocierea în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. MAX MEDIA S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Lungă nr. 18, în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamentele cuprinse în Anexa nr.l-lista amplasamentelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. (1) Se aprobă încheierea Contractului de asociere în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. MAX MEDIA S.R.L, pe o perioadă de 6 luni, conform Anexei nr.2-Contractul de Asociere cu Anexa nr. 1-PV de predare primire a amplasamentelor pentru panouri amplasate la sol și Anexa nr.2- prețuri minimale, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul cu cele 2 anexe va intra în vigoare începând cu data de 22.09.2011.

Art. 3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte Lepțjold Gerhard '>1 **»

Contrasemnează Secretar Nistor

rin


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                   Anexa nr.__la HCL nr. /2011

LISTA AMPLASAMENTE MAX MEDIA 2011-ANEXA NR.l

Nr.crt.

Tip Panou

Amplasament

Dimensiuni/nr.panouri

1

Stație bus

B-dul Victoriei

2P/1,10X1,60/4 FEȚE

2

Stație bus

C.Dumbrăvii/fmanțe

2P/1,10X1,60/4 FEȚE

3

Stație bus

B-dul Milea/Carpatica

2P/1,10X1,60/4 FEȚE

4

Stație bus

B-dul Coposu vis a vis Spital vechi

4P/1,10X1,60/8 FEȚE

5

BKL

V.Milea-Omniasig

4x3/2 fețe

6

BBS

Alba lulia vis a vis panificație

6x3/2 fete >

7

BBS

Alba lulia /panificație

6x3/2 fețe

8

BBS

Lungă/Gladiolelor

6x3/1 față

9

BBS

Alba lulia/vamă

4x3/2fețe

10

mobil

Alba lulia/Morilor

6x3/1 față

11

mobil

Bâlea/mag.Nina

6x3/2fețe

12

mobil

Argeșului

6x3/2fețe

13

mobil

M.Viteazu/C.Cisnădiei

6x3/2 fețe

14

mobil

M.Vjteazu/dreapta spre lorga

6x3/2fețe

15

Panou sol

Coposu/stație bus

4x3/2fețe

16

Panou sol

Coposu/parc

4x3/2fețe

17

Panou sol

Bâlea în fața mag.Nina

4x3/2fețe

18

Panou sol

C.Dumbrăvii cadastru

4x3/2 fețe

19

Panou sol

C.Dumbrăvii Roger

4x3/2 fețe

20

Panou sol

C.Dumbravii/Oituz

4x3/2fețc

21

Panou sol

C.Dumbrăvii mag Roger

4x3/2 fețe

22

Panou sol

C.Dumbrăvii/V.Milea

4x3/1 față

23

Panou sol

Constituției/parc Tin.

4x3/2 fețe

24

Panou sol

P-ta Unirii Hotel Cont.

4x3/2fețe

25

Panou sol

P-ța Unirii Coposu

4x3/2fețe

26

Panou sol

M.Viteazu/Rahova

4x3/2fețe

27

Panou sol

Milea vis a vis Petrom

4x3/2 fețe

28

Panou sol

Alba lulia mag.Bosch

4x3/2fete

29

Panou sol

Transilvaniei/Moldovei

4x3/2fețe

30

Panou sol

lorga/M.Viteazu

4x3/2fețe

31

Panou sol

Argeșului/scoala 16

4x3/2fețe

32

Panou sol

M.Viteazu Banca Carp.

4x3/2fețe

33

Panou sol

Octavian

G/Transilvania

4x3/2fețe

34

Panou sol

Rahova/Oștirii

4x3/2 fețe

35

Panou sol

C.Dumbrăvii/Olahus

4x3/2 fețe

36

Panou sol

Semaforului 28

4x3/2 fețe

37

Panou sol

Oberth/parc

4x3/2fețe

38

Panou sol

Oberth/policlinică

4x3/2fețe

39

Panou sol-

C.Dumbravii/Oituz

4x3/3 fețe

prisma

40

Panou sol-pristnă

M.Viteazu dreapta

4x3/3 fete »

41

Panou sol-prismă

Lungă/Țiglari

4x3/3 fețe

42

Panou sol

M.Viteazu/Iorga

4x3/2fețe

43

Panou soi

Milea/Luptei

4x3/2fețe

44

Panou sol

Lungă/Reconstruc.

4x3/2fețe

45

Panou sol

lorga-far.San Marco

4x3/2fețe

46

Panou sol

lorga/Gorăslau

4x3/2fețe

47

Panou sol

Râului /Glad

4x3/2 fețe

48

Panou sol

M.Viteazu scuar CEC

4X3/2fețe

49

Panou sol

Alba lulia/Europa Unită

4x3/2 fețe

Președinte

 • I.epțjold Gerhard

~ ~

Contrase nnează Secnctar Nistor jt)orin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                   Anexa nr___la HCL nr./2011

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN

PARTICIPAȚIUNE

NR................/........................2011

CAP. î. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. MUNICIPIUL SIBIU reprezentat prin primarul Klaus W. lohannis cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr. 2, cod fiscal 4270740 cont RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar,

Și

 • 2. S.C. MAX MEDIA S.R.L. reprezentată prin dl. Marcu loan. în calitate de Director general, cu sediul în Sibiu,, str. Lungă nrl8, tel. 0269/213037, având cod unic de înregistrare R-13700219, înregistrată la Reg.Comerțului J 32/74/2001, cont nr. RO43BUCU698077502511R001 deschis la banca ALPHA BANK, în calitate de asociat,

Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în participațiune în conformitate cu prevederile art. 251-256 Cod Comercial, Cod Civil, art. 36 alin. (7) lit. “ a “ din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată,H.C.L.nr. 105/2011, H.C.L. nr......./2011

în cadrul asocierii în participațiune părțile își vor desfășura activitatea în condiții de independență comercială și juridică specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul asocierii în participațiune îl constituie exploatarea în comun a mijloacelor de publicitate și reclamă ce sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu și construirea și amplasarea de noi panouri pe amplasamente puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Sibiu cu respectarea H.C.L.nr, 105/2011, H.C.L. nr....../2011

Art. 2. Mijloacele de publicitate se vor realiza sub forma de:

f:\worddoc\bobocl\ct max 201 l.doc

- prisme publicitare

Art.3. Amplasamentele puse Ia dispoziție de Primăria Mun.Sibiu

și care fac obiectul prezentului contract pot fi utilizate de asociat numai în scopul desfășurării activității de reclamă-publicitate.

Art.4. Predarea-primirea amplasamentelor se face pe bază de proces-verbal care constituie anexa nr. 1 Ia prezentul contract.

Art.5. Obiectul contractului de asociere se realizează conform H.C.L.nr. 105/201l.H.C.L. nr .90/2011

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioadă de 6 luni începând cu 22.09.2011.

Art.7, S.C MAX MEDIA este obligată ca în termen de 15 zile de la data expirării termenului contractului de asociere să elibereze amplasamentele și să le predea în starea inițială, considerându-se că au fost în stare bună.

CAP.IV. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR

Art.8. Primăria Municipiului Sibiu, pune la dispoziție terenul necesar care va fi utilizat în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.9. Societatea Comercială pune la dispoziție :

 • * servicii de publicitate și reclamă efectuate prin orice modalitate de informare și în orice mediu de comunicații, pentru beneficiarii români și/sau străini.

 • * activități de producție pentru orice modalitate de publicitate și reclamă

și realizarea din producția proprie de: imprimate, tipărituri, suportul audio, video, foto și de orice altă natură, destinate a face publicitate și reclamă pentru bunuri și servicii aparținând beneficiarilor interni și/sau externi.

 • * întreaga sa experiență în domeniul publicității

 • * întreaga sa clientelă internă și externă constituită sau în curs de constituire și totodată interesată să facă reclamă pe spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu.

 • * personalul și echipamentele necesare desfășurării activității de reclamă publicitate.

CAP.V. - OBLIGAȚIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE

Art.10. Primăria Municipiului Sibiu acordă S.C MAX MEDIA un drept de exploatare a amplasamentului ce face obiectul contractului de asociere pe întreaga durată a asocierii.

Art.ll a) Asociatul se obligă să desfășoare activitățile de sondare a pieței interne și externe pentru căutare de clienți. Coordonarea propriu-zisă a operațiunilor de reclamă, negocierea și încheierea contractelor de publicitate revin partenerului specializat adică S.C. MAX MEDIA

 • b) închirierea amplasamentului sau cesiunea contractului de asociere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă.

 • c) As ociatul se obligă să confecționeze, întrețină , să repare și să modernizeze mijloacele de publicitate așa cum sunt prevăzute în art. 2.

 • d) Asociatul întocmește și prezintă Primăriei Municipiului Sibiu pentru aprobare un catalog cu propuneri de amplasare a panourilor publicitare, bornelor de afișaj, benere,etc.

Publicitatea și/sau reclama prin bannere este permisă numai pe baze, unei aprobări speciale și exclusiv pentru perioada desfășurării evenimentului respectiv.

 • e) Racordarea la rețeaua de iluminat public pentru panourile montate cade în sarcina Asociatului . Racordarea se va efectua cu avizul SC. ELECTRICA SA. Asociatul are obligația de a încheia un protocol cu Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, pentru panourile luminoase în vederea stabilirii obligațiilor de plată pentru consumul de curent.

 • f) Asociatul are obligația de a prezenta lunar situația noilor amplasamente pentru care s-au obținut aprobările legale și acordul scris al Primăriei Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

 • g) Asociatul are obligația să aducă la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu situația tuturor contractelor de publicitate încheiate cu partenerii de afaceri.

 • h) Asociatul are obligația să-și desfășoare activitatea prin filială/sucursală în Municipiul Sibiu.

 • i) Asociatul are obligația de a -și inscripționa mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului de asociere în participațiunc cu denumirea societății.

 • j) Asociatul are obligația să solicite Primăriei Municipiului Sibiu eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construcție pentru fiecare nou amplasament, în baza unei documentații întocmite de asociat, și să prezinte în scris Serviciului Patrimoniu situația noilor amplasamente pe care se vor realiza mijloacele de publicitate, în caz contrar Municipiul Sibiu are dreptul de reziliere unilaterală a contractului de asociere în participațiunc.

 • k) Asociatul are obligația de a aduce la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu data montării fiecărui nou mijloc de publicitate, dată la care se va încheia și un proces verbal de recepție între cele două părți contractante. Pentru realizarea acestui deziderat se va înștiința, în prealabil, Primăria Municipiului Sibiu cu minim 2 (două) zile înainte cu privire la data, locul și ora întâlnirii. De la data întocmirii procesului verbal de recepție se va percepe obligația financiară conform contractului de asociere în participațiune.

Dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației,conform prevederilor art. 7 alin.(8) din Legea nr.50 din 1991, cu modificările și completările ulterioare, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei dc emitere a autorizației.

 • 1) Asociatul S.C. MAX MEDIA arc obligația de a ține evidența contabilă conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art.12. a. în cazul existenței unei singure solicitări de autorizație de construire pentru un amplasament, Primăria Municipiului Sibiu, îi va elibera acestuia autorizația de construire după expirarea unui interval de 10 zile.

 • b. în condițiile în care în intervalul de maxim 10 zile de la solicitarea unei autorizații de construire se solicită autorizația de construire pentru același amplasament, se organizează licitație, urmând ca autorizația de construire să se elibereze câștigătorului licitației.

 • c. Cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism nu ține loc de solicitare dc amplasament în sensul art. 12 paragaraf a.

CAP. VI DISPOZIȚII FINANCIARE

Art. 13. Părțile convin ca pe durata asocierii S.C. MAX MEDIA să achite lunar un procent de 37,5 % din valoarea veniturilor obținute din activitatea de reclamă-publicitate a S.C. MAX MEDIA, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a monedei euro calculați conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract, la cursul oficial a B.N.R. la data efectuării plății.

Asociatul are obligația să încheie contracte cu beneficiarii serviciului de reclamă, publicitate și să plătească la bugetul local taxa de reclamă publicitate conf. Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârilor Consiliului Local.

Art. 14. Plata sumei prevăzute în art. anterior se va face lunar cel târziu până la data de 25 ale lunii pentru luna precedentă.

Odată cu plata S.C. MAX MEDIA va prezenta Primăriei Municipiului Sibiu situația completă a contractelor încheiate.

Arț. 15. Regularizarea sumelor datorate conform art. 13. va avea Ioc în luna februarie a anului următor ( după încheierea anului financiar) până la data de 01 martie.

Art. 16. Pentru întârzierea plății S.C. MAX MEDIA va plăti majorări de întârziere 0,1 %lei/zi, iar dacă întârzierea este mai mare de 45 zile, contractul de asociere se consideră reziliat de drept pe baza unei notificări comunicată de Primăria Municipiului Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 17. în cazul în care nu se încheie contract de publicitate pe anumite panouri acestea nu vor fi lăsate fără postere pc o perioadă mai mare de 7 zile. Până la apariția altor reclame firma de publicitate va expune posterele firmei sale sau ale Primăriei Municipiului Sibiu.

Art. 18. Taxa de reclamă și publicitate rezultată din valoarea fiecărui contract încheiat de S.C. MAX MEDIA cu clienții, care are o durată mai mare de un an, se va achita conform legislației în vigoare și Hotărârii Consiliului Local privind impozitele și taxele locale aprobată pentru anul în curs.

CAP. VII - COORDONAREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. î 9. (1) Coordonarea activității asociației se va face în comun de către un comitet de direcție format în părți egale de către 2 membri ai asociației de către fiecare parte.

 • a) Din partea Primăriei Municipiului Sibiu

 • - Reprezentant al Direcției Economice

 • - Reprezentant al Serviciului Patrimoniu

 • b) Din partea S.C. MAX MEDIA

 • - Director general

 • - Director economic

 • (2) Numirea în calitate de membru al comitetului de direcție al asociației se face de către primar pentru Municipiul Sibiu ca proprietar și de către acționarul majoritar- administrator- pentru S.C MAX MEDIA.

Condițiile de revocare a membrilor comitetului de direcție:

 • a) - pierderea calității de asociat

 • b) - neloialitatea față de interesele asociației

 • (3) Controlul asupra respectării condițiilor asocierii se face săptămânal.

Hotărârile, concluziile și deciziile ce se impun în urma controlului vor fi menționate în registrul unic de control al asociației.

Deciziile comitetului de direcției sunt obligatorii pentru asociați.

 • (4) Municipiul Sibiu, prin aparatul de specialitate al Primarului are dreptul de a verifica pe tot parcursul derulării contractului de asociere toate documentele operative și contabile în baza cărora se stabilește /calculează suma ce se cuvine conform clauzelor contractuale.

CAP.VIII. REGIMUL BUNURILOR

Art. 20. Bunurile aduse de asociați ca aport la constituirea asociației rămân în proprietatea exclusivă a acestora.

Art.21. în situația în care S.C. MAX MEDIA intenționează vânzarea aportului, Primăria Municipiului Sibiu, are drept de preemțiune la cumpărare, drept care și-l poate exercita cu maxim 60 de zile înainte de data expirării contractului ori a notificării intenției de vânzare.

Art22. Prețul de vânzare va fi stabilit la valoarea contabilă rămasă iar preluarea se va face prin contract de vânzare-cumpărare.

CAP. IX. FORȚA MAJORĂ

Art.23. în caz dc forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, determinată de acest eveniment.

Art. 24. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

Art. 25. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a contractului care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate parțial sau total.

CAP, X.ÎNCETAREA ȘI REVOCAREA ASOCIERII

Art. 26. Revocarea contractului de asociere va avea loc în următoarele situații:

- pierderea calității de asociat

-neloialitatea față de interesele asociației

Art. 27. Asocierea încetează dc drept:

-a) - la expirarea contractului.

-b) -prin acordul ambelor părți.

-c) -în cazul neîndeplinirii sau executării defectuoase a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art.28. în cazul lichidării ( faliment, divizare, fuziune) S.C. MAX MEDIA, notificată obligatoriu în scris Primăriei Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile dc la data apariției cauzei, contractul de asociere încetează.

CAP. XI. - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 29. Eventualele litigii care pot apare între părți în derularea asocierii se vor soluționa pe cale amiabilă în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAP. XII. - DISPOZIȚII FINALE

Art.30, în relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale cu aceștia revine părții care s-a obligat.

Art.31 Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate prin acte adiționale.

Art.32. Pentru panourile montate pe stâlpi și panouri special amenajate altele decât cele montate pe stâlpi, asociatul va prezenta în termen de o lună de la data încheierii contractului o situație centralizată pe întreg municipiul Sibiu, cu descrierea locului unde va fi amplasat suportul de afișaj și suprafața utilă a fiecăruia în vederea autorizării conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare, republicată.

Art.33. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți, face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 34 Anexa 2 - clauze financiare pe tipuri de mijloace de publicitate face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 35. Contractul de asociere în participațiune va putea fi modificat (adaptat) în conformitate cu legislația în vigoare.

încheiat la Sibiu, astăzi......................., în 3 (trei) exemplare toate cu valoare de

original.

Președinte


Leopbld Gerhard


Contrasemnează Secretar

Nistor Dorin

PROCES VERBAL DE PREDARE/PRIMIRE-ANEXA NR.l LA CT...

Mun.Sibiu,cu sediul în Sibiu,str.S.Brukenthal nr.2 reprezentată prin Primar Klaus W.Iohannis.în calitate de predător și

SC Max Media,cu sediul în Sibiu,str.Lungă nr. 18,reprezentată prin dl.Marcu loan în calitate de primitor.

Am procedat la predarea/primirea amplasamentelor:

Nr.crt.

Tip Panou

Amplasament

Dimensiuni/nr.panouri

1

Stație bus

B-dul Victoriei

2P/1,10X1,60/4 FEȚE

2

Stație bus

C.Dumbrăvii/finanțe

2P/1,10X1,60/4 FEȚE

3

Stație bus

B-dul Milea/Carpatica

2P/1,10X1,60/4 FEȚE

4

Stație bus

B-dul Coposu vis a vis Spital vechi

4P/1,10X1,60/8 FEȚE

5

BKL

V.Milea-Omniasig

4x3/2 fețe

6

BBS

Alba lulia vis a vis panificație

6x3/2 fețe

7

BBS

Alba lulia /panificație

6x3/2 fețe

8

BBS

Lungă/Gladiolelor

6x3/1 față

9

BBS

Alba lulia/vamă

4x3/2fețe

10

mobil

Alba lulia/Morilor

6x3/1 față

11

mobil

Bâlea/mag.Nina

6x3/2fețe

12

mobil

Argeșului

6x3/2fețe

13

mobil

M.Viteazu/C.Cisnădiei

6x3/2fețe

14

mobil

M.Viteazu/dreapta spre lorga

6x3/2fețe

15

Panou sol

Coposu/stație bus

4x3/2fețe

16

Panou sol

Coposu/parc

4x3/2fețe

17

Panou sol

Bâlca în fața mag.Nina

4x3/2fețe

18

Panou sol

C.Dumbravii cadastru

4x3/2fețe

19

Panou sol

C.Dumbrăvii Roger

4x3/2fețe

20

Panou sol

C.Dumbrăvii/Oituz

4x3/2 fețe

21

Panou sol

C.Dumbrăvii mag Roger

4x3/2fcțe

22

Panou sol

C.Dumbrăvii/V.Milea

4x3/1 față

23

Panou sol

Constituției/parc Tin.

4x3/2fețe

24

Panou sol

P-ța Unirii Hotel Cont.

4x3/2fețe

25

Panou sol

P-ța Unirii Coposu

4x3/2fețe

26

Panou sol

M.Viteazu/Rahova

4x3/2fețe

27

Panou sol

Milea vis a vis Petrom

4x3/2fețe

28

Panou sol

Alba lulia mag.Bosch

4x3/2fețe

29

Panou sol

Transilvaniei/Moldovei

4x3/2fețe

30

Panou sol

lorga/M.Viteazu

4x3/2fețe

31

Panou sol

Argeșului/scoala 16

4x3/2fețe

32

Panou sol

M.Viteazu Banca Carp.

4x3/2 fețe

33

Panou sol

Octavian

G/Transilvania

4x3/2 fețe

34

Panou sol

Rahova/Oștirii

4x3/2 fețe

35

Panou sol

C.Dumbrăvii/Olahus

4x3/2fețe

36

Panou sol

Semaforului 28

4x3/2fețe

37

Panou sol

Oberth/parc

4x3/2fețe

38

Panou sol

Oberth/policlinică

4x3/2 fețe

39

Panou sol-prisma

C.Dumbravii/Oituz

4x3/3 fețe

40

Panou sol-prismă

M.Viteazu dreapta

4x3/3 fețe

41

Panou sol-prismă

Lungă/Țiglari

4x3/3 fețe

42

Panou sol

M.Viteazu/Iorga

4x3/2fete

43

Panou sol

Milea/Luptei

4x3/2fețe

44

Panou sol

Lungă/Reconstruc.

4x3/2 fețe

45

Panou sol

lorga-far.San Marco

4x3/2fețe

46

Panou sol

lorga/Gorăslau

4x3/2fețe

47

Panou sol

Râului /Glad

4x3/2fețe

48

Panou sol

M.Viteazu scuar CEC

4X3/2fețe

49

Panou sol

Alba lulia/Europa Unită

4x3/2 fete >

Amplasamentele se predau libere de sarcini și în stare de a fi folosite conform contractului.

Președinte


Lec^pold Gerhard


Contrase

Secr

Nistor


rnnează ilar (Dorin


./2011


PRETURI MINIME-Actuale

Pe tipuri de mijloace de publicitate

Președinte Leopold Gerhard


Nr.crt.

Tip panou

Euro/panou/lună

(mp)

1 față

2 fețe

3 fețe

1

1,20 x 1,80

6,6 (casetă)

-

2

3x2

13,2

19,8

3

4x2

22

33

4

4x3

25,3

35,2

5

6x3

38,5

49,5

6

8x3

46,2

60,5

7

5,04x2,38

25,3

35,2

8

12 x3

71,5

93,5

9.

4X3

25,3

35,2   __

r50

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin