Hotărârea nr. 286/2011

HOTĂRÂREA NR.286 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.286

privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2011,

Analizând raportul nr. 51951/2011 prin care Serviciul public Administrare Parcuri și Zone Verzi propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin.2 și 3 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 41 alin.3 din H.G. nr. 286/2011,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.09.2011 se aprobă transformarea postului de inspector de specialitate gr.II ocupat de d-nul Sarsamă -Dragomir Sorin Sebastian , în post de inspector de specialitate gr.I în cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Parcurilor și Zonelor Verzi, ca urmare a rezultatului obținut de sus-numitul la examenul de promovare.

Art.2. Se aprobă statul de funcții la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, conform anexei nr.l , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2011.

Președinte Leopold Gerhard


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin


rin


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 la HCL nr. /2011


STAT DE FUNCȚII pentru Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi în Municipiul Sibiu

Nr.crt.

Funcția

1

Nivel studii

Număr posturi

1.

Director II

S

1

2.

Director adjunct 11

s

1

Compar

tirnent Contabilitate

1.

Inspector specialitate gr.I A

s

2

2.

Consilier juridic gr.I

s

1

Birou Administrare Sere

1.

Șef Birou II

s

1

2.

Muncitor calificat tr.I

6

3.

Muncitor necalificat I

3

Birou Ac

ministrare Pepinieră

1.

Șef Birou II

s

1

2.

Muncitor calificat tr.I

3

3.

Muncitor calificat tr.II

2

4.

Muncitor necalificat I

3

Compartiment Administrare Zone Verzi

1.

Inspector specialitate gr.II

s

1

2.

Muncitor calificat tr.I

2

3.

Muncitor calificat tr.II

4

4.

Muncitor necalificat I

7

Secție înt

reținere gazon și plantat arbori

1.

Șef birou II

s

1

2.

Referent tr.I A

M

1

3.

Muncitor calificat tr.I

2

4.

Muncitor necalificat I

4

Birou Tehnic

1.

Șef birou II

s

1

2.

Inspector de specialitate gr.I

s

1

2.

Inspector specialitate gr.II

s

1

3.

Maistru tr.I                                 ___

M

1

4.

Șofer I

3

5.

Muncitor calificat tr.I

4

6.

Muncitor calificat tr.II

1

7.

Muncitor necalificat I

1

; TOTAL                                        ____________59__

Președinte


Contrasemnează


Secn îitar

Nistor Dorin