Hotărârea nr. 292/2011

HOTĂRÂREA NR.292 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a unui bun cu destinatia parcare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.292

privind retragerea din administrarea

Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a unui bun cu destinația parcare

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 25.08. 2011,

Analizând raportul nr. 51317/2011, prezentat de Serviciul Patrimoniu, privind modificarea Anexei nr. 2 la HG nr. 978/2002 și retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a unui bun cu destinația parcare,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 135 (5) din Constituția României, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

în temeiul art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. “c”; art. 45 alin. (3) ; art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală , republicată , cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă inițierea procedurii pentru radierea poziției nr.223 din anexa nr.2 Ia H.G. nr.978/2002,privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, Parcare Dacia Service cu o suprafață de 117 mp , situată în Str. Sos. Alba lulia FN din Municipiul Sibiu , identificat în CF 104173 Sibiu, nr.top 6933/2/2 .

Art.2. - Se aproba modificarea Anexei nr.l la Actul adițional nr. 87/2009 la Contractul de administrare nr. 47 / 2009 în sensul radierii poziției 6 - Parcare Dacia Service cu o suprafață de 117 mp , din lista bunurilor transmise în administrarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu.

Art.3. - Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea , respectiv radierea din H.G.978/2002 , privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.l din prezenta hotărâre.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte

Leopold Gerhard


Contrase

nneaza tar


Seci

Nistor Dorin