Hotărârea nr. 287/2011

HOTĂRÂREA NR.287 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.287 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul nr. 51952/2011 prin care Serviciul Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 26 alin.3 din Legea nr. 284/2010 și ale art.40, alin.l, lit.a) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii,cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data dc 01.09.2011 se aprobă transformarea postului de consilier juridic gradul I în post de consilier juridic gradul IA la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu.

Art.2. Se aprobă statul de funcții la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte


Leojfrbld Gerhard_____“


Contrast mnează Seci Nistor


etar

. onn


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 la HCL nr. •W/2011


STAT DE FUNCȚII LA DATA DE 01.09 2011

(DENUMIREA FUNCȚIEI

STUDII

TOTAL

POSTURI

NUMĂR POSTURI

OCUPATE

VACANTE

ÎFUNCȚII PERSONAL CONTRACTUAL

23

15

8

Funcții de conducere

3

3

0

DIRECTOR II

S

1

1

0

DIRECTOR ADJUNCT

s

1

1

0

ȘEF BIROU

s

1

1

0

Funcții de execuție

20

12

8

CONSILIER JURIDIC IA

s

1

1

0

REFERENT I

M

1

0

1

CASIER

M

1

0

1

ȘOFER I

M

1

1

0

MUNCITOR CALIFICAT I/5

M/G

5

4

1

MUNCITOR CALIFICAT I/3

M/G

1

1

0

(MUNCITOR CALIFICAT II/5

M/G

2

2

0

(MUNCITOR CALIFICAT II/2

M/G

2

2

0

MUNCITOR CALIFICAT 11/1

M/G

1

1

0

MUNCITOR CALIFICAT III/4

M/G

1

0

1

MUNCITOR CALIFICAT III/3

M/G

1

0

1

MUNCITOR NECALIFICAT I

M/G

3

0

3

Președinte

Contras

Sec:


mnează etar

Nisto ’ iDorin