Hotărârea nr. 295/2011

HOTĂRÂREA NR.295 privind dezmembrarea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Hipodrom, zona str. Nicolae Iorga , identificat în C.F 109228 Sibiu, nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1, nr cad 8182, în două loturi distincte, în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 3 mp.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.295

privind dezmembrarea imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Hipodrom, zona str. Nicolae lorga , identificat în C.F 109228 Sibiu, nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1, nr cad 8182, în două loturi distincte, în vederea concesionării fără licitație publică a unui lot de 3 mp.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 51397/2011, privind dezmembrarea imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Hipodrom, zona str. Nicolae lorga , identificat în C.F 109228 Sibiu, nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1, nr cad 8182, în două loturi distincte, în vederea concesionării fără licitație publică a unui lot de 3 mp.,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art.5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art.15 lit.”e” din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, republicată.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit “c“, alin.(5) lit. “b”, art. 121 alin.(l) și alin. (2), art. 123 alin.(l) și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr. 109228 Sibiu, nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1, nr cad 8182 - teren de construcții - în două corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridice înregistrată și recepționată cu nr. 38242/2011 de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu , astfel:

  • - nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1— teren de construcții - în suprafață de 16120 mp;

  • - nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1/2-teren de construcții - în suprafață de 3 mp.

Art.2. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții identificat cu nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1 în suprafață de 16120 mp.

Art.3. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții - identificat cu nr. top nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 3 mp.

Art.4. - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a imobilului- teren pentru construcții

  • - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Nicolae lorga nr. 54, bl. 8, fața ap. 43/44, identificat cu nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1/2— teren de construcții - în suprafață de 3 mp, în baza art. 15 lit “e“ din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare republicată, în favoarea SC Limar Impex SRL Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. N. lorga nr. 54, ap. 43/44, reprezentată prin d-nul Cuibuș Marius, domiciliat în Sibiu, str. Ș.O. losif nr.

pentru realizarea obiectivului: scări și rampă de acces aferente apartamentului nr.43/44, proprietate privată situat în Sibiu, str. N. lorga nr. 54, bl. 8.

Art.5. - Prețul concesiunii este de 503,3 euro/mp, stabilit conform raportului de evaluare întocmit în baza criteriilor stabilite de către Corpul Experților Tehnici din România, echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data încheierii contractului de concesiune.

Art.6.~ Durata concesiunii este de 49 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.7. - Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.8. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte


LeopOld Gerhard


Contrasem nează

Secre'țar

Nistor Dorin