Hotărârea nr. 288/2011

HOTĂRÂREA NR.288 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 /2003

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.288

privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 /2003

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 49058/2011, prin care se propune retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 /2003,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) și alin (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. (1), alin (2) lit. c și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15/2003,conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a terenurilor proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în cartierul Tineretului - Țiglari, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul raport, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - Atribuirea în folosință gratuită a terenurilor proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în cartierul Tineretului - Țiglari, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul raport, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va realiza prin tragere la sorți, prin grija Comisiei de Aplicare a Legii nr. 15/2003 constituită ulterior în baza unei Dispoziții a Primarului Municipiului Sibiu.

Art.4. - De prevederile Legii nr. 15/2003 beneficiază, o singură dată, tinerii în vârstă de până la 35 de ani, cei cărora li s-a retras dreptul de folosință a terenurilor nu mai beneficiază de un alt lot de teren.

Art.5. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte


Lec^old Gerhard


Contrasemnează Seq etar NistorfDorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 la HCL ur.J^/2011


Lista cu tineri beneficiari ai Legii nr. 15/2003 cărora li se retrage dreptul de folosință gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartier Tineretului

Nr.

crt.

NUME PRENUME / DOMICILIUL din SIBIU

STRADĂ

NR. CF

NR. TOP.

Suprafață MP

1.

Balteș Cristian Mircea, str. Doinei nr. 7

Str. Luxemburg nr. 20

51572 Sibiu 5033/1/1/1/2/23

264

2.

Blazsani Gabriel Edmund.str. Intr. Arieșului nr. 1

Str. Denver nr. 2

CF 102444

Sibiu 5029/7/6/50

264

3.

Batto losefina, str. Intr. Arieșului nr. 1/9

Str. Roma nr. 10

102461 Sibiu 5029/7/9/31

264

4.

Irimie Florin Gabriel,str. Cetății nr. 44/3

Str. Londra nr. 43

48622 Sibiu, 5029/3/6/5

291

5.

Kriska Gabriela.str. DD Roșea nr.

77

Str. Lisabona nr. 34

104586 Sibiu 5029/7/7/14

295

6.

Kriska Iulian loan.str. Aleea Haiducului nr. 10/4

Str. Lisabona nr.

23

54722 Sibiu 5029/7/1/1/15

T64

7.

Marcu Rareș Sebastian, str. Timotei Popovici nr. 4/4

Str. Londra nr. 41

51474 Sibiu 5029/3/6/6

321

8.

Matei Constantin, str. Tiglarilor C2/17

Str.Orhideelor nr. 57

48842 Sibiu 5029/7/5/9

264

9.

Pop Mihaela Elena, str.Mașiniștilor nr. 62

Str. Klagenfurt nr. 29

48855 Sibiu 5029/7/7/28

264

10.

Rațiu Sorin loan, str.E. Zola nr. 35

Str. Lisabona nr. 37

50854 Sibiu 5029/7/1/1/2

441

11.

Baiaș Liviu Mihai, str. Gheorghe Dima nr. 36

Str. El Greco nr. 1

102244 Sibiu 5029/7/1/3/1

289

Președinte


Id Gerhard


Contrasemnează

Secretar

NistoM Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 2- la HCL nr.2^/2011


Lista terenurilor proprietatea privată a Municipiului Sibiu situate în cartier Tineretului - Țiglari, ce urmează a fi atribuite în folosință gratuită beneficiarilor Legii nr. 15/2003

Președinte


Leopold Gerhard


Nr.

crt.

STRADĂ

NR. CF

NR. TOP.

Suprafață MP

1

Str. Luxemburg nr. 20

51572 Sibiu 5033/1/1/1/2/23

264

2

Str. Denver nr. 2

CF 102444 Sibiu 5029/7/6/50

264

3

Str. Roma nr. 10

102461 Sibiu 5029/7/9/31

264

4

Str. Londra nr. 43

48622 Sibiu, 5029/3/6/5

291

5

Str. Lisabona nr. 34

104586 Sibiu 5029/7/7/14

295

6

Str. Lisabona nr. 23

54722 Sibiu 5029/7/1/1/15

264

7

Str. Londra nr. 41

51474 Sibiu 5029/3/6/6

321

8

Str.Orhideelor nr. 57

48842 Sibiu 5029/7/5/9

264

9

Str. Klagenfurt nr. 29

48855 Sibiu 5029/7/7/28

264

10

Str. Lisabona nr. 37

50854 Sibiu 5029/7/1/1/2

441

11

Str. El Greco nr. 1

102244 Sibiu 5029/7/1/3/1

289

Contrasemnează Secretar

Nistqk Dorin