Hotărârea nr. 294/2011

HOTĂRÂREA NR.294 privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului - teren păşune, aparţinând domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu , zona Guşteriţa, identificat în CF 111769, nr top vechi 2081/1/2, nr cad 111769 în suprafaţă de 493 mp, în vederea amplasării unei staţii fixe emisie – recepţie

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.294

privind concesionarea prin licitație publică a imobilului - teren pășune, aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu , zona Gușterița, identificat în CF 111769, nr top vechi 2081/1/2, nr cad 111769 în suprafață de 493 mp, în vederea amplasării unei stații fixe emisie - recepție

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 51407/2011, privind concesionarea prin licitație publică a imobilului - teren pășune, aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu , zona Gușterița, identificat în CF 111769, nr top vechi 2081/1/2, nr cad 111769 în suprafață dc 493 mp,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 13 și art. 14 din OUG nr. 54/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, dispozițiile art. 11 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit “c“, alin.5 lit. “b”, art. 123 alin. (1) și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă concesionarea prin licitație publică a imobilului - teren pășune, aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu , zona Gușterița, identificat în CF 111769, nr top vechi 2081/1/2, nr cad 111769 în suprafață de 493 mp, în vederea amplasării unei stații fixe emisie - recepție.

Art.2. - Prețul dc pornire la licitație este de 51 euro/mp, stabilit conform raportului de evaluare , echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data desfășurării licitației.

Art.3. - Plata concesiunii se va face anual în termen de 10 ani.

Art.4. - Durata concesiunii va fi de 49 ani și se va putea prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.5. - Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice deschise și instrucțiunile pentru ofertanți, anexate, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Se aprobă constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitației în următoarea componență :

 • -  Președinte - Astrid Cora Fodor - Viceprimar

 • -  membru - Virgil Popa - Viceprimar

membru — Liliana Ordean - Serviciul Patrimoniu

membru - Mariana Popescu- Serviciul Patrimoniu

secretar - Claudia lordănescu - Serviciul Juridic

 • -  membru - Ioana Urdea - Direcția Arhitect Șef

 • -  membru - Mariana Hașu - director Direcția Fiscală Locală Sibiu

Membrii Supleanți:

 • -  membru - Cristina Burchea - Serviciul Juridic,

membru - Rațiu Rodica - Serviciul Urbanism,

 • -  membru - Cornelia Veltan - Direcția Fiscală Locală Sibiu

Art.7 - Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice deschise în următoarea componență :

 • - președinte - Dorin Nistor - Secretarul Municipiului Sibiu

 • - membru - Viorica Bândescu - director Direcția economică

 • - secretar - Lia Oproiu - Serviciul Juridic

Membrii supleanți: »

 • - membru - Afrodita Grama -Direcția Administrație Publică Locală,

 • - membru - Diana Pașcalău - Șef Serviciul Buget Contabilitate,

 • - membra - Dana Alexandru - Serviciul Juridic.

Art.8. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte

Contras

Sec

Nistor


ejmnează rotar borin


Leopold Gerhard

/ / ___ _____