Hotărârea nr. 29/2011

HOTĂRÂREA NR.29 privind aprobarea statului de funcţii la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA N.R.29

privind aprobarea statului de funcții la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3820/2011, prin care Teatrul Național „Radu Stanca” propune aprobarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art.4, alin.3 din Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. începând cu data de 01.01.2011, se aprobă statul de funcții la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                  Anexa nr. la HCL nr. 253/2011

TI AURUL NAȚIONAL “RADI) STANCA” SIBIU

STAI' DE FUNCȚII

V ALABIL DE LAJ)A TA DE 1 IANUARIE 2011

"Nr?

cit

Funcția

Nivelul studiilor

Struct ura

Grad sau traptă profesion ală

Nr. de posturi

Observa tii

De execuție

De conducere

0

1

2

3

4

5

5

A. CONDUCERE

Director general (Manager)

S

c

11

1

Director artistic

s

c

II

vacant

Director tehnic

s

c

11

1

Director economic

s

c

II

1

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

Economist

s

ES

IA

1

vacant

Economist

s

ES

I

2

Economist

s

ES

II

2

I vacant

Referent

IM

ES

IA

vacant

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Auditor

S _

.ES

IA

1 _

vacant

COMPARTIMENT JURIDIC. RESURSE UMA

NE, SECRETARIAT

Consilier juridic

S

ES

II

]

Inspector de specialitate (resurse umane)

s

ES

I

1

SER VICIUL ADMINISTRATIV $1 PROTECȚ

IA MUNCII

Șef serviciu administrativ și protecția muncii

S

CS

II

1

Referent de specialitate (protecția muncii)

SSD

ES

1

1

Șef formație pază, pompieri

M,G

D

1

Pompier

M.G

D

1

2

Portar

M,G

D

I

1

Garderobier

M,G

D

-

2

Plasator

M,G

D

-

2

B. SECTOR ARTISITC

Coordonator scenă

S

CS

11

1

COMPARTIMENT DE PREGĂTIRE ȘI REALIZARE A SPECTACOLELOR

Consultant artistic

S

ES

IA

1

Regizor artistic secția română

s

ES

I

1

Regizor artistic secția germană

s

ES

I

1

Regizor scenă

$

ES

I

1

Regizor tehnic

M

ES

I

Regizor tehnic

M

ES

II

2

1 vacant

Artist plastic

S

ES

I

Operator imagine

__________________

S

ES

I_______

1

-----

,----

Act oi

...... ”

S

'l'.S

IA

X

2 vin ani

Actor

s

41— ES

12

Actor

s

11

2.0

2 vacant

Actor

s

ES

debutam

1

vacant

Sufleur

s

ES

1

Secț

ia germană

Șef secția germană

s

CS

II

1

Actor

s

ES

I

6

1 vacant

Actor

s

ES

11

6

2 vacant

Actor

M

ES

I

1

SERVICIUL MARKETI

NG, ORGANIZARE SPECTACOLE,

PROMOVARE IMAGINE

Șef serviciu

s

CS

II

1

vacant

Secretar artistic secția română

s

ES

I

2

Secretar artistic secția germană

s

ES

II

1

Secretar PR

s

ES

I

4

Secretar literar secția română

s

ES

I

1

Secretar literar secția germană

s

ES

I

1

Casier agenție teatrală

M

ES

-

1

vacant

Operator imagine

s

ES

11

C. SECTOR TEHNIC

Șef sector producție, aprovizionare, transport

s

CS

11

1

vacant

Merceolog

M

ES

IA

1

Referent

M

ES

IA

1

Inspector de specialitate (achiziții publice)

S

ES

I

1

vacant

C 1. FORMAȚII DE LUCRU

CROITORIE

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Croitor)

ES

I

4

1 vacant

CONSTRUCȚII DECOR

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Confectioner montator produse din lemn)

ES

I

2

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Pictor executant)

ES

I

1

Șei formație

1 1

i muncitori

M

ES

II

Muncitor din activitatea specificii instituțiilor de spectacole (Mânuitor montator decor)

ES

1

11

2 vacan

Recuziter secția română

ES

I

]

Recuziter secția germană

ES

1

1

Maestru lumini

ES

1

]

Iluminist scenă

ES

I

2

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole.

(Electroacustician)

ES

I

SCE

NĂ ȘI MONTARE SPECTACOLE-ÎNTREȚINERE ȘI DESERVIRE

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Costumieră)

D

I

4

Machior-peruchier

D

I

1

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Conducător auto)

D

1

1

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Șofer)

M

D

I

2

1 vacant

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Lăcătuș montator)

L)

I

3

C.2

COMPARTIME.NT INFORMATICĂ

Inginer

S

ES

I

1

Inspector de specialitate

S

ES

J

1

TOTAL ________

____

..145 _

____


i

Contrasemnează Secretar Nistorj Dorin