Hotărârea nr. 293/2011

HOTĂRÂREA NR.293 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu aprobat prin H.C.L. nr. 368/2005 (Abrogată de HCL NR. 487/2017)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.293

privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu aprobat prin H.C.L. nr. 368/2005

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul nr. 51926/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu propune aprobarea unui nou Regulament de organizare și funcționare care să cuprindă toate modificările și completările ulterioare H.C.L.nr. 368/2005 prin care s-a aprobat acest regulament,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 368/2005 având același obiect de reglementare.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte

Leooj&ld Gerhard


pinează Țar orin


Contrase

SecrȚ

Nistor țX

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 4 la HCL nr. M3/2011

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu

CAP. I. Dispoziții generale

Art 1: Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu se organizează și funcționează în subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu.

Art. 2: (1) Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu are sediul în Sibiu, Piața Mică, nr. 25, iar activitatea se desfășoară în Piața Mică, nr. 22.

(2) în documentele emise, serviciul public se va identifica cu următorul antet: „CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU—SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIU”.

Art. 3: Serviciul public are personalitate juridică și buget propriu de venituri și cheltuieli.

Art. 4: Patrimoniul serviciului public este format din bunurile mobile și imobile stabilite de către Consiliul Local al municipiului Sibiu.

Art 5: Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu funcționează și este organizat în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prezentul Regulament de organizare și funcționare.

CAP. II. Obiectul de activitate

Art 6: (1) Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu îl constituie desfășurarea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Sibiu.

(2) în realizarea obiectivului de activitate Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu are în principal următoarele atribuții:

'           a) administrarea imobilelor situate administrativ în Sibiu, str. Piața

Mică, nr. 25 și str. Turnului, nr. 4.

 • b) administrarea Stadionului Municipal.

 • c) administrarea domeniului public și privat în Stațiunea Păltiniș.

 • d) calcularea taxelor privind prevenirea și stingerea incendiilor pentru deținătorii de imobile în Stațiunea Păltiniș și încasarea acestora.

 • e) asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • f) asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează condițiile de acces și circulație a autovehiculelor în zona centrală, istorică, a municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • g) asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează metodologia privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • h) asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează activitatea de ridicare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

1

 • i) asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează activitatea privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • j)  asigurarea desfășurarea acțiunilor specifice în vederea depistării vehiculelor care se află abandonate sau fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu și aducerea la îndeplinirea procedurilor legale în cazul acestor vehicule; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • k) eliberarea avizelor care permit circulația vehiculelor cu tracțiune animală și în zona interzisă, în situații excepționale.

 • l) eliberarea de abonamente, autorizații de parcare și cârduri precum și încasarea taxelor pentru eliberarea acestora.

 • m) asigurarea respectării condițiilor cuprinse în avizul eliberat de Comisia de Avizare a Cererilor de organizare a Adunărilor Publice.

 • n) constatarea și sancționarea contravențiilor la norme stabilite prin hotărâri de consiliu local sau prin acte normative, prin procese verbale întocmite în acest sens de către agenții constatatori împuterniciți de primar.

 • o) asigură secretariatul tehnic al Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice.

 • p) identificarea și amenajarea de spații de parcare, administrarea și exploatarea parcărilor care nu fac obiectul unor contracte de concesionare, închiriere sau asociere în participațiune

 • q) proiectarea, contractarea, achiziționarea, urmărirea execuției și montării automatelor de plată, sistemelor de acces cu barieră sau piloni, sistemelor de supraveghere cu camere și a indicatoarelor de parcare sau de orientare.

 • r) stabilirea și modificarea tarifelor pentru serviciile prestate și supunerea aprobării Consiliului Local în condițiile legii.

 • s)  administrarea zonelor pietonale din centrul istoric al municipiului Sibiu.

ș) încasarea taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat al municipiului Sibiu, în condițiile prevăzute de lege și de Hotărârile Consiliului Local al municipiului Sibiu .

 • t) evidența terenurilor proprietatea municipiului Sibiu pe care sunt amplasate garaje. Evidența beneficiarilor de garaje; și, în colaborare cu Direcția Fiscală Locală Sibiu, urmărirea ca aceștia să-și îndeplinească obligațiile financiare față de bugetul local ce decurg din exploatarea terenurilor.

ț) analizarea și propunerea aprobării desfășurării activității de comerț stradal, prestări servicii, etc. pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu, în colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum și instituțiile și servicile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sibiu.

CAP. III. Structura organizatorică

Art. 7: Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu are următoarea structură organizatorică:

 • a) Director

 • b) Director adjunct

 • c) Compartiment financiar contabil

 • d) Serviciul administrare domeniu public și privat

 • e) Serviciul administrare parcări

 • f) Compartiment juridic, resurse umane, executare silită și achiziții publice

Art. 8: Compartimentele și serviciile de specialitate ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, vor colabora în toate problemele, atât între ele, cât și cu compartimentele aparatului propriu al Primărie municipiului Sibiu cât și cu serviciile public aflate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sibiu.

CAP. IV. Conducerea și controlul

Art 9: Conducerea operativă a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu este asigurată de un director, numit în condițiile legii.

Art 10: Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu se subordonează Primarului sau Viceprimarului municipiului Sibiu prin delegare de atribuții.

Art 11: Directorul asigură conducerea, îndrumarea și controlul activității serviciului și a compartimentelor din structura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu, prin intermediul directorului adjunct, șefilor de serviciu, urmărind în principal respectarea prevederilor legale.

Art 12: (1) Directorul serviciului public are următoarele atribuții principale și responsabilități:

 • a) organizează, conduce și răspunde de buna funcționare a serviciilor și compartimentelor din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu; reprezintă serviciul public în relațiile cu Primăria municipiului Sibiu, Consiliul Local al municipiului Sibiu, alte persoane fizice sau juridice, române sau străine.

 • b) răspunde de buna funcționare a serviciului public, în condițiile prevăzute de legislația în materie.

 • c) urmărește respectarea regulamentului intern al serviciului în funcție de modificările intervenite.

 • d) numește și eliberează din funcție, prin decizie, personalul din subordine.

 • e) aplică sancțiuni disciplinare angajaților serviciului, în condițiile legii, prin emiterea de decizii de sancționare.

 • f)  asigură și răspunde de administrarea și exploatarea patrimoniului serviciului public, în condiții de eficiență și eficacitate.

 • g) poate propune primarului, în condițiile legii, inițierea unor proiecte de hotărâri privind: organigrama, statul de funcții și numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare ale serviciului.

 • h) repartizează prin fișa postului sarcinile specifice fiecărui loc de muncă.

 • i) organizează prin decizie, activitatea financiar-contabilă, de evidență generală, arhivare, protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, etc. conform legislației în vigoare.

 • j) urmărește și răspunde de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în hotărârile adoptate de Consiliul Local al municipiului Sibiu și Dispozițiile emise de Primarul municipiului Sibiu.

 • k) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

(2) în îndeplinirea prerogativelor cu care este investit și pentru realizarea obiectului de activitate al serviciului public, directorul colaborează cu compartimentele funcționale din cadrul primăriei, cu directorii serviciilor aflate sub autoritatea consiliului local, furnizorii de servicii sociale acreditați conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 13: Directorul adjunct se subordonează directorului, asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiar-contabile a serviciului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art 14: Evidența contabilă se organizează și se conduce potrivit legii.

Art 15: Directorul serviciului public are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art. 16: Organigrama, statul de funcții și numărul de personal se aprobă de către Consiliul Local al municipiului Sibiu, prin hotărâre, la propunerea primarului.

Art 17: Angajarea personalului se face de către director, prin decizie, ca urmare a promovării concursului sau examenului, după caz, organizat în condițiile legii.

Art 18: Drepturile salariate ale personalului angajat se stabilesc și se achită potrivit legii.

Art. 19: Controlul ierarhic și de specialitate va fi exercitat de personalul din aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Sibiu, nominalizat prin dispoziția Primarului.

CAP. V. Atribuții

Secțiunea 1. Compartiment financiar-contabîî

Art. 20: Activitatea responsabililor pe probleme financiare, contabilitate, salarizare se efectuează cu respectarea prevederilor legale din actele normative speciale incidente.

Art 21: Activitatea responsabililor pe probleme financiare, contabilitate, salarizare vizează îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

 • 1) Coordonează, controlează și răspunde de activitatea pe linie financiar-contabilă.

 • 2)  Efectuează controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea și economicitatea operațiunilor patrimoniale.

 • 3) Răspunde de efectuarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari și întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe an și defalcat pe trimestre.

 • 4) Asigură analiza lunară a încadrării în creditele bugetare prevăzute în BVC și ia măsuri de întocmire a referatului de modificare a trimestrialității, atunci când nu se asigură încadrarea în creditele bugetare prevăzute în BVC și defalcate pe trimestru.

 • 5) Asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile serviciului public față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de șomaj, bugetul asigurărilor de sănătate.

 • 6) Asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a calculelor privind drepturile salariale ale personalului.

 • 7) Asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii.

 • 8) Asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe și mijloacele circulante.

 • 9) Asigură respectarea cu strictețe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului și ia măsurile legale pentru reîntregirea acestuia, în cazul în care a fost păgubit în acest sens în care înregistrează și ține evidența debitelor întocmind balanța analitică. întocmește balanța creditorilor din salarii neridicate. Informează lunar directorul despre recuperarea debitelor și plata salariilor neridicate.

 • 10) Organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale, urmărește definitivarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii.

 • 11) Răspunde de întocmirea corectă a balanței de verificare pentru conturile sintetice și analitice și urmărește concordanța dintre acestea.

 • 12) Operează la zi actele de bancă, actele de casă, bonurile de consum, notele de intrare recepție și alte documente contabile.

 • 13) Are obligația de a sesiza în scris conducerea, despre toate neregulile pe linie financiar-contabilă.

 • 14)  Angajează prin semnătură instituția, în toate operațiunile patrimoniale având obligația de a refuza viza acelor operațiuni considerate ilegale.

 • 15) Efectuează operațiunile de încasări și plăți în numerar, conform legislației în vigoare și a documentațiilor vizate de controlul financiar preventiv. în cazul plății salarilor, păstrează sumele în casierie 3 zile lucrătoare de la ridicarea numerarului exclusiv ziua ridicării, inclusiv ziua restituirii dacă este cazul, la bancă.

 • 16) Depune în bancă sumele neridicate reprezentând drepturi salariale.

 • 17) Efectuează operațiunile de încasare a numerarului pe bază de chitanță emisă în două exemplare (unul pentru cel care face plata către casierie și unul pentru casier, pentru a face confruntarea cu registrul de casă).

 • 18) Depune în bancă sumele încasate reprezentând taxe.

 • 19) Depune în bancă în contul Consiliului Local Sibiu, contravaloarea amenzilor, taxelor de ocupare domeniu public și a chiriilor încasate.

 • 20) Are obligația de a încheia contracte de închiriere, familiilor care au deținut contracte cu fostul administrator , cât și a celor cărora le-au fost repartizate locuințe în imobilele aflate în administrarea serviciului public.

 • 21) Efectuează calculul chiriei și încasează contravaloarea acesteia.

 • 22) Verifică documentele prin care se dispune plata, autenticitatea semnăturilor, existența anexelor.

 • 23) Urmărește și asigură efectuarea plății către alte personae decât cea prevăzută în statul de plată, numai pe bază de procură autentificată de notar.

 • 24) întocmește lista nominală a persoanelor care nu au încasat salariul sau alte drepturi și menționează pe statul de plată sumele efectiv plătite și cele neachitate.

 • 25) întocmește zilnic registrul de casă în 2 exemplare, predând un exemplar sub semnătură compartimentului financiar-contabil, în aceeași zi sau în ziua următoare.

 • 26) Centralizează referatele care cuprind necesarul de rechizite, obiecte de inventar, mijloace fixe de la toate birourile, stabilește necesarul astfel încât să se încadreze în creditul bugetar aprobat în acest scop.

 • 27) întocmește nota de comandă către furnizori care se semnează de către directorul serviciului, directorul adjunct, aplicându-se și viza de control financiar preventiv.

 • 28) Eliberează către toate serviciile pe bază de bon de consum materialele aprovizionate. Bonurile de consum se aprobă de către directorul adjunct al serviciului.

 • 29) Operează în calculator aprovizionările și consumurile de materiale, carburanții, obiectele de inventar.

 • 30) Ține evidența formularelor cu regim special.

 • 31) Are obligația de a întocmi corect toate documentele cu care lucrează, respectând toate actele normative în vigoare aplicabile și să păstreze în bune condiții documentele.

 • 32) înregistrează în programul de salarizare toate datele necesare privind angajații proprii ai serviciului care intră în activitate.

 • 33) Operează modificările intervenite în executarea contractelor de muncă în cazul angajaților proprii (modificare, încetare).

 • 34) întocmește lunar statele de salarii cuvenite angajaților proprii.

 • 35) Operează deducerile suplimentare acordate angajaților proprii.

 • 36) întocmește statele de acordare a primelor și a celui de-al 13-lea salariu pentru angajații proprii.

 • 37) întocmește lunar “Situația Recapitulativă” privind plata salariilor, în 2 exemplare, însoțită de ordinele de plată pentru viramentele aferente salariilor. Această situație va purta viza de control financiar preventiv.

 • 38) întocmește documentația necesară în vederea deschiderii cârdurilor pentru plata salariilor angajaților.

 • 39) Calculează corect drepturile bănești referitoare la indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, ajutorul de deces respectând prevederile legale.

 • 40) Verifică statele de plată privind calculul corect al CAS, CASS, șomaj, deduceri de bază și suplimentare, calculul corect al impozitului și reținerilor din salarii, respectăndu-se actele normative în vigoare, incidente.

 • 41) întocmește și depune lunar declarațiile de salarii pentru CASS, CAS, șomaj, impozit, respectându-se prevederile legale în vigoare. Dacă este cazul, se vor depune declarațiile rectificate (în cazul imputațiilor).

 • 42) întocmește situația reținerilor din salarii pentru a putea verifica viramentele și depune la poștă mandatele poștale pentru virarea sumelor respective.

 • 43) Calculează corect și ține evidența concediilor de odihnă având în vedere efectuarea acestora până la sfârșitul anului.

 • 44) întocmește și urmărește înscrierile menționate în fișele fiscale, efectuează regularizarea sumelor și răspunde de depunerea acestora la organul fiscal, în termenul prevăzut de lege.

 • 45) întocmește dosarele pentru stabilirea taxei de protecție și stingere a incendiilor pentru deținătorii de imobile în Stațiunea Păltiniș.

 • 46) întocmește și transmite înștiințări de plată privind debitele aferente fiecărui an, pentru plătitorii de taxe PSI.

 • 47) întocmește adrese de înștiințare a debitelor restante.

 • 48) întocmește procese verbale de control, la domiciliul debitorilor pentru comunicarea și confirmarea debitelor.

 • 49) întocmește și remite dosarul de executare silită la instituțiile abilitate în acest sens.

 • 50) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 51) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității.

 • 52) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Secțiunea 2. Serviciul administrare domeniu public și privat

Art. 22: Serviciul administrare domeniu public și privat este condus de un șef serviciu care asigură, organizează, conduce și răspunde de activitatea serviciului și a angajaților din subordine.

Art. 23: Serviciul administrare domeniu public și privat are în principal următoarele atribuții:

 • 1) administrarea Stadionului municipal Sibiu

 • 2) activitatea de administrare a domeniului public și privat în Stațiunea Păltiniș

 • 3) administrarea imobilelor din Sibiu, Piața Mică, nr. 25 respectiv, Str. Turnului, nr. 4

Art. 24: în vederea asigurării respectării și aplicării Hotărârilor Consiliului Local al municpiului Sibiu precum și a altor reglementări legale incidente, responsabilii de îndeplinirea activității de administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu, au următoarele atribuții principale:

 • 1) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • 2) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează condițiile de acces și circulație a autovehiculelor în zona centrală, istorică, a municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • 3) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează metodologia privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • 4) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează activitatea de ridicare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • 5) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează activitatea privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • 6) Asigurarea desfășurarea acțiunilor specifice în vederea depistării vehiculelor care se află abandonate sau fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu și aducerea la îndeplinirea procedurilor legale în cazul acestor vehicule; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • 7) Efectuarea de controale pe teren de către salariații, din cadrul serviciului, împuterniciți în acest sens și întocmirea notelor de constatare a contravențiilor.

1

 • 8) întocmirea de adrese către instituțiile abilitate pentru obținerea datelor de identificare a proprietarului autovehiculului.

 • 9)  Procesarea pe calculator a fotografiilor efectuate în urma controalelor.

 • 10) întocmirea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, aplicarea amenzilor.

 • 11) în cazul întocmirii proceselor verbale de constatare a contravențiilor în lipsa contravenientului, se procedează la comunicarea acestuia prin poștă cu conformare de primire.

 • 12) întocmirea de procese verbale de afișaj la domiciliul sau sediul contravenientului, în cazul în care nu s-a efectuat comunicarea procesului verbal prin altă modalitate.

 • 13) Evidența dosarelor privind mașinile abandonate sau fără stăpân depistate pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu de agenții constatatori ai serviciului.

 • 14)  Efectuarea procedurilor necesare în vederea identificării proprietarilor autovehiculelor abandonate sau fără stăpân.

 • 15) Efectuarea procedurilor necesare în vederea emiterii dispozițiilor de ridicare, transport, depozitare a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân.

 • 16) Efectuarea procedurilor necesare pentru somarea proprietarilor autovehiculelor abandonate în vederea eliberării domeniului public sau privat al municipiului.

 • 17)  Efectuarea procedurilor necesare în vederea declarării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân și trecerea lor în proprietatea privată a municipiului.

 • 18)  Efectuarea procedurilor necesare în vederea valorificării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân intrate în proprietatea municipiului.

 • 19) Eliberarea de avize pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al municipiului Sibiu în conformitate cu prevederile legale.

 • 20) Evidența terenurilor proprietatea municipiului Sibiu pe care sunt amplasate garaje. Evidența beneficiarilor de garaje și, în colaborare cu Direcția Fiscală Locală Sibiu, urmărirea ca aceștia să-și îndeplinească obligațiile financiare față de bugetul local ce decurg din exploatarea terenurilor.

 • 21) Analizarea și propunerea aprobării desfășurării activității de comerț stradal, prestări servicii, etc. pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu, în colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum și instituțiile și servicile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sibiu.

 • 22) Activitatea de îndeplinire a atribuțiilor privind constatarea și sancționarea contravențiilor se va face cu respectarea principiului responsabilității și legalității.

 • 23) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 24) îndeplinește atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor și în alte domenii date prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Sibiu sau prin dispoziții ale Primarului în competența serviciului, prin împuternicirea agenților constataori în acest sens.

 • 25) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității.

 • 26) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Art. 25: Responsabilii cu îndeplinirea activității de administrare a domeniului public și privat în Stațiunea Păltiniș, au următoarele atribuții principale:

 • 1)  îndeplinesc activitatea de urmărire a respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează gospodărirea, păstrarea ordinii și a liniștii publice, comerț și transport în Stațiunea Păltiniș.

 • 2) întocmește adrese către societățile comerciale care se ocupă de remedierea defecțiunilor care apar în distribuția de energie electrică, telefonie, apă-canal, salubritate.

 • 3) întocmește rapoarte de informare cu privire la situațiile care apar legate de domeniul public și privat în Stațiunea Păltiniș.

 • 4) Răspunde de buna întreținere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din dotare.

 • 5) Urmărește buna execuție a lucrărilor și serviciilor care se desfășoară din inițiativa consiliului local.

 • 6) întocmește dosarele pentru stabilirea taxei de protecție și stingere a incendiilor pentru deținătorii de imobile în Stațiunea Păltiniș.

 • 7) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 8) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității,

 • 9) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Art. 26: Responsabilii cu probleme administrative au în principal următoarele atribuții:

 • 1) Asigură și urmărește repararea, întreținerea și folosirea rațională a clădirilor, instalațiilor, celorlalte mijloace fixe și a obiectelor de inventar.

 • 2) întocmește formele de predare-primire a bunurilor pe responsabili; controlează modul de folosire a bunurilor și ia măsuri pentru întreținerea și repararea acestora, precum și scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le valorifică potrivit dispozițiilor legale.

 • 3) Asigură efectuarea de inventarieri periodice și anuale a patrimoniului instituției și urmărește luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora.

 • 4) Face propuneri și urmărește îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare.

 • 5) Organizează activitatea de exploatare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestora și ia măsuri operative de remediere a deficiențelor constatate.

 • 6) întocmește situația zilnică a consumurilor de carburanți și lubrifianți pentru mijloacele de transport auto din dotarea instituției și administrează bonurile de benzină, urmărind respectarea plafonului privind consumul de carburanți pe fiecare autovehicul.

 • 7) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 8) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității.

 • 9) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Secțiunea 3. Serviciul administrare parcări

Art. 27: Serviciul administrare parcări este condus de un șef serviciu care asigură, organizează, conduce și răspunde de activitatea serviciului și a angajaților din subordine.

Art. 28: Serviciul administrare parcări are în principal următoarele atribuții:

 • 1) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • 2) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează activitatea de ridicare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectăriî acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • 3) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează condițiile de acces și circulație a autovehiculelor în zona centrală, istorică, a municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectăriî acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu.

 • 4) Efectuarea de controale pe teren de către salariații, din cadrul serviciului, împuterniciți în acest sens și întocmirea notelor de constatare a contravențiilor.

 • 5) întocmirea de adrese către instituțiile abilitate pentru obținerea datelor de identificare a proprietarului autovehiculului.

 • 6)  Procesarea pe calculator a fotografiilor efectuate în urma controalelor.

 • 7) întocmirea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, aplicarea amenzilor.

 • 8) în cazul întocmirii proceselor verbale de constatare a contravențiilor în lipsa contravenientului, se procedează la comunicarea acestuia prin poștă cu conformare de primire.

 • 9) întocmirea de procese verbale de afișaj la domiciliul sau sediul contravenientului, în cazul în care nu s-a efectuat comunicarea procesului verbal prin altă modalitate.

 • 10) Identifică și amenajează spații de parcare, administrează și exploatează parcările care nu fac obiectul unor contracte de concesionare, închiriere sau asociere în participațiune.

 • 11) Face propuneri privind achiziționarea de automate de parcare și indicatoare de parcare.

 • 12) Urmărește montarea automatelor de parcare și a indicatoarelor de parcare.

 • 13) întocmește abonamentele și autorizațiile de parcare eliberate de serviciul public.

 • 14) Stabilește și modifică tarifele pentru serviciile prestate și le supune aprobării Consiliului Local Sibiu în condițiile legii.

 • 15) Administrează zonele pietonale din Centrul Istoric al municipiului Sibiu.

 • 16)  Asigură organizarea și funcționarea parcărilor de pe raza municipiului Sibiu, cu respectarea normelor de funcționare aprobate și actualizate conform legii.

 • 17) Activitatea de îndeplinire a atribuțiilor privind constatarea și sancționarea contravențiilor se va face cu respectarea principiului responsabilității și legalității.

 • 18) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 19) îndeplinește atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor și în alte domenii date prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Sibiu sau prin dispoziții ale Primarului în competența serviciului, prin împuternicirea agenților constataori în acest sens.

 • 20) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității.

 • 21) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Secțiunea 4. Compartiment juridic, resurse umane, executare silită și achiziții publice

Art. 29: în vederea exercitării profesiei de consilier juridic principalele atribuții ce revin acestuia sunt:

 • 1) Asigură asistență și reprezentare juridică în toate cauzele și la toate instanțele în care poate sta ca parte serviciul public, consiliul local sau primarul municipiului Sibiu.

 • 2) Asigură consultanță și reprezentare juridică serviciului public, apără drepturile și interesele legitime ale acestuia, în raporturile cu autoritățile publice, instituții de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină.

 • 3) Acordă consultanță juridică pentru compartimentele din cadrul serviciului.

 • 4) Verifică legalitatea și conformitatea actelor întocmite de secretariatul tehnic al Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice, precum și respectarea termenelor de depunere a cererilor, de convocare a comisiei, de emitere a avizelor și de comunicare a acestora instituțiilor competente și abilitate.

 • 5)   Redactează acte juridice, atestă identitatea părților, a consimțământului, a conținutului și a datei actelor încheiate, care privesc serviciul.

 • 6) La solicitarea serviciului pe care îl reprezintă, promovează acțiuni la instanțele de judecată de diferite grade și uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligențele pentru câștigarea acestora.

 • 7) Formulează întâmpinări și cereri reconvenționale, în cauzele în care serviciul public are calitatea de pârât, inclusive în soluționarea litigiilor de contencios administrative, pe care le susține în fața diferitelor instanțe judecătorești.

 • 8) Răspunde de întocmirea și depunerea la instanța competentă, în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol.

 • 9) Verifică legalitatea actelor cu character juridic și administrative primite spre avizare.

 • 10) Avizează și contrasemnează, sub aspectul legalității, actele cu character juridic ale serviciului.

 • 11) Verifică și avizează, sub aspectul legalității, referatele și celelalte acte care stau la baza emiterii dispozițiilor primarului și la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării Consiliului Local al municipiului Sibiu, acte întocmite de către serviciul public.

 • 12) Verifică și avizează, sub aspectul legalității, referatele și celelalte acte care stau la baza emiterii deciziilor directorului serviciului public precum și deciziile emise.

 • 13) Redactează proiecte de contracte și negociază clauzele legale contactuale.

 • 14)  Semnează, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu character juridic emise de serviciul public.

 • 15) Conduce evidența cauzelor prin registrul de cauze și condica de termene.

 • 16) Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor litigii, precum și cu privire la informațiile solicitate de instanțele de judecată.

 • 17) Solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări, comasări, întabulări immobile.

 • 18) Primește, înregistrează corespondența juridică și răspunde de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 19) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.

 • 20) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 21) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității.

 • 22) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Art. 30: în vederea exercitării atribuțiilor responsabilului cu activitatea de resurse umane principalele atribuții ce revin acestuia sunt:

 • 1) Propune directorului proiectul de statut al personalului, structura organizatorică, numărul de personal al serviciului, atribuțiile de serviciu și fișa postului, precum și salarizarea acestuia.

 • 2) în baza organigramei aprobate întocmește statul de funcții și de funcțiuni, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții.

 • 3)  Urmărește aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea și salarizarea personalului angajat.

 • 4) Execută prevederile hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu.

 • 5) Ține evidența registrului general de evidență salariați, îl păstrează și completează cu toate modificările survenite cu respectarea termenelor legale.

 • 6) Păstrează dosarele angajaților serviciului și le completează în funcție de modificările intervenite în legislația în domeniu.

 • 7) Asigură păstrarea, arhivarea și confidențialitatea documentelor care privesc serviciul.

 • 8) Asigură și răspunde de aplicarea prevederilor legale privind sistemul de salarizare și specializare prin includerea personalului în programe de perfecționare.

 • 9) Răspunde de organizarea examenelor și concursurilor pentru încadrare și promovare în muncă privind serviciul, și de verificare a îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege pentru aceasta.

 • 10) Asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluționare a contestațiilor.

1                                                                               1

 • 11) Efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, detașarea, modificarea sau încetarea contractului individual de muncă pentru personalul din cadrul serviciului.

 • 12) întocmește dosarele necesare în vederea pensionării angajaților proprii.

 • 13) Organizează în luna decembrie a fiecărui an programarea concediilor de odihnă pentru angajații serviciului pentru anul următor.

 • 14) Efectuează cercetarea prealabilă stabilirii sancțiunilor disciplinare, în cazurile prevăzute de lege.

 • 15) Ține evidența fișelor posturilor tuturor posturilor aprobate și ale personalului angajat, întocmite cu respectarea prevederilor legale.

 • 16) Urmărește și ține evidența fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților, care se întocmesc de către director în colaborare cu șeful de serviciu.

 • 17) Urmărește respectarea programului de muncă ținând evidența prezenței prin condici de prezență și întocmește pontajele lunare.

 • 18) întocmește lista de plată a premiilor acordate în cursul anului la propunerea șefilor de service și cu aprobarea conducerii.

 • 19) întocmește raportările lunare și trimestriale privind efectivul de personal timpul de lucru, precum și alte situații și raportări legate de activitatea de personal și salarizare.

 • 20) Propune actualizarea periodic a regulamentului intern al serviciului în funcție de modificările survenite.

 • 21) Primește, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese ale categoriilor prevăzute de lege și eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire.

 • 22) La cerere, pune la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și interese.

 • 23) Oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor de declarații și pentru depunerea în termen a acestora.

 • 24) Evidențiază declarațiile de avere și interese în Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese.

 • 25) Asigură publicarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sibiu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire.

 • 26) Trimite Agenției, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declarațiilor de avere și declarațiilor de interese primite.

 • 27) Publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sibiu numele și funcția persoanelor care nu depun declarația de avere sau declarația de interese, în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenției.

 • 28) Acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și verificarea averilor, conflictele de interese și incompatibilitățile și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor.

 • 29) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.

 • 30) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 31) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității.

 • 32) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Art. 31: în vederea exercitării atribuțiilor responsabilului cu protecția muncii și securitatea și sănătatea în muncă principalele atribuții ce revin acestuia sunt:

 • 1) Asigură pregătirea personalului propriu pentru apărarea împotriva incendiilor prin instructaj periodic, conducând la zi fișele individuale de instructaj ale personalului.

 • 2) Organizează activitatea de asigurare a sănătății și securității în muncă.

 • 3) Asigură accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii.

 • 4) Organizează instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă.

 • 5) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.

 • 6) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 7) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității.

 • 8) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Ari. 32: în vederea exercitării atribuțiilor responsabilului cu activități de registratură principalele atribuții ce revin acestuia sunt:

 • 1) Asigură soluționarea în termen legale a scrisorilor, sesizărilor și petițiilor primite direct de la cetățeni sau de la autorități ale administrației publice de stat centrale sau locale și alte organe.

 • 2) Asigură înregistrarea tuturor documentelor intrate și ieșite din cadrul serviciului și repartizarea acestora către persoanele competente să le soluționeze.

 • 3) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.

 • 4) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 5) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității.

 • 6) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Art. 33: în vederea exercitării atribuțiilor responsabilului cu activități de executare silită principalele atribuții ce revin acestuia sunt:

 • 1) întocmirea documentației cu persoanele care nu au achitat amenda contravențională cuprinsă în procesul verbal și transmiterea acestora către organele competente.

 • 2) Ține evidența proceselor verbale de contravenție emise de serviciul public și a programului în care sunt înregistrate.

 • 3) înregistrează în program confirmările de debit primite pentru procesele verbale trimise la executare silită.

 • 4) înregistrează în program procesele verbale de contravenție care au fost contestate la instanțele de judecată competente.

 • 5) înregistrează în program confirmările de primire ale proceselor verbale de contravenție transmise prin poștă, procesele verbale de afișaj ale proceselor verbale de contravenție precum și cele care nu au putut fi comunicate.

 • 6) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.

 • 7) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 8) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității.

 • 9) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Art, 34: în vederea exercitării atribuțiilor responsabililor cu activități de achiziții publice principalele atribuții ce revin acestuia sunt:

 • 1) Răspunde de întocmirea programului anual de achiziții public pe baza propunerilor făcute de către compartimentele serviciului.

 • 2) Răspunde de estimarea valorii contractelor de achiziții în baza comunicărilor făcute de compartimentele serviciului.

 • 3) Asigură și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare, după cum urmează:

-publicarea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participațiune și de atribuire)

-întocmirea documentațiilorde atribuire și a celor descriptive, prezentarea ofertelor și lămurirea eventualelor neclarități legate de acestea.

-întocmirea notei estimative a contractului și a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publică.

-întocmirea referatelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică.

-întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achiziție publică.

-întocmirea   referatelor de necesitate pentru   aprobarea

procedurilor de achiziție publică.

-asigură desfășurarea propriu-zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări.

-întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor.

-analizarea ofertelor depuse.

-emiterea hotărârilor de adjudecare.

-primirea și rezolvarea contestațiilor.

-întocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse.

-participarea la încheierea contractelor de achiziție publică.

-urmărirea respectării contractelor de achiziție publică

 • 4) Conduce evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități.

 • 5) Urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici ori de câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale.

 • 6)  Asigură evidența contractelor în care serviciul public este parte. Asigurarea respectării termenelor și înștiințarea șefilor ierarhici când expiră termenele de valabilitate.

 • 7) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.

 • 8) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 9) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității.

 • 10) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, dncidente.

CAP. VL Dispoziții finale.

Art. 35: Sarcinile, atribuțiile și competențele din prezentul regulament de organizare și funcționare, pot fi completate și/sau modificate cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Sibiu, ca urmare a modificării structurii organizatorice în baza noilor prevederi legale în domeniu.

Art. 36: Personalul serviciului public este obligat să cunoască sarcinile și responsabilitățile ce revin compartimentului în care este încadrat și să le îndeplinească în mod corespunzător.

Art 37: Nerespectarea dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau după caz, penală a celui și/sau celor vinovați.

Art. 38: (1) Directorul serviciului public va aduce la cunoștință salariaților din subordine prevederile prezentului regulament.

 • (2) Prezentul Regulament de organizare și funcționare intră în vigoare începând cu data de 01.09.2011.

 • (3) Prezentul Regulament de organizare și funcționare se consideră modificat și/sau completat de drept în momentul apariției unor dispoziții contrare.

  Președinte


  Leopold Gerhard


Contrasemnează Secretar NistorljJorin