Hotărârea nr. 290/2011

HOTĂRÂREA NR.290 pentru revocarea H.C.L. nr. 356/2003 privind aprobarea criteriilor suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

-l

HOTĂRÂREA NR.290

pentru revocarea H.C.L. nr. 356/2003 privind aprobarea criteriilor suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data dc 25.08.2011,

Analizând raportul nr.44918/2011, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind revocarea H.C.L. nr. 356/2003,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul dispozițiilor art 62 alin. (1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale art. 36 alin (1) și alin.(2) precum și ale art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă revocarea H.C.L. nr. 356/2003 privind aprobarea criteriilor suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Art.2. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte Leopold Gerhard

Contrasemnează

Sec: jetar

Nistor Dorin

Nistor