Hotărârea nr. 297/2011

HOTĂRÂREA NR.297 privind schimbarea destinaţiei spaţiului , proprietatea municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str.A.Şaguna nr.21, din unitate de învăţământ preuniversitar în spaţiu cu altă destinaţie conform avizului emis de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.297

privind schimbarea destinației spațiului, proprietatea municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str.A.Șaguna nr.21, din unitate de învățământ preuniversitar în spațiu cu altă destinație conform avizului emis de Ministerul Educației Cercetării Tineretului și

Sportului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 51405/2011 , prin care se propune schimbarea destinației imobilului, proprietatea municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.A.Șaguna nr.21, din unitate de învățământ preuniversitar în spațiu cu altă destinație,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în temeiul art.36 alin.( 2) lit.c, ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă schimbarea destinației spațiului proprietatea Municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu str.A.Șaguna nr.21, înscris în CF 3211 Sibiu, nr.top 1557/2, 1558, în care a funcționat Grădinița de copii nr.28, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație, în vederea utilizării acestuia pentru desfășurarea unor activități, sociale, recreative, culturale, sportive și informative pentru pensionari și familiile acestora, conform avizului emis de Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului în data de 29.07.2011.

Art.2. Primarul Municipiului va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte Lepjîold Gerhard j/Ci'


Contrași

Sec;

Nistor


nnează tar orin